Печатать |

Начало > Внедрение плана деятельности правительства[..]

Внедрение плана деятельности правительства

Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai

Deklarācijā dotais uzdevums Pasākuma Nr. Rīcības plāna pasākums Izpildes termiņš Pasākuma īstenošanas gaita

Uzlabot pārvaldību un sociālo pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu, radot priekšnosacījumus efektīvai, caurskatāmai un uz klientiem orientētai sociālajai aprūpei, t.sk. kompetentu un katrai klientu grupai piemērotu sociālo aprūpi

16.3.

Īstenot EEZ līdzfinansētās programmas "NVO fonds", sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, un īstenojot inovatīvus sociālos un pamatpakalpojumus, it īpaši lauku apvidos

Mērķis: Stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai

Rezultatīvais rādītājs: Ieviesti 50 projekti

31.10.2014.
16.4.

Īstenot Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmu "NVO fonds", sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam

Mērķis: Veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem

Rezultatīvais rādītājs: Nodrošināt 61 projekta ieviešanu un uzraudzību

31.10.2014.

Nodrošināt regulāras un savlaicīgas konsultācijas ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, NVO un citām ieinteresētām pusēm par jaunu likumu un politiku ieviešanu

111.1.

Īstenot EEZ līdzfinansētās programmas "NVO fonds", tādējādi ceļot NVO kapacitāti un veicinot to iesaisti likumu un politiku izstrādes procesā

Mērķis: Celt NVO institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, sniegt finansiālu atbalstu regulāras un ilggadīgas NVO darbības nodrošināšanai politikas veidošanā, rīcībpolitikas iniciēšanā un lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu NVO ietekmi demokrātijas, labas pārvaldības un pretkorupcijas principu ievērošanā

Rezultatīvais rādītājs: Ieviesti līdz 60 projektiem

31.10.2014.
111.2.

Atbalstīt sociālo partneru (LDDK, LBAS) un NVO kapacitātes stiprināšanu un līdzdalību jaunu likumu un politiku izstrādē un ieviešanā ESF ietvaros

Mērķis: panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā

Rezultatīvais rādītājs: Īstenoti un uzraudzīti 120 projekti

31.10.2014.
111.3.

Veikt regulāru situācijas izpēti un analīzi par pilsoniskās līdzdalības procesu

Mērķis: sagatavot informāciju regulārai sabiedrības integrācijas politikas un pilsoniskās sabiedrības attīstības uzraudzībai

Rezultatīvais rādītājs: regulāri pētījumi – vismaz viens pētījums ik pa diviem gadiem un publiski pieejamas datu bāzes izstrāde par Sabiedrības integrācijas fondam iesniegtajiem un fonda finansētajiem sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektiem

No 2012.

Veidot ilgtermiņa drošības un tiesību aizsardzības politiku. Izveidot efektīvu sabiedriskās kārtības nodrošināšanas modeli valstī

123.8.

EEZ līdzfinansētās programmas "NVO fonds" ietvaros atbalstīt NVO projektus, kas ir vērsti uz diskriminācijas atpazīšanu un novēršanu un iecietības un sociālās iekļaušanas veicināšanu

Mērķis: Veicināt sociāli atstumto grupu iekļaušanos sabiedrībā un novērst diskrimināciju

Rezultatīvais rādītājs: Īstenoti un uzraudzīti 30 projekti

30.04.2016.

Nostiprināt pilsonisko izglītību un līdzdalību kā attīstītas pilsoniskas sabiedrības pamatu. Sekmēt latviešu valodas –nacionālās valsts identitātes pamata − saglabāšanu un izplatību, latviskās kultūrtelpas nostiprināšanu, atbalstīsim mazākumtautību kultūru savpatnību

139.2.

Stiprināsim biedrību un nodibinājumu administratīvo kapacitāti, izveidojot "Latvijas NVO fondu" un nodrošinot tā darbību

Mērķis: Celt sabiedrības pilsonisko līdzdalību, t.sk. izmantojot formālās un neformālās izglītības metodes un programmas vispārējā izglītībā un mūţizglītībā

Rezultatīvais rādītājs: izstrādāts un pieņemts programmas "Latvijas NVO fonds" tiesiskais regulējums, kā arī uzsākta fonda apguve

30.06.2013.
139.6.

Izstrādāsim programmas "Latvijas NVO fonds" tiesisko regulējumu

Mērķis: Noteikt valsts budţeta līdzekļu piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām un kapitālsabiedrībām, kā arī šo līdzekļu izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtību

Rezultatīvais rādītājs: Izstrādāti un apstiprināti Ministru kabineta noteikumi

28.12.2012.
139.7.

Atjaunosim latviešu valodas apguves programmu pieaugušajiem

Mērķis: veicināt latviešu valodas apguvi, tādējādi paaugstinot valodas zināšanu pakāpi un iespēju naturalizēties

Rezultatīvais rādītājs: sākot no 2013.gada apmācītas 2000 personas gadā

No 2013.
139.8.

Izstrādāsim un īstenosim valsts programmu NVO finansiālam atbalstam, lai nodrošinātu līdzfinansējumu tām NVO, kas ieguvušas starptautisku fondu atbalstu

Mērķis: stiprināt tradicionālās un netradicionālās pilsoniskās līdzdalības formas

Rezultātatīvais rādītājs: 2012.gadā izstrādāta programma, sākot no 2013.gada atbalstītas vismaz 10 organizācijas gadā

No 2013.
139.13.

Izstrādāsim Ministru kabineta noteikumu projektu "Finansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai" , kas tiks izdots saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda likuma 5.panta sesto daļu

Mērķis: nodrošināt caurspīdīgu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas procesu un valsts budžeta līdzekļu efektīvu izlietojumu
Rezultatīvais rādītājs: pieņemti MK noteikumi

01.03.2012.

Nodrošināt latviešu valodas kā nacionālās bagātības, garīgā mantojuma un demokrātiskās līdzdalības valodas popularizēšanu un prestiža celšanu

140.2.

Nodrošināsim valsts valodas prasmju apguvi un pilnveidi pieaugušajiem/ integrācijas politikas mērķgrupām, lai veicinātu integrāciju un nodarbinātību

Mērķis: pieaudzis latviešu valodu apguvušo un prasmju pilnveidojušo skaits

Rezultatīvie rādītāji:

1) valsts valodas apguves kursi mazākumtautību skolēnu vecākiem, (8 grupas gadā);

2) valsts valodas prasmes pilnveide mazākumtautību skolu pedagogiem profesionālo pienākumu veikšanai (5 grupas gadā);

3) SIF organizētos kursos no 2013.gada apmācītas 2000 personas gadā.

01.09.2014.

Sekmēt integrācijas procesu, informēt sabiedrību par naturalizācijas iespējām un paaugstināt naturalizācijas procesa kvalitāti

142.1.

Īstenosim EEZ līdzfinansētās programmu "NVO fonds", sniedzot vismaz 10 % no projektiem pieejamā finansējuma sabiedrības integrācijas procesiem

Mērķis: vienotas sabiedrības izveide–starpkultūru dialogs un nacionālo minoritāšu integrācija, tai skaitā nacionālās identitātes stiprināšana, izpratni veicinošas informatīvās aktivitātes un izglītojošas aktivitātes par pilsonības jautājumiem un valodas apmācības aktivitātes, kas veicina demokrātisko līdzdalību, novērš diskrimināciju, veicina iecietību un sekmē pilsonības iegūšanu

Rezultatīvais rādītājs: ieviests 21 projekts

31.10.2014.


 


Дата печати: 13.11.19