Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Baltijas jūras pilotprojekts: jaunu pieeju izmēģināšana integrētam vides monitoringam Baltijas jūrā (BALSAM)

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Meklēt projektus

Projekta nosaukums: Baltijas jūras pilotprojekts: jaunu pieeju izmēģināšana integrētam vides monitoringam Baltijas jūrā (BALSAM)
Vadošais finansētājs: Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts
Vadošā finansētāja finansējums: 410 000.00 EUR

Projekta kopsavilkums:

BALSAM projekta mērķis ir radīt priekšnosacījumus koordinēta un integrēta monitoringa veidošanai Baltijas jūras reģionā, tādejādi veicinot šī reģiona Eiropas Savienības dalībvalstu gatavību īstenot Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (JSP) prasības saistībā ar jūras monitoringu.
Projekta mērķa grupa ietver par vides monitoringu atbildīgo institūciju lēmuma pieņēmējus un speciālistus Baltijas jūras reģionā. Projekta īstenošanas vieta iever visas Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstis.
Projekta sagaidāmie rezultāti ir:

  • Palielināta Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstu gatavība līdz 2014. gadam izstrādāt monitoringa programmas, kas atbilstu Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (JSP) prasībām (attiecībā uz direktīvas 11.(1) pantu un III un V pielikumiem);
  • Uzlabota Baltijas jūras ekosistēmu monitoringa pārrobežu koordinācija un integrācija;
  • Izmēģinātas jaunas pieejas, izstrādāti jauni rīki un monitoringa prakses, kas veicinātu Baltijas jūras monitoringa programmu izmaksu efektivitāti, kā arī saskaņotību;
  • Eksistējošās monitoringa programmas pielāgotas precīzākai slodžu novērtēšanai.

Iesniegti konkursa nolikumā prasītie nodevumi: 1. progresa ziņojums, ietverot esošo Baltijas jūras monitoringa programmu katalogu; 2. progresa ziņojums, ietverot starpdisciplināro un starpvalstu monitoringa programmu izvērtējumu; 3. progresa ziņojums, ietverot plānošanas rīka izstrādes un monitoringa programmu nepilnību izvērtējuma rezultātus; kā arī gala ziņojuma darba variantus un gala variants.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 3978.55 EUR / 2 796.14 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LF/09
Projekta īstenotājs: Baltijas Vides forums
Sadarbības partneris: Baltijas jūras vides aizsardzības komisija - Helsinku Komisija
Juridiskā adrese: Antonijas ielā 3-8, Rīga, LV-1010
Īstenošanas ilgums: 01.10.2013. - 31.03.2015.