Sākums > Par mums > SIF līdzdalība projektos > ESF Dažādības veicināšana

Diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana

Logo ESF

Kādēļ?
Neskatoties uz to, ka Latvijā virkne likumu un politikas vadlīnijas skar diskriminācijas aizliegumu, sabiedrībā joprojām pastāv diskriminācijas pazīmes pēc dažādiem aspektiem. Ikgadējie Eirobarometra dati (Discrimination in the EU in 2015) parāda, ka Latvijā ir ļoti izplatīta diskriminācija invaliditātes (43%), etniskās piederības (32%), dzimuma (19%) un vecuma (55 gadi un vairāk) dēļ (49%).
Sabiedrībā pastāvošie stereotipi un aizpriedumi lielā mērā ietekmē šo diskriminēto personu spēju iekļauties nodarbinātībā vai izglītības apguvē, vienlaikus šīs personas saskaras arī ar augstu nabadzības un sociālās izolētības risku, kas ierobežo to spēju mainīt savu līdzšinējo dzīves situāciju.
Ņemot vērā pastāvošo situāciju, ir nepieciešams nodrošināt mērķtiecīgus un efektīvus diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumus un atbalsta pasākumus sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām, kas palīdzētu šīm personām paaugstināt viņu vēlmi un iespēju socializēties, veicinātu esošo resursu apzināšanos un spēju izmatot savu potenciālu, tādejādi uzlabojot šo personu dzīves kvalitāti un sociālekonomisko iekļaušanos.

Aktivitātes mērķis:
Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu (galvenokārt personu, kuras tiek diskriminētas dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības dēļ) integrāciju sabiedrībā, iesaistīšanos nodarbinātībā, izglītībā vai kvalifikācijas ieguvē.

Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu grupas (turpmāk – mērķa grupa), kurām tiks nodrošināti motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi:

personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ (personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji);
personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam vecuma dēļ (personas pēc 50 gadu vecuma);
personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam invaliditātes dēļ (bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni);
personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes.

Plānotie diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumi:

1. Mērķa grupas profilēšana (priekšizpēte)
Mērķa grupas profilēšanas uzdevums ir apzināt un identificēt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālo mērķa grupu un noteikt mērķa grupas vajadzības un mērķtiecīgāko atbalstu veiksmīgākai integrācijai sabiedrībā, iesaistei nodarbinātībā, izglītības vai kvalifikācijas ieguvē, noteikt būtiskos izaicinājumus un vajadzības, lai nākotnē tiktu piedāvātas un nodrošinātas mērķtiecīgākās un efektīvākās motivācijas programmas un atbalsta pakalpojumi.
Pētījuma izpildi nodrošināja nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences".
Pētījuma izpildes termiņš ir 6 mēneši (līdz 2017. gada 7.jūnijam).

Nodevumi:

pdfPētījums “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību izpēte” (2017)

pdfPētījuma “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību izpēte” prezentācija (2017)

pdfPētījuma “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību izpēte” kopsavilkums (2017)

pdf“Profiling of potentional target groups for motivation and support services and the needs assessment study” (Summary) (2017)

2. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi
Balstoties uz mērķa grupas profilēšanas (priekšizpētes) rezultātiem, identificētajām mērķa grupas vajadzībām un izvirzītajām rekomendācijām tiks ieviesti un īstenoti motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi.
Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi ietvers kompleksu atbalsta programmu katrai mērķa grupai, atbilstoši tās specifikām vajadzībām un vēlmēm. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu īstenošanas ietvaros sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām personām individuāli vai grupās tiks nodrošināti mērķtiecīgi un efektīvi atbalsta pakalpojumi, t.i., nepieciešamo speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas, informatīvi izglītojoši pasākumi, pašpalīdzības grupas, motivācijas celšanas konsultācijas u.c. pasākumi, to dzīves kvalitātes uzlabošanai, veiksmīgai integrācijai sabiedrībā, iesaistei nodarbinātībā, izglītībā vai kvalifikācijas ieguvē.
No 2018.gada motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi tiek nodrošināti visā Latvijā. Pakalpojumu plānots nodrošināt līdz 2022.gada beigām.

2018.gadā īstenojot individuālu un mērķtiecīgu pieeju, sociālie darbinieki, psihologi, juristi un citi speciālisti motivēja 450 cilvēkus pozitīvām pārmaiņām. 61 personas ne tikai apguvušas jaunas dzīves prasmes un iemaņas, bet uzsākušas darba meklējumus, iesaistījušās nodarbinātībā, izglītībā, apmācībā, vai kvalifikācijas ieguvē.

3. Vidusposma izvērtējums

Vidusposma izvērtējumu par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas iz-maiņām veic SIA "SAFEGE BALTIJA". Eksperti līguma izpildes laikā izvērtēs sociālās atstumtības un diskri-minācijas riskam pakļauto mērķa grupu pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības, personu situācijas izmaiņas pēc motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu īstenošanas, atbildot uz tā-diem jautājumiem kā - Vai motivācijas programma ir veicinājusi dalībnieku sociālo iekļaušanos sabiedrībā?; Kuri faktori veicina vai kavē motivācijas programmas ieviešanu un īstenošanu un mērķu sasniegšanu?.
Motivācijas programmu ir plānots turpināt ieviest līdz 2022.gada 31.decembrim, tādēļ šobrīd vienlīdz svarīgi ir veikt izvērtējumu par programmas pilnveidošanas iespējām. Analizējot līdz šim padarīto, SIA "SAFEGE BALTIJA" eksperti vērtēs līdzšinējo motivācijas programmas pakalpojumu īstenošanas procesu un sasnieg-tos rezultātus, kā arī sniegs rekomendācijas mērķa grupai piedāvāto motivācijas paaugstināšanas pasāku-mu dizaina pilnveidošanai un izvirzītā uzdevuma sasniegšanai - sniegt motivācijas paaugstināšanas un at-balsta pakalpojumu vēl 1660 personām.

Izvērtējumu plānots pabeigt līdz 2020.gada martam.

Norises laiks: 2016. gada 1. ceturksnis – 2022. gada 4. ceturksnis.

Kas to dara?
Finansējuma saņēmējs – Sabiedrības integrācijas fonds.
Publisko iepirkumu likuma kārtībā izraudzīti pakalpojuma sniedzēji, kas īsteno plānotos diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumus:

• 2017.gadā nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences" nodrošināja mērķa grupas profilēšanu un nepieciešamo pakalpojumu priekšizpēti;
• mērķa grupai nepieciešamos motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus, balstoties uz iepriekš veiktās mērķa grupas profilēšanas (priekšizpētes) rezultātiem, 2018./2019.gada periodā (18 mēnešus) nodrošina: biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts", biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs", Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sabiedrības organizācija SUSTENTO, biedrība "Mini SD", krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne";
• SIA "SAFEGE BALTIJA" nodrošina vidusposma izvērtējuma veikšanu, lai novērtētu īstenotās motivā-cijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu ietekmi uz mērķa grupas situācijas izmaiņām un piln-veidotu mērķa grupai piedāvātos motivācijas paaugstināšanas pasākumus.

Ko mēs vēlamies sasniegt?
Projekta ietvaros līdz 2022. gada 31. decembrim plānots sniegt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus – 3 100 sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām personām, no tām plānots, ka 1 800 personas pēc sniegto pakalpojumu izmantošanas uzsāks darba meklējumus, iesaistīsies izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā.

Kontaktinformācija:
Kristīne Kļukoviča
Motivācijas programmas koordinatore
Tālr. 67078193
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu