Начало > Фонд интеграции общества > Защита персональных данных

Privātuma politika

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis
Personas datu pārzinis ir Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds), Reģ. Nr.: 90001237779, Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050, tālrunis: 22811001, e-pasts: .
Fonda kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: vai .

Vispārīgie noteikumi

1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā Fonds veic personas datu apstrādi un aizsardzību. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta līgumos, iekšējos normatīvajos aktos un Fonda tīmekļa vietnes sadaļā "Fizisko personu datu aizsardzība".

2. Fonds piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3. Fonds personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Fonds veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Fonda norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
4. Fonda sīkdatņu politika ir pieejama Fonda tīmekļa vietnes sadaļā "Sīkdatņu politika".

Personas datu kategorijas

5. Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Fonda rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras Fonds lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:
5.1. identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
5.2. kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
5.3. profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;
5.4. īpašās kategorijas personas dati;
5.5. dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus;
5.6. dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība.

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

6. Fonds veic personas datu apstrādi:
6.1. lai veiktu atskaišu un pārskatu pārbaudi, tai skaitā pārliecinātos par piešķirtā finansējuma izlietojumu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;
6.2. lai izskatītu pieteikumus atbilstoši 05.01.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr. 15 noteiktajai kārtībai un piešķirtu Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte";
6.3. lai izvērtētu un apstiprinātu vai noraidītu projektu iesniegumus;
6.4. lai pārbaudītu un atklātu iespējamās interešu konflikta situācijas
6.5. lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības;
6.6. lai nodrošinātu dokumentu apriti Fondā;
6.7. lai apzinātu Fonda klientus, tai skaitā informētu klientus par jaunumiem, veiktu klientu apmierinātības aptaujas u.c.;
6.8. sabiedrības informēšanas nolūkos;
6.9. Fonda tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
6.10. Fonda klientu un/vai Fonda interešu aizsardzībai.

7. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
7.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
7.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Fondam saistošos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
7.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
7.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Fonda un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Fonda leģitīmās intereses.
8. Fonda leģitīmās intereses ir:
8.1. pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai iesnieguma/pieteikuma aizpildīšanas;
8.2. nodrošināt līguma saistību izpildi;
8.3. saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti mutiski, telefoniski un tīmekļa vietnē;
8.4. veikt klientu aptauju par Fonda darbību;
8.5. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
8.6. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai.

Personas datu aizsardzība

9. Fonds aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Fondam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:
9.1. datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
9.2. ugunsmūris;
9.3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
9.4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēji

10. Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram:
10.1. tiesībsargājošajām iestādēm;
10.2. auditoriem, juriskonsultiem vai citiem Fonda personas datu apstrādātājiem;
10.3. Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu vadošajai iestādei, kā arī citām ES fondu uzraudzībā iesaistītajām institūcijām normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei saskaņā ar Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 4., 5., 6., 7., 8., 9.pantu un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 9., 10., 11., 13., 14., 20.pantu.
Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

11. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).
12. Personas dati tiek apstrādāti Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050.

Glabāšanas periods

13. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar klientu, Fonda leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā Fonda klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.
14. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 13.punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

15. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Fondā.
16. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Fondam piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Fonds veic, pamatojoties uz Fonda likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.
17. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Fonds ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Fonda tīmekļa vietnes sadaļā "Privātuma politika".