Izglītojoši pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Logo ESF

Kādēļ?
Līdz šim Latvijā ir bijušas iniciatīvas dažādu mācību kursu izstrādē un īstenošanā atsevišķām mērķauditorijām. Tomēr, lai arī mācību kursu piedāvājums un izstrādāto programmu klāsts ir ļoti plašs, visās šajās apmācību programmās līdz šim nav bijušas iekļautas tēmas par darbu ar atšķirīgu klientu, cilvēku daudzveidību kā tādu un tās vadību, vai arī par starpkultūru komunikāciju un pretdiskriminācijas jautājumiem, īpaši ņemot vērā Latvijas situāciju un konkrētu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto iedzīvotāju vajadzības. Piemēram, tikai nelielā daļā uzņēmumu (33% lielo uzņēmumu un 22% mazo un vidējo uzņēmumu) tiek veiktas darbinieku mācības par dažādības un vienlīdzības jautājumiem un tiek attīstītas vadītāju un darbinieku starpkultūru komunikācijas prasmes.
Lai varētu veiksmīgi darboties pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanas jomā, darba devēji atzīst, ka viņiem ir nepieciešams regulārs atbalsts profesionālo kompetenču attīstībā un darbinieku izglītošanā par diskriminācijas jautājumiem. Tas īpaši aktualizējas situācijās, kad pārmaiņu rezultātā sabiedrībā parādās jaunas diskriminācijas riskam pakļautās grupas, jaunas atšķirīgas attieksmes un diskriminācijas izpausmes formas.

Aktivitātes mērķis
Lai radītu vienlīdzīgu iespēju saņemt darba devēju un to darbinieku vajadzībām atbilstošu informāciju par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem, kā arī stiprinātu starpnozaru un starpprofesionālo sadarbību, ir nepieciešami izglītojoši pasākumi privātajiem uzņēmējiem, nevalstisko organizāciju (biedŗibu un nodribinājumu), valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem. Izglītojošo pasākumu ietvaros nepieciešams nodrošināt dažādību veicināšanas un izpratnes sekmēšanas apmācības gan apmācību moduļos, kas ietver jautājumus par visiem diskriminācijas riskiem pakļauto mērķa grupas personu aspektiem (piemēram, dažādības vadība), gan atsevišķi par katru no mērķa grupām, kā arī jāapgūst spējas izprast un analizēt savas vērtības, normas un rīcības modeļus, jāprot to visu pārskatīt, kā arī vienlaikus jāmācās bez aizspriedumiem izturēties pret dažādību.

Izglītojošiem pasākumiem par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem sekojošām mērķa grupām ir paredzētas attiecīgas mācību programmas:
• Darba devēju augstākā līmeņa vadītāji (uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji (valdes līmenis vai līdzvērtīgi amati, kuru darba pienākumos ietilpst dalība attiecīgā uzņēmuma politikas, stratēģisko plānu un pamatvērtību izveidē), valsts pārvaldes vai pašvaldību iestāžu vadošās amatpersonas, biedrību vai nodibinājumu vadītāji) – mācību programma "Skatu punkti: Ieguvumi";
• Darba devēju darbinieki – mācību programma "Skatu punkti – Cieņa".

Primāri uz dalību izglītojošajos pasākumos varēs pretendēt tie darba devēji un to darbinieki, kuriem nav zināšanu vai ir fragmentāras zināšanas diskriminācijas novēršanas jomā.

Vairāk par izglītojošiem pasākumiem: www.skatupunkti.lv

Aktivitātes norises laiks: 2017.gada 3.ceturksnis – 2022.gada 4.ceturksnis.

Kas to dara?
Finansējuma saņēmējs – Sabiedrības integrācijas fonds.
Publisko iepirkumu likuma kārtībā izraudzīti pakalpojuma sniedzēji, kas īstenos plānotos izglītojošos pasākumus par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.
Laika periodā no 2017. gada 3. ceturkšņa līdz 2018.gada beigām izglītojošos pasākumus nodrošināja personu apvienība biedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" un SIA "Spring Valley".
Pašreiz laika posmā no 2019. gada 2. ceturkšņa līdz 2020. gada beigām izglītojošos pasākumus nodrošina nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks".

Programmas ietvaros paveiktais:
Lai paaugstinātu darba devēju un to darbinieku informētību par diskriminācijas novēršanas, iekļaujošas vides un dažādības vadības jautājumiem, laika periodā no 2017. gada novembra līdz 2018. gada decembrim personu apvienība biedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" un SIA "Spring Valley" nodrošināja mācību programmas "Skatu punkti" izveidi, aprobāciju un īstenošanu. Šajā laikā tika izveidota mācību programmas "Skatu punkti" vizuālā identitāte, mācību procesu īstenošanai nepieciešamie dokumentācija, trim specifiskām mērķa grupām izstrādātas atsevišķas mācību programmas "Skatu punkti: Ieguvumi", "Skatu punkti: Sadarbība" un "Skatu punkti: Cieņa" un, balstoties uz izglītošanas procesā gūto pieredzi, izstrādātas vadlīnijas darba devējiem "Iekļaujoša darba vide – organizācijas panākumu atslēga". Iepriekšējā periodā kopumā mācību par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem ietvaros izglītoti 206 (175 sievietes un 31 – vīrietis) dažādu līmeņu vadītāji un darbinieki no budžeta iestādēm, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām, sniedzot iesaktu dažādības vadības pieejā 153 darba devējiem. Kopumā nodrošinātas 17 mācības, aptverot visus Latvijas reģionus. Dalībnieki augstu novērtēja mācību programmu "Skatu Punkti: Ieguvumi", kopumā sniedzot novērtējumu ar 9.1 ballēm (no 10 ballēm), bet mācību programmu "Skatu Punkti: Cieņa" pasākuma dalībnieki vērtēja ar 9.4 ballēm (no 10 ballēm).

Kopš 2017. gada darbojas arī vietne www.skatupunkti.lv, kurā visiem interesentiem bija iespēja iepazīties ar mācību programmām un pieteikties kādai no tām. Darba procesā vietnē ir pieejama detalizēta informācija par mācību saturu, programmu, pieteikšanās kārtību, norises vietām u.tml.

Noderīgs resurss: Iekļaujoša darba vide - organizācijas panākumu atslēga

Ko mēs vēlamies sasniegt?
Projekta ietvaros līdz 2022.gada beigām plānots apmācīt vismaz 300 darba devējus un to darbiniekus par visiem diskriminācijas riskiem pakļauto mērķa grupas personu aspektiem un par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Kontaktinformācija
Antra Spriņģe
Diskriminācijas novēršanas programmas koordinatore
Tālr. 26590666
e-pasts: Antra.Springe[at]sif.gov.lv