eslogo


Sabiedrības etniskās iecietības monitoringa metodikas izveide

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Переходная программа Европейского Союза 2006-2007
Программа: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Поиск проектов
предоставил финансирование: 11 129,83 EUR (90% ) LVL / 15 836.32 EUR
Номер проекта: 2005/017-495-03-01/3-1/50
Исполнитель проекта: Biedrība „Par garīgo veselību „Salus""
Место реализации: Rīga
Контактная информация: Geršons Breslavs
Tālr.: 26548578
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Latvijā un ārzemēs esošo pētījumu par etnisko iecietību/ neiecietību un etnisko aizspriedumu analīze; Strukturēto interviju sagatavošana un veikšana (respondenti - etnisko grupu pārstāvji); Aptaujas izstrāde un pilotpētījuma veikšana; Primārā datu vākšana un analīze; Sekundārā datu vākšana un analīze (ar izlabotu anketu); Metodikas galīgā varianta izstrāde; Projekta atskaites sagatavošana un PPT prezentācija
Период проетка: 12 mēneši (2008. gada 31. oktobris)