Sākums > Valdības rīcības plāna izpilde

Valdības rīcības plāna izpilde

 

Deklarācijas sadaļa un rīcības joma Deklarācijā dotā uzdevuma numurs Deklarācijā dotais uzdevums Pasākuma numurs Rīcības plāna pasākums
Darbības rezultāts
Nacionālā attīstības plāna (NAP) uzdevuma numurs un NAP rādītājs (ja attiecināms) Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš (dd.mm.gggg) Pasākuma īstenošanas gaita
Valsts drošība un nacionālā identitāte
Stiprināt Latvijas sabiedrībā valstiskās piederības sajūtu un atbildību par nacionālās kultūras ilgstpēju
068. Īstenosim daudzveidīgu, visu Latviju aptverošu Latvijas valsts simtgades svinību programmu (2017.–2021. gadā). Veidosim un atbalstīsim pasākumus, kas stiprina Latvijas sabiedrības saliedētību, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi. Pastiprināsim Latvijas vēstures pētniecību un skaidrošanu un vienotas sociālās atmiņas veidošanu. 68.2. Latviešu valodas apguve pieaugušajiem. Nostiprinātas latviešu valodas prasmes mazākumtautību pārstāvjiem, nepilsoņiem ar mērķi nostiprināt latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu.
2016. gadā īstenoti  projekti – 14, mācības uzsākušas 1200 personas.
2016.gada 3.ceturksnī tiks izsludināts atklāts konkurss mācību periodam 2017.gadam.
Latviešu valodu apguvušas vismaz 1000 personas gadā.
340, 335 SIF 31.10.2018.

Mācību gadā 2015./2016. mācības uzsākušas 1200 personas.
Pabeigusi 1191 persona, no kurām 1126 paaugstināja savu zināšanu līmeni par vienu pakāpi.

Jauns projektu konkursu 2017-2018.gadam izsludināts 2016.gada 4.ceturksnī (iesniegšana 19.12.2016.), kopā  saņemti 23 projektu iesniegumi

Valsts drošība un nacionālā identitāte 074. Īstenosim atbalsta programmu nevalstiskajām organizācijām, aktivizējot pilsonisko sektoru sabiedrībai aktuālu izaicinājumu risināšanā. Atbalstīsim mazākumtautību nevalstiskās organizācijas, paplašinot mazākumtautību iespējas aktīvi piedalīties Latvijas kultūras un sabiedriskās dzīves procesos. 74.2. Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu īstenot atbalsta programmu nevalstiskajām organizācijām – Latvijas Nevalstisko organizāciju fonda darbības nodrošināšana sabiedrības līdzdalības veicināšanai caur to. Īstenoti mērķa pasākumi NVO kapacitātes celšanai visos plānošanas reģionos un sniegts atbalsts NVO darbības nodrošināšanai - vismaz 20 projektu katrā plānošanas reģionā, sekmēta NVO līdzdalība un interešu aizstāvība sabiedriski politiskajos procesos, tai skaitā politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā. 338; 339 KM SIF 30.10.2018.

Izveidota NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komiteja, kas apstiprinājusi šādus 2016.gadā prioritāri īstenojamus rīcības virzienus:
1) "NVO darbības stiprināšana" – mērķis - līdzdalības un līdzdarbības demokrātijas veicināšana, atbalstot organizācijas, kas veic darbu sabiedrības labā un ievērojami veicina sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā, tostarp iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalības veicināšanu;
2) "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm" – mērķis - stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, veicināt pilsonisko līdzdalību, spēcināt Latvijas iedzīvotāju cilvēkdrošību un uzlabot dzīves kvalitāti, veicināt sociālo atbildību kopienā, finansiāli atbalstot NVO projektus dažādās jomās;
3) "NVO interešu aizstāvības stiprināšana" – mērķis - NVO līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē, pašvaldībās, konsultatīvajās padomēs un komisijās.
2016.gada 3.martā tika izsludināts projektu iesniegumu konkurss.

2016.gada II pusgadā - turpinājās pavasarī apstiprināto 66 projektu ieviešana, 9.novembrī izlsudināts atklātas projektu iesniegumu atlases  konkurss, kopā  saņemti 149 projektu iesniegumi.

Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums 093. Atbalstīsim pasākumus ārvalstīs dzīvojošo tautiešu politiskai un pilsoniskai līdzdalībai un iesaistei Latvijas ekonomiskajā un kultūras dzīvē, izglītībā un zinātnē. Paredzēsim atbalstu ārvalstīs dzīvojošām Latvijas ģimenēm, kuras apsver iespēju atgriezties Latvijā, nodrošināsim ciešākas saites ar Latviju un mērķorientētu valsts atbalsta politiku atgriešanās īstenošanai. 93.6. Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programmu diasporas NVO darbības atbalstam) Programmas ietvaros veicināta no Latvijas emigrējušo saiknes saglabāšana ar Latviju, stiprinot viņu nacionālo identitāti, veicināta diasporas pašorganizēšanās, kā arī veicināta diasporas pilsoniskā līdzdalība Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.
Katru gadu īstenoti projekti – 15.
341, 333 SIF ĀM  31.12.2017.

2016.gada II pusgadā īstenoti 16  diasporas projekti ārvalstīs.
Aktivitātes tika īstenotas 9 valstīs un tajās piedalījās 9219 cilvēki.

2016.gada 9.novembrī izsludināts atklātais projektu konkurss (iesniegšana 12.01.2017.)

Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums 093. Atbalstīsim pasākumus ārvalstīs dzīvojošo tautiešu politiskai un pilsoniskai līdzdalībai un iesaistei Latvijas ekonomiskajā un kultūras dzīvē, izglītībā un zinātnē. Paredzēsim atbalstu ārvalstīs dzīvojošām Latvijas ģimenēm, kuras apsver iespēju atgriezties Latvijā, nodrošināsim ciešākas saites ar Latviju un mērķorientētu valsts atbalsta politiku atgriešanās īstenošanai. 93.7. Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Programmas ietvaros veicināta remigrantu un viņu ģimenes locekļu  (pieaugušie un bērni), kuri kopā ar remigrantu pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā remigrācija Latvijā.  Kursu noslēgumā vismaz 80% kursantu būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi (A1→A2→B1→B2→C1).
2016. gadā  īstenoti  projekti – 4, mācībās mācības uzsākušas 219 personas.

Iesniegta JPI 2016.gadā, kas paredz latviešu valodas kursus vismaz 200 personām gadā (2017., 2018. un 2019.)

341, 332 SIF ĀM  31.12.2016.

Mācību gadā 2015./2016. mācības uzsākušas 219 personas.
Pabeigušas 199 personas, no kurām 178 paaugstināja savu zināšanu līmeni par vienu pakāpi.

Jauns atklāts projektu iesniegumu konkurss nav izsludināts, jo nav piešķirts finansējums.
 Daļēji aktivitāte iekļauta atklātā projektu iesniegumu konkursā par latviešu valodas apguvi t.i. 68.2. uzdevuma ietvaros (iesniegšana 19.12.2016.), kopā  saņemti 23 projektu iesniegumi.

Informācija atjaunota: 13.02.2017.