esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvībai vispārējais mērķis ir sekmēt nevalstisko organizāciju aktīvu līdzdalību seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību (SRTV) interešu aizstāvībā Latvijā. Projekta tiešie mērķi ir - izstrādāt SRTV interešu aizstāvības un sabiedrisko attiecību stratēģiju 5 gadu ilgam laika posmam; - sekmēt SRVT jomā ieinteresētās nevalstiskās organizāciju darbinieku un biedru izpratni par jautājumiem, kas saistīti par lēmumu pieņemšanas procesiem gan valsts, gan pašvaldību līmenī, attīstīt viņos argumentācijas prasmes un nodrošināt izpratni par jauno tehnoloģiju pielietojumu interešu aizstāvības darbā; - veikt jaunievēlētās 10. Saeimas deputātu kartēšanu – izpētīt un iepazīt viņu nostāju SRVT jautājumos un individuālo tikšanos laikā ieinteresēt šīs jomas izpratnei un atbalstam. Galvenās projekta aktivitātes ietvers 1) ieinteresēto organizāciju darbinieku un biedru kopīgu darbu pie interešu aizstāvības stratēģijas izstrādes, kuras īstenošanai tiks izstrādāta arī sabiedrisko attiecību stratēģija, 2) vairākus seminārus, kuros NVO pārstāvji attīstīs savas argumentācijas prasmes, mācīsies par jauno tehnoloģiju izmantošanu interešu aizstāvības darbā un 3) jaunievēlētās 10. Saeimas deputātu nostāju izpēti par SRVT jautājumiem, argumentu par šīs jomas dažādiem aspektiem sagatavošanu un deputātu iepazīstināšanu individuālu tikšanos laikā ar SRVT jautājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem. Projekta galvenā tiešā mērķa grupa ir nevalstisko organizāciju, kas strādā seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvības jomā, darbinieki un brīvprātīgie. Projektu īstenos biedrība “Papardes zieds” sadarbībā ar Sabiedrības politikas centru PROVIDUS. Projekta īstenošanas laiks – 2010. gada 1. decembris līdz 2011. gada 30.novembris.

Projekta rezultāti: Projekta ieviešanas laikā notika plānots interešu aizstāvības darbs seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību (SRVT) jomā vairākos līmeņos (pašvaldības, ministrijas, Saeima, NVO) un virzienos. Biedrībai izstrādātas interešu aizstāvības un sabiedrisko attiecību stratēģijas, izpētot esošo situāciju un plānojot aktivitātes turpmākiem 5 gadiem. Projekta ieviešanā tika iesaistītas 10 „Papardes zieda” NVO koalīcijas organizācijas, kuras jau ilgstoši strādā seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā. Tika veikta NVO darbinieku un biedru apmācības par jauno tehnoloģiju izmantošanu interešu aizstāvības darbā un prezentācijas prasmēm. Projektā bija paredzēta aktivitāte "10. Saeimas deputātu ‘kartēšana’ un iepazīstināšana ar SRVT jautājumiem, problēmām un apdraudējumiem". Tika uzsākta 10. Saeimas deputātu kartēšana, izpētīta un iepazīta deputātu nostāja SRVT jautājumos, individuālo tikšanos laikā deputāti ieinteresēti par SRVT jomu tās atbalstam. Ņemot vērā izmaiņas politiskajā situācijā valstī 2011.gadā, ka 10. Saeima tika referendumā atlaista un ievēlēta jauna 11. Saeima, tika veidots jauns 11. Saeimas deputātu kartēšanas dokuments, apkopota informācija par 11. Saeimas deputātiem, iespēju robežās izpētīta deputātu attieksme pret seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem. Informācija par projektu publicēta www.papardeszieds.lv un partnera mājaslapā www.providus.lv, ievietota trijās „Papardes zieda” elektroniskajās ziņu lapās, kuras tiek izplatības biedru un sadarbības partneru vidū.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2011-07-25
Projekta kopējais finansējums: 31 589.79 EUR / 22 201.43 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 29 378.50 EUR / 20 647.33 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 211.29 EUR / 1 554.10 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 31 589.79 EUR / 22 201.43 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 29 378.51 EUR / 20 647.33 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 211.28 EUR / 1 554.10 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/053
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds”"
Sadarbības partneris: Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”
Uzsākšanas datums: 01.12.2010.
Pabeigšanas datums: 30.11.2011.
Juridiskā adrese: Grēcinieku iela 34, Rīga, LV-1010
Telefons: 67212700
Fakss: 67226787
Statuss: Pabeigts