Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Apvienojamies atklātībai un korupcijas novēršanai!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Tiešā mērķa grupa: lēmumu pieņēmēji (Saeimas deputāti, valdība u.c.), tiesībaizsardzības iestāžu un citu iestāžu vadītāji un darbinieki, NVO vadītāji un eksperti, latviski un krieviski rakstošie un raidošie mediji.

Īstenošanas vieta: pamatā Rīga (arī Jelgavā un Cēsīs).

Galvenās aktivitātes:
- KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes vadīšana, koordinējot 20 NVO sadarbību darbā pie politikas plānošanas dokumentiem un likumprojektiem;
- Darbs Saeimas komisijās, ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomē, atvērtās pārvaldības deklarācijas īstenošanas pasākumos un ekspertīzes sniegšana pretkorupcijas, labas pārvaldības, atklātības u.c. Delnas kompetences jautājumos;
- Rakstveida atzinumu, priekšlikumu, vēstuļu un citu dokumentu izstrādāšana, sniedzot Delnas ekspertīzi lēmumu pieņēmējiem;
- Sabiedrības locekļu un citu NVO pārstāvju iesaiste interešu aizstāvībā pretkorupcijas jomā un trauksmes celšanas sistēmas pilnveidošanā;
- Likumu un rīcībpolitikas grozījumu aktualizēšana medijos un ar sociālo tīklu palīdzību;
- Statistikas apkopošana par Saeimas deputātu "atturēšanos" balsojumos un Saeimas pirmā gada darba (līdz 30.09.2019.) analīze, veicinot atbildīgāku lēmumu pieņemšanu.

Plānotie rezultāti:
- Veicināta valsts pretkorupcijas politikas plānošana un izsvērtāku un atbildīgāku lēmumu pieņemšana sabiedrības interesēs;
- Stiprināta KNAB kapacitāte;
- Veicināta NVO sadarbība un virzīto priekšlikumu kvalitāte, kā arī iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos;
- Identificēti nepieciešamie uzlabojumi trauksmes cēlēju aizsardzības sistēmā, kas stāsies spēkā 01.05.2019.

Veicināta izpratne sabiedrībā par pieņemtajiem lēmumiem, lēmumu pieņemšanas procesu un līdzdalību.

предоставил финансирование: 16 999,45 EUR / 11 947.28 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/IAS/016
Исполнитель проекта: biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 02.01.2019.-31.10.2019.