Sākums > Par mums > SIF līdzdalība projektos > ESF Dažādības veicināšana

Izglītojoši pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem

Logo ESF

Kādēļ?
Līdz šim Latvijā ir bijušas iniciatīvas dažādu mācību kursu izstrādē un īstenošanā atsevišķām mērķauditorijām. Tomēr, lai arī mācību kursu piedāvājums un izstrādāto programmu klāsts ir ļoti plašs, visās šajās apmācību programmās līdz šim nav bijušas iekļautas tēmas par darbu ar atšķirīgu klientu, cilvēku daudzveidību kā tādu un tās vadību, vai arī par starpkultūru komunikāciju un pretdiskriminācijas jautājumiem, īpaši ņemot vērā Latvijas situāciju un konkrētu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto iedzīvotāju vajadzības. Piemēram, tikai nelielā daļā uzņēmumu (33% lielo uzņēmumu un 22% mazo un vidējo uzņēmumu) tiek veiktas darbinieku mācības par dažādības un vienlīdzības jautājumiem un tiek attīstītas vadītāju un darbinieku starpkultūru komunikācijas prasmes.
Lai varētu veiksmīgi darboties pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanas jomā, darba devēji atzīst, ka viņiem ir nepieciešams regulārs atbalsts profesionālo kompetenču attīstībā un darbinieku izglītošanā par diskriminācijas jautājumiem. Tas īpaši aktualizējas situācijās, kad pārmaiņu rezultātā sabiedrībā parādās jaunas diskriminācijas riskam pakļautās grupas, jaunas atšķirīgas attieksmes un diskriminācijas izpausmes formas.

Aktivitātes mērķis
Lai radītu vienlīdzīgu iespēju saņemt darba devēju un to darbinieku vajadzībām atbilstošu informāciju par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem, kā arī stiprinātu starpnozaru un starpprofesionālo sadarbību, ir nepieciešami izglītojoši pasākumi privātajiem uzņēmējiem, nevalstisko organizāciju (biedŗibu un nodribinājumu), valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem. Izglītojošo pasākumu ietvaros nepieciešams nodrošināt dažādību veicināšanas un izpratnes sekmēšanas apmācības gan apmācību moduļos, kas ietver jautājumus par visiem diskriminācijas riskiem pakļauto mērķa grupas personu aspektiem (piemēram, dažādības vadība), gan atsevišķi par katru no mērķa grupām, kā arī jāapgūst spējas izprast un analizēt savas vērtības, normas un rīcības modeļus, jāprot to visu pārskatīt, kā arī vienlaikus jāmācās bez aizspriedumiem izturēties pret dažādību.

Izglītojošiem pasākumiem par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem ir sekojošas mērķa grupas:

  • Uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji;
  • Valsts pārvaldes vai pašvaldību iestāžu vadošās amatpersonas, biedrību vai nodibinājumu vadītāji, uzņēmumu augstākā un vidējā līmeņa vadītāji;
  • Valsts pārvaldes vai pašvaldību iestāžu vai biedrību vai nodibinājumu un uzņēmumu darbinieki.

Primāri uz dalību izglītojošajos pasākumos varēs pretendēt tie darba devēji un to darbinieki, kuriem nav zināšanu vai ir fragmentāras zināšanas diskriminācijas novēršanas jomā.

Vairāk par izglītojošiem pasākumiem: www.skatupunkti.lv

Aktivitātes norises laiks: 2017.gada 3.ceturksnis – 2022.gada 4.ceturksnis.

Kas to dara?
Finansējuma saņēmējs – Sabiedrības integrācijas fonds.
Publisko iepirkumu likuma kārtībā izraudzīti pakalpojuma sniedzēji, kas īstenos plānotos izglītojošos pasākumus par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.
Laika periodā līdz 2018.gada 31.decembrim izglītojošos pasākumus nodrošinās personu apvienība biedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" un SIA "Spring Valley".

Noderīgs resurss: Iekļaujoša darba vide - organizācijas panākumu atslēga

Ko mēs vēlamies sasniegt?
Projekta ietvaros līdz 2022.gada beigām plānots apmācīt vismaz 300 darba devējus un to darbiniekus par visiem diskriminācijas riskiem pakļauto mērķa grupas personu aspektiem un par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Kontaktinformācija
Normunds Pīlips
Diskriminācijas novēršanas programmas koordinators
Tālr. 67078205
e-pasts: Normunds.Pilips[at]sif.gov.lv