Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Tā kā šobrīd Latvijā nepastāv kompleksa pieeja darbam ar sociālā riska grupu bērniem, bieži tiek piemēroti represīvi līdzekļi. Šī apakšprojekta mērķis ir samazināt atstumtības riskus bērniem ar sociālās uzvedības traucējumiem un radīt drošu vidi šo bērnu veiksmīgai attīstībai.

Apakšprojekta mērķa grupā ir 240 policijas uzmanības lokā nonākušie bērni un jaunieši, nepilngadīgie likumpārkāpēji, kuri bijuši sociālās korekcijas izglītības iestādēs, atbrīvoti no ieslodzījuma vietām, kā arī 9 seniori. Apakšprojektu plānots īstenot trīs Latvijas novados – Madonā, Saldū un Cēsīs, bet labās prakses apkopojumu paredzēts veikt Šveices Konfederācijā.

Projektā paredzēto aktivitāšu gaitā pašvaldībās tiks izveidots Starpinstitucionālās sadarbības modelis, katrā pašvaldībā dibinot Novada darba grupu (NDG), kas veiks bērnu un jauniešu atlases procesu un sadarbosies ar apakšprojekta koordinatoriem, lai iesaistītu bērnus lietderīgās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs: sporta, tūrisma pasākumos, mākslas pulciņos, iepazīstinātu ar uzņēmēju darba un militārā dienesta pamatiem. Projekta rezultātā tiks: a) radīta un aprobēta Latvijas novadu specifikai atbilstoša un ilgtspējīga Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai; b) veikts un publiskots projekta monitoringa ziņojums; c) veicināta pārmaiņu filozofija darbā ar sociālā riska grupu bērniem - atbalstoša un atjaunojoša, nevis sodoša pieeja darbam ar bērniem; d) izveidots Starpinstitucionālās sadarbības modelis.Результаты проекта:

• Ievada semināru ietvaros Cēsīs, Madonā un Saldū (kopā 86 dalībnieki) izveidotas novada darba grupas (NDG), kurās apvienojušies bērnu lietu speciālisti, uzņēmēji un vietējās kopienas pārstāvji. Kopumā projekta ietvaros notikušas 102 NDG sanāksmes, kuru laikā plānotas un koordinētas projekta aktivitātes;
• Katrā novadā, balstoties uz vienotiem principiem, taču ņemot vērā teritoriālo specifiku, izstrādāts starpinstitucionālās sadarbības modelis – t.i., identificētas organizācijas, iestādes un uzņēmumi, kas ir gatavi sadarboties ar NDG preventīvajā darbā ar jauniešiem;
• Izstrādāts risku un vajadzīgu novērtēšanas rīks, ar kura palīdzību NDG var noteikt esošos un potenciālos bērnu uzvedības riskus. Tas kalpoja par pamatu bērna uzvedības plāna sastādīšanai;
• Projekta ietvaros mērķa grupai katrā novadā nodrošinātas dažādas izglītojošas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, ņemot vērā bērnu intereses un katra novada iespējas. Kopā šajās bāzes aktivitātēs iesaistījušies 336 bērni un jaunieši;
• Darba ar mērķa grupu laikā notikušas divas kolēģu konsultācijas, lai apmainītos ar pieredzi, nodrošinātu neskaidro jautājumu un problēmu risināšanu. Izveidota Neveiksmju mazināšanas stratēģija, kas pēc projekta noslēguma paliek novadu bērnu lietu speciālistu rīcībā;
• Noorganizēta konference „Prevencija – veids kā pasargāt bērnus no noziedzības" (130 dalībnieki), kurā prezentēti projekta rezultāti;
• Projekta ieviešanas un novērtēšanas gaitā ir secināts, ka nepieciešamība pēc sabiedrībā iekļaujošiem pasākumiem bērniem lauku novados ir ļoti augsta. Projekta ietvaros ir izdevies radīt un aprobēt konkrēto Latvijas novadu specifikai atbilstošu, derīgu un ilgtspējīgu atbalsta sistēmu nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai. Ir iegūta pieredze, ko iespējams izmantot arī citur Latvijā;
• Projekta monitoringa gala ziņojums pavairots 300 eksemplāros CD formātā un izplatīts visos Latvijas novados.

Целевая группа: Bērni,Jaunieši,Seniori
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
предоставил финансирование: 76208.24 LVL / 108 434.56 EUR
Освоенное финансирование: 74 527,43 LVL LVL / 106 042.98 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mac-113
Исполнитель проекта: biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Партнер: Madonas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, nodibinājums "Institut international des Droits de l'Enfant" (Starptautiskais bērnu tiesību institūts)
Дата начала проекта: 01.01.2011.
Дата окончания проекта: 30.06.2012.
Место реализации: Rīga; Saldus novads; Madonas novads; Cēsu novads
Юридический адрес: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Tелефон: 67039259
Факс: 67039244
Электронная почта:
www: http://www.providus.lv