Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar līdzdalību politikas plānošanā un ieviešanā par atkritumiem kā izmantojamiem resursiem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Mērķis - paaugstināt bierības “homo ecos:”, sadarbības partneru un Latvijas nevalstisko organizāciju administratīvo kapacitāti, zināšanas un līdzdalību politikas plānošanas un ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesā, sekmēt nevalstiskā sektora sadarbību un pozitīvās pieredzes pārņemšanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumiem kā izmantojamiem resursiem. Mērķa grupas – biedrības “homo ecos:” biedri, sadarbības partneru organizāciju biedri, NVO atbalsta centri Latvijā. Projektā iesaistītās puses - projekta iesniedzējs biedrība “homo ecos:”; sadarbības partneri: biedrība “Latvijas Zaļā kustība” un biedrība “Zaļā brīvība”. Projekta norises vieta un īstenošana laiks – Visa Latvijas teritorija, 9 mēneši. Galvenās aktivitātes – ārvalstu prakses izpēte (2.8.2.); trīs darba grupas (2.8.4.); vadlīniju izstrāde (2.8.6.); apmācību seminārs (2.8.7.); publicitāte (2.8.8.). Projekta aktualitāte – nepieciešams paaugstināt nevalstiskā sektora kā sabiedrības un valsts sadarbības veicinātāja zināšanas par līdzdalības iespējām politikas plānošanā jautājumos, kas saistītas ar atkritumiem kā izmantojamiem resursiem. Sagaidāmie projekta rezultāti – tiešās un netiešās mērķa grupas gūs plašākas zināšanas par līdzdalības iespējām politikas plānošanā un ieviešanā jautājumos, kas saistīti ar atkritumiem kā izmantojamiem resursiem.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - paaugstināt biedrības “homo ecos:”, sadarbības partneru un Latvijas nevalstisko organizāciju administratīvo kapacitāti, zināšanas un līdzdalību politikas plānošanas un ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesā, sekmēt nevalstiskā sektora sadarbību un pozitīvās pieredzes pārņemšanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumiem kā izmantojamiem resursiem. Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi tika noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Lukas reģionu Itālijā, 3 darba grupas par līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanas procesā un atkritumu kā izmantojamo resursu konceptu. Ar iegūtajām zināšanām projekta dalībnieki tika iepazīstināti apmācību seminārā par projekta rezultātiem, ka arī projektā tika izstrādātas vadlīnijas NVO kapacitātes stiprināšanai " Bez atkritumiem". Vadlīnijas ir pieejamas interesentiem biedrības mājas lapā, kā arī drukātā veidā. Par projekta aktivitātēm tika regulāri sniegta informācija biedrības mājas lapā un plašsaziņas līdzekļos. Projekta mērķa grupas – biedrības “homo ecos:” biedri, sadarbības partneru organizāciju biedri, NVO atbalsta centri Latvijā.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2014-10-22
Projekta kopējais finansējums: 31 031.50 EUR / 21 809.06 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 28 570.70 EUR / 20 079.60 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 460.80 EUR / 1 729.46 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 31 031.50 EUR / 21 809.06 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 28 570.70 EUR / 20 079.60 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 460.80 EUR / 1 729.46 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/110
Projekta īstenotājs: Biedrība „homo ecos:”
Sadarbības partneris: Biedrība “Latvijas Zaļā kustība”,biedrība "Zaļā brīvība"
Uzsākšanas datums: 01.11.2013.
Pabeigšanas datums: 31.07.2014.
Juridiskā adrese: Ernestīnes iela 12 , Rīga, LV-1048
Telefons: 29149533
Fakss: 67471119
WWW adrese: http://www.homoecos.lv
Statuss: Pabeigts