Home > Implementation of Governmental action plan

Implementation of Governmental action plan

Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai

Deklarācijā dotais uzdevums Pasākuma Nr. Rīcības plāna pasākums Izpildes termiņš Pasākuma īstenošanas gaita

Uzlabot pārvaldību un sociālo pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu, radot priekšnosacījumus efektīvai, caurskatāmai un uz klientiem orientētai sociālajai aprūpei, t.sk. kompetentu un katrai klientu grupai piemērotu sociālo aprūpi

16.3.

Īstenot EEZ līdzfinansētās programmas "NVO fonds", sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, un īstenojot inovatīvus sociālos un pamatpakalpojumus, it īpaši lauku apvidos

31.10.2014.
16.4.

Īstenot Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmu "NVO fonds", sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam

31.10.2014.

Nodrošināt regulāras un savlaicīgas konsultācijas ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, NVO un citām ieinteresētām pusēm par jaunu likumu un politiku ieviešanu

111.1.

Īstenot EEZ līdzfinansētās programmas "NVO fonds", tādējādi ceļot NVO kapacitāti un veicinot to iesaisti likumu un politiku izstrādes procesā

31.10.2014.
111.2.

Atbalstīt sociālo partneru (LDDK, LBAS) un NVO kapacitātes stiprināšanu un līdzdalību jaunu likumu un politiku izstrādē un ieviešanā ESF ietvaros

31.10.2014.
111.3.

Veikt regulāru situācijas izpēti un analīzi par pilsoniskās līdzdalības procesu

No 2012.

Veidot ilgtermiņa drošības un tiesību aizsardzības politiku. Izveidot efektīvu sabiedriskās kārtības nodrošināšanas modeli valstī

123.8.

EEZ līdzfinansētās programmas "NVO fonds" ietvaros atbalstīt NVO projektus, kas ir vērsti uz diskriminācijas atpazīšanu un novēršanu un iecietības un sociālās iekļaušanas veicināšanu

30.04.2016.

Nostiprināt pilsonisko izglītību un līdzdalību kā attīstītas pilsoniskas sabiedrības pamatu. Sekmēt latviešu valodas –nacionālās valsts identitātes pamata − saglabāšanu un izplatību, latviskās kultūrtelpas nostiprināšanu, atbalstīsim mazākumtautību kultūru savpatnību

139.2.

Stiprināsim biedrību un nodibinājumu administratīvo kapacitāti, izveidojot "Latvijas NVO fondu" un nodrošinot tā darbību

30.06.2013.
139.6.

Izstrādāsim programmas "Latvijas NVO fonds" tiesisko regulējumu

28.12.2012.
139.7. Atjaunosim latviešu valodas apguves programmu pieaugušajiem No 2013.
139.8.

Izstrādāsim un īstenosim valsts programmu NVO finansiālam atbalstam, lai nodrošinātu līdzfinansējumu tām NVO, kas ieguvušas starptautisku fondu atbalstu

No 2013.
139.13.

Izstrādāsim Ministru kabineta noteikumu projektu "Finansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai" , kas tiks izdots saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda likuma 5.panta sesto daļu

01.03.2012.

Nodrošināt latviešu valodas kā nacionālās bagātības, garīgā mantojuma un demokrātiskās līdzdalības valodas popularizēšanu un prestiža celšanu

140.2.

Nodrošināsim valsts valodas prasmju apguvi un pilnveidi pieaugušajiem/ integrācijas politikas mērķgrupām, lai veicinātu integrāciju un nodarbinātību

01.09.2014.

Sekmēt integrācijas procesu, informēt sabiedrību par naturalizācijas iespējām un paaugstināt naturalizācijas procesa kvalitāti

142.1.

Īstenosim EEZ līdzfinansētās programmu "NVO fonds", sniedzot vismaz 10 % no projektiem pieejamā finansējuma sabiedrības integrācijas procesiem

31.10.2014.