sif-jauns-kras


Labdarības un brīvprātīgā darba atbalsts un popularizēšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Viduslatgales pārnovadu fonds ir vienīgā pārnovadu labdarības organizācija Latgalē. Projekta vispārējais mērķis ir pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas stiprināšana. Konkrētais mērķis ir Viduslatgales iedzīvotāju iesaiste kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā caur labdarību un brīvprātīgo darbu.

Projekta mērķa grupas ir Fonda dibinātāji, darbinieki un brīvprātīgie darbinieki, piecu novadu brīvprātīgie jaunieši, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas novada iedzīvotāji. Projektā ir paredzēts īstenot vienu darbnīcu „Resursu piesaiste labdarībai un brīvprātīgā darba organizēšanai" Fonda dibinātājiem, darbiniekiem un brīvprātīgajiem darbiniekiem, vienu mācību semināru brīvprātīgajiem, piecas Apkaimes ideju darbnīcas piecos novados, Aktīvo iedzīvotāju forumu „Darām pa savam", nodrošināt projekta publicitātes pasākumus un izveidot video rullīti par labdarību un brīvprātīgo darbu Latgalē. Projekta rezultātā tiks popularizēta labdarība, filantropija un brīvprātīgais darbs, tiks piesaistīti jauni brīvprātīgie, apzinātas efektīvākas ziedotāju piesaistes taktikas, veicināta iedzīvotāju iesaiste un līdzdarbība novadu attīstībā un kopējas dzīves kvalitātes uzlabošanā, informēta sabiedrība par brīvprātīgo darbu un labdarību Viduslatgalē, tiks dots ieguldījums filantropijas, labdarības un brīvprātīgā darba kultūrā.

Projektu īstenos Preiļu, Līvānu, Riebiņu un Aglonas un Vārkavas novados no 2019. gada maija līdz oktobrim.

предоставил финансирование: 10747,08 EUR / 7 553.09 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/DAP/007
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds"
Место реализации: Viduslatgales pieci novadi: Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas.
Период проетка: 01.05.2019.-31.10.2019.