Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Patiesi brīvprātīgais

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Meklēt projektus

Projekta nosaukums: "Patiesi brīvprātīgais"

Vadošais finansētājs: Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra
Vadošā finansētāja finansējums: 149 917.59 EUR

Mērķis: Inovatīvā veidā veicināt brīvprātīgo darbu Latvijā un citviet Eiropā caur aplikāciju DEEDin interneta vietnēs Facebook un DEEDin.com. Aplikācijas lietotāji var atrast sev piemērotu brīvprātīgā darbavietu, reģistrēt padarītos darbus, krāt punktus par katru paveikto darbu, saņemt virtuālas un reālas nozīmītes, dalīties ar pieredzes stāstiem.
Vieta: Projekts tiek īstenots 4 Eiropas Savienības valstīs: Beļģijā, Latvijā, Rumānijā, Slovākijā. Valstis atrodas atšķirīgās ģeogrāfiskās vietās ar dažādu veidošanās vēsturi, atšķiras strukturālās, kultūras un sociālās iezīmes.
Mērķgrupas: 2250 jaunieši vecumā līdz 30 gadiem, kuri aktīvi iesaistīsies aplikācijas lietošanā. To skaitā 900 jaunieši no Latvijas un 450 no katras pārējās dalībvalsts.
Cilvēki ar attīstības traucējumiem – 40 cilvēki no Latvijas un 20 no katras pārējās dalībvalsts. 40 pensionāri pēc 65 gadu vecuma (10 no katras dalībvalsts). 250 NVO, kas piedāvās brīvprātīgā darba iespējas, to skaitā 100 organizācijas no Latvijas un 50 no katras pārējās dalībvalsts. Kā pēdējā mēķgrupa – sabiedrības daļa, kas netieši tiks sasniegta caur medijiem un Brīvprātīgo dienas pasākumu televīzijā, 5000 cilvēki katrā projekta dalībvalstī.
Rezultāti: *Būs radīta aplikācija, kuru lietos 950 cilvēki no Latvijas un 1440 cilvēki no pārējām dalībvalstīm. Tā iekļaus sevī aktīvākās NVO un, uzrādot iespējamās brīvprātīgās darbavietas, piedāvās jauniešiem iespēju līdzdarboties to aktivitātēs. *Jaunieši būs iepazinuši brīvprātīgā darba nozīmīgumu un aktualizējuši šo tēmu plašākā sabiedrības lokā. Caur padarītajiem darbiem būs ieguvuši jaunas zināšanas, kuras var noderēt personīgajā izaugsmē. *Katram aplikācijas lietotājam būs savs brīvprātīgā profils (brīvprātīgā pase), kas uzrādīs paveiktos darbus.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 10542,06 LVL / 15 000.00 EUR
Projekta numurs: 2014.LV/LF/06
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Valmieras novada fonds"
Juridiskā adrese: Garā iela 10, Valmiera, LV-4201
Īstenošanas ilgums: 01.10.2013. - 31.03.2015.