Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Īstenotas vairāk nekā 200 projektu idejas, pateico[..]

Īstenotas vairāk nekā 200 projektu idejas, pateicoties Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas finansiālam atbalstam

sif-eez-norv

Īstenotas vairāk nekā 200 projektu idejas, pateicoties Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas finansiālam atbalstam

Projektu skaita ziņā lielākā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programma Latvijā - "NVO fonds" ir noslēgusies, sniedzot atbalstu vairāk nekā 200 projektu idejām pilsoniskas sabiedrības attīstībai, sociālās atstumtības riska grupu atbalstam un sabiedrības saliedēšanai.

Programmas īstenošanas laikā vairāk nekā 3,7 miljoni eiro bija pieejami nevalstisko organizāciju ikdienas darbības atbalstam, kurus tās arī aktīvi izmantojušas, iesaistoties lēmumu pieņemšanā nacionālā un starptautiskā līmenī, līdzdarbojoties nevalstisko organizāciju koalīciju platformās, piesaistot jaunus biedrus un brīvprātīgos, kā arī stiprinot savu kapacitāti.

Kā lielisku piemēru var minēt "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" projektu, kurā, piedaloties darba grupās, sniedzot atzinumus un priekšlikumus, PROVIDUS sniedzis savu ieguldījumu likumdošanas izmaiņām būvniecības, enerģētikas un uzņēmējdarbības jomā. Savukārt paralēli aktīvajam darbam dabas aizsardzības jomā Latvijas un starptautiskajā līmenī biedrībai "Latvijas dabas fonds" izdevies iegūt lielu sabiedrības atbalstu, piesaistot gan biedrus, gan brīvprātīgos, gan ziedotājus.

Vairāk nekā 5,7 miljoni eiro programmas ietvaros bija pieejami nevalstiskajām organizācijām, kuras strādā ar sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām. Visaktīvāk šo atbalstu izmantojušas organizācijas, kuras savā ikdienā strādā ar bērniem un jauniešiem. "Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība" 40 ģimenēm nodrošinājusi bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu, iekļaujot tajā arī inovatīvu telemedicīnas tehnoloģiju. Savukārt biedrība «Centrs Valdardze» no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai izmantojusi dzīvnieku terapiju.

 Interesanti bijuši arī projekti, kuri ar savām aktivitātēm aicinājuši jauniešus turpināt mācības, iesaistīties uzņēmējdarbībā un lēmumu pieņemšanā. Kā pāris no veiksmīgākajiem piemēriem jāmin biedrību "Radi vidi pats", kur jaunieši pašapkalpošanās velo-darbnīcā apguvuši dažādas praktiskās iemaņas, veidojot savus ērmriteņus, velosipēdu maršrutus un pilnveidojot CV sagatavošanas iemaņas. Uzmanību piesaistīja jauniešu organizācija "NEXT", organizējot uzņēmējdarbības ideju forumus, tikšanās ar uzņēmējiem, kā arī diskusijas ar pašvaldību pārstāvjiem- «Kafija ar politiķiem» un «Saldējums ar lielajiem».

Programmā atbalstīti 22 projekti sabiedrības integrācijas jomā, kuros būtisks uzsvars likts uz latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi, starpkultūru komunikāciju, iecietības veicināšanu un diskriminācijas mazināšanu.

Būtisku pienesumu nevalstisko organizāciju monitoringam un atbalstam sniedzis iepriekš noteiktais projekts, ko īstenoja biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sadarbībā ar "Latvijas platformu attīstības sadarbībai". Papildus veiktajiem pētījumiem un izstrādātiem monitoringa rīkiem projekta ietvaros tika izstrādāti priekšlikumi nacionālā "NVO fonda" izveidei, kas darbojas jau otro gadu un tā ieviešanu valsts un nevalstiskās organizācijas uzticējušas Sabiedrības integrācijas fondam.

Programmas noslēguma pasākumu šī gada 9.martā organizēja Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Norvēģijas Karalistes vēstniecību Latvijā. Tā ietvaros uzsvars tika likts uz nevalstisko organizāciju "neizmantoto iespēju" apzināšanu. Ar pieredzi un labās prakses piemēriem kapacitātes celšanai dalījās gan Latvijas nevalstiskās organizācijas, gan NVO pārstāvji no Norvēģijas un Islandes, gan EEZ programmas apsaimniekotāji no Grieķijas un Bulgārijas.

FOTOGALERIJA

PREZENTĀCIJAS no noslēguma pasākuma

INFOGRAFIKA – EEZ programma "NVO fonds" - jpgLV, jpgEN