Sākums > Valdības rīcības plāna izpilde

Valdības rīcības plāna izpilde

Deklarācijas sadaļa un rīcības joma Deklarācijā dotā uzdevuma numurs Deklarācijā dotais uzdevums Pasākuma numurs Rīcības plāna pasākums
Darbības rezultāts
Nacionālā attīstības plāna (NAP) uzdevuma numurs un NAP rādītājs (ja attiecināms) Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš (dd.mm.gggg) Pasākuma īstenošanas gaita uz 2017.gada 1.jūliju
Valsts drošība un nacionālā identitāte
Stiprināt Latvijas sabiedrībā valstiskās piederības sajūtu un atbildību par nacionālās kultūras ilgstpēju
068. Īstenosim daudzveidīgu, visu Latviju aptverošu Latvijas valsts simtgades svinību programmu (2017.–2021. gadā). Veidosim un atbalstīsim pasākumus, kas stiprina Latvijas sabiedrības saliedētību, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi. Pastiprināsim Latvijas vēstures pētniecību un skaidrošanu un vienotas sociālās atmiņas veidošanu. 68.2. Latviešu valodas apguve pieaugušajiem. Nostiprinātas latviešu valodas prasmes mazākumtautību pārstāvjiem, nepilsoņiem ar mērķi nostiprināt latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu.
2016. gadā īstenoti projekti – 14, mācības uzsākušas 1200 personas.
2016.gada 3.ceturksnī tiks izsludināts atklāts konkurss mācību periodam 2017.gadam.
Latviešu valodu apguvušas vismaz 1000 personas gadā.
340, 335 SIF 31.10.2018. Darbības rezultāts par 2017.gada I pusgadu, mācības uzsākušas 424 personas. Darbības rezultāts 2017. gada I. pusgadā sasniegts atbilstoši plānotajam. 2017.gada II pusgadā notiks konkursa ietvaros apstiprināto projektu uzraudzība.
Valsts drošība un nacionālā identitāte 074. Īstenosim atbalsta programmu nevalstiskajām organizācijām, aktivizējot pilsonisko sektoru sabiedrībai aktuālu izaicinājumu risināšanā. Atbalstīsim mazākumtautību nevalstiskās organizācijas, paplašinot mazākumtautību iespējas aktīvi piedalīties Latvijas kultūras un sabiedriskās dzīves procesos. 74.2. Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu īstenot atbalsta programmu nevalstiskajām organizācijām – Latvijas Nevalstisko organizāciju fonda darbības nodrošināšana sabiedrības līdzdalības veicināšanai caur to. Īstenoti mērķa pasākumi NVO kapacitātes celšanai visos plānošanas reģionos un sniegts atbalsts NVO darbības nodrošināšanai - vismaz 20 projektu katrā plānošanas reģionā, sekmēta NVO līdzdalība un interešu aizstāvība sabiedriski politiskajos procesos, tai skaitā politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā. 338; 339 KM SIF 30.10.2018.

SIF: Darbības rezultāts par 2017.gada I pusgadu -apstipirnāti un īstenošanu uzsākuši 42 projekti. Darbības rezultāts 2017. gada I. pusgadā sasniegts atbilstoši plānotajam. 2017.gada II pusgadā tiks viekta konkursa ietvaros apstiprināto projektu uzraudzība.

Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums 093. Atbalstīsim pasākumus ārvalstīs dzīvojošo tautiešu politiskai un pilsoniskai līdzdalībai un iesaistei Latvijas ekonomiskajā un kultūras dzīvē, izglītībā un zinātnē. Paredzēsim atbalstu ārvalstīs dzīvojošām Latvijas ģimenēm, kuras apsver iespēju atgriezties Latvijā, nodrošināsim ciešākas saites ar Latviju un mērķorientētu valsts atbalsta politiku atgriešanās īstenošanai. 93.6. Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programmu diasporas NVO darbības atbalstam) Programmas ietvaros veicināta no Latvijas emigrējušo saiknes saglabāšana ar Latviju, stiprinot viņu nacionālo identitāti, veicināta diasporas pašorganizēšanās, kā arī veicināta diasporas pilsoniskā līdzdalība Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.
Katru gadu īstenoti projekti – 15.
341, 333 SIF ĀM 31.12.2017. Darbības rezultāts par 2017.gada I pusgadu - 12 projektu līgumi. Darbības rezultāts 2017. gada I. pusgadā sasniegts atbilstoši plānotajam. 2017.gada II pusgadā Notiks konkursa ietvaros apstiprināto projektu uzraudzība.
Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums 093. Atbalstīsim pasākumus ārvalstīs dzīvojošo tautiešu politiskai un pilsoniskai līdzdalībai un iesaistei Latvijas ekonomiskajā un kultūras dzīvē, izglītībā un zinātnē. Paredzēsim atbalstu ārvalstīs dzīvojošām Latvijas ģimenēm, kuras apsver iespēju atgriezties Latvijā, nodrošināsim ciešākas saites ar Latviju un mērķorientētu valsts atbalsta politiku atgriešanās īstenošanai. 93.7. Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Programmas ietvaros veicināta remigrantu un viņu ģimenes locekļu  (pieaugušie un bērni), kuri kopā ar remigrantu pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā remigrācija Latvijā. Kursu noslēgumā vismaz 80% kursantu būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi (A1→A2→B1→B2→C1).
2016. gadā  īstenoti  projekti – 4, mācībās mācības uzsākušas 219 personas.

Iesniegta JPI 2016.gadā, kas paredz latviešu valodas kursus vismaz 200 personām gadā (2017., 2018. un 2019.)

341, 332 SIF ĀM 31.12.2016. Iesniegts JPI par finansējuma piešķīrumu 2017, 2018 un 2019. gadā.
Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums 091. Sadarbībā ar nevalstisko sektoru un ekspertiem izstrādāsim visaptverošu un mērķtiecīgu valsts atbalsta programmu ģimenēm, kurās audzina bērnus. Tās īstenošanu uzsāksim līdz Latvijas valsts simtgadei, veidojot Latviju par ģimenēm draudzīgāko valsti. 91.1. Izvērtēt pasākumus, lai:
- veicinātu atbalstu uzskatam, ka laulībā balstīta ģimene ir vērtība;
- veicinātu adopciju;
- dažādotu darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas;
- mazinātu šķēršļus preču, pakalpojumu un vides pieejamībai ģimenēm;
- mazinātu apdraudējuma riskus bērna fiziskai un emocionālai integritātei;
- mazinātu ģimeni destabilizējošos faktorus;
- panāktu, ka pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņemšanas bērns ir apguvis sociālās prasmes un ir spējīgs kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli ar neizkropļotu izpratni par ģimeni, tās dibināšanu, vecāku lomu tajā un bērnu audzināšanu.

Palielinās noslēgto laulību skaits (6,7 uz 1000 iedzīvotājiem 2017.gadā. Arī turpmākie rādītāji plānoti uz 31.12.2017.).
Mazinās šķirto laulību skaits (2,0 uz 1000 iedzīvotājiem).
Palielinās dzimstība (10,8 jaundzimušie uz 1000 iedzīvotājiem).
Palielinās dzimstība ekonomiski aktīvajās ģimenēs - pieaug vecāku pabalsta saņēmēju skaits.
Palielinās adopcija (adoptētāju skaits - 200. Latvijā adoptēto bērnu īpatsvars no juridiski adopcijai pieejamiem bērniem - 11 %).
Komersanti kļūst ģimenei "draudzīgāki" (20 komersantiem piešķirts "Ģimenei draudzīga komersanta" statuss).
Uzlabojas vardarbības ģimenē atpazīstamība, pieaug gadījumu atklāšanas un ziņošanas skaits, samazinās ierosināto krimināllietu skaits par nodarījumiem pret tuviniekiem (no vardarbības ģimenē cietušo personu, kuras guvuša traumas un vērsušās veselības aprūpes iestādēs skaits - 210).
Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu īpatsvars vecuma grupā 0-17 - 2,0 %; ārpusģimenes aprūpes institūcijā ievietoto bērnu īpatsvars - 15 %; aizbildņu ģimenē ievietoto bērnu īpatsvars - 65 %; audžuģimenē ievietoto bērnu īpatsvars - 20 %.

156, 245, 269, 270, 271, 272, 273/78, 238, 239, 240, 258, 261, 262, 265, 266, 267, 304 LM TM, VARAM, FM, EM, VM, IZM, IeM, PKC, SIF, Plānošanas reģ., PMLP, VBTAI, NVA, JPA, Latvijas SOS Bērnu ciematu asoc., "Demogrāfisko lietu centrs" 31.12.2017. SIF: Darbības rezultāts par 2017.gada I pusgadu - izskatītie 4719 personu iesniegumi , izsniegtas 3904 kartes. Noslēgti 52 sadarbības līgumi (uzņēmēji, pašvaldību/valsts iestādes). Darbības rezultāts 2017. gada I. pusgadā sasniegts atbilstoši plānotajam. 2017.gada II pusgadā notiks karšu izsniegšana, darbs ar uzņēmēju piesaisti, informācijas sagatvošana normatīvo aktu grozījumiem, paredzot kartes piešķirt arī brēniem sākot no 7 gadu vecuma.

Informācija atjaunota: 14.08.2017.