Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Teātris - mēģinājums veiksmīgai integrācijai darba tirgū

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Meklēt projektus

Projekta partneri - divu veidu organizācijas no 4 valstīm (Lietuva, Latvija, Igaunija un Islande): 1) kuriem ir pieredze teātra metožu izmantošanā un 2) kas strādā ar sociāli neaizsargātām grupām, t.sk., bezdarbniekiem. Projektā tiek izvēlētas divas teātra metodes: Foruma teātris un Vēlmju varavīksne. Teātra metodes palīdz modelēt reālās dzīves situācijās un iestudēt dažādus iespējamos risinājumus un redzēt, kādu rezultātu tas rada. Foruma teātra mērķis ir sociālo prasmju stiprināšana, vingrinoties tikt galā ar sarežģītām sociālām situācijām/ problēmām, pašam esot pārliecinošam, bet tajā pašā laikā izturoties uzmanīgi un iejūtīgi pret citiem. Savukārt Vēlmju varavīksne ir izstrādāta, lai uzlabotu psiholoģiskās spējas, lai sasniegtu mērķus, stiprinātu pozitīvu attieksmi un ticību sev.

Projektā plānots izveidot metodisko materiālu, kā teātra metodes var palīdzēt bezdarbniekiem attīstīt savas sociālās un personīgās prasmes, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi integrētos darba tirgū.

Projekts ietver: bezdarba situācijas analīzi katrā iesaistītajā valstī; 10 galveno grūtību un izaicinājumu bezdarbniekiem noteikšanu; teātra metožu izmantošanas apzināšana un pārbaudīšana eksperimentālajā darbā ar mērķa grupu. Sagaidāmās tēmas iekļauj sevis prezentēšanas prasmes, efektīvu komunikāciju ar potenciālo darba devēju u.tml. Projekts paredz, ka tā koordinatorus apkopo visu partneru pieredzi un publicē metodisko materiālu, kas sniegs situāciju salīdzinošo analīzi, izmantoto teātra metožu teorētisko pamatojumu un vispusīgu aprakstu, darba plānu, metodes un piemērus katrai no izvēlētajām 10 tēmām. Tas tiks prezentēts noslēguma konferencē Viļņā, Lietuvā, 2016.gada decembrī.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 1120,00 EUR EUR / 787.14 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LF/30/21
Projekta īstenotājs: Biedrība " Izglītības inovāciju pārneses centrs ", Kronvalda iela 23, Jelgava, LV-3004
Sadarbības partneris: “Mākslas un izglītības māja” - Lietuva
Uzsākšanas datums: 01.11.2016.
Pabeigšanas datums: 31.12.2016.
Statuss: Atbalstīts projekts