Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latvijas Peldēšanas federācijas darbības stiprināšana cilvēkdrošības uz ūdens jomā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2018

Поиск проектов

Latvijā ir viens no augstākajiem noslīkušo rādītājiem uz 100 000 iedzīvotājiem visā ES un tikai nedaudz atpaliek no ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo % īpatsvara, tikmēr valstī, atšķirībā no ceļu satiksmes drošības kampaņām, par drošību uz ūdens netiek domāts, tādejādi atstājot to "paša slīcēja ziņā". Projekta "LPF darbības stiprināšana cilvēkdrošības uz ūdens jomā" tiešais mērķis ir veikt cilvēkdrošības uz ūdens jomas analīzi, izstrādāt priekšlikumus un praktiskus rīkus noslīkušo skaita preventīvai samazināšanai.
Projekts tiek īstenots visā Latvijā, un mērķa grupa ir 42 LPF biedri, ap 180 viedokļu līderu, tai skaitā jaunieši, kas ir LPF un citu NVO dalībnieki; 3) sabiedrība kopumā, it īpaši – bērni un jaunieši no vispārējās izglītības iestādēm (netiešā auditorija).

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek plānotas šādas aktivitātes:
1) Esošās situācijas audits, analizējot normatīvo regulējumu, Slimību kontroles un profilakses centra datus (SPKC), ekspertu (vietējo un starptautisko NVO) un sabiedrības vērtējumu par nelaimju cēloņiem, gan arī izvērtējot sabiedrības dažādu grupu (bērni un jaunieši, pedagogi, pieaugušie, utt.) zināšanas un kompetences konkrētajā jomā, īpaši vērtējot to, kas tiek mācīts izglītības iestādēs un katra bērna ģimenē;
2) LPF darbības stratēģijas cilvēkdrošības uz ūdens projekta izstrāde un publiskā apspriešana;
3) Izglītības pasākumi brīvprātīgo instruktoru un pedagogu apmācībā;
4) Platformas PeldiDdroši.lv izstrāde un ieviešana, kurā tiks publicēti un būs pieejami brīvai lietošanai visi projekta ietvaros izstrādātie dokumenti, bukleti, informatīvās afišas un citi izdales materiāli, ar mērķi nodot šo informācijas kopumu viedokļu līderiem visos Latvijas reģionos.
5) Projekta administrēšana.

предоставил финансирование: 14409,50 EUR / 10 127.05 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/050
Исполнитель проекта: Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 01.03.2018.-01.07.2018.