esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas Ārstu biedrības administratīvās kapacitātes uzlabošana politisko lēmumu pieņemšanas procesā un publiskā pakalpojuma sniegšanā veselības aprūpes jomā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
LĀB mērķis ir veicināt aktīvu, ilglaicīgu un kvalitatīvu biedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti veselības aprūpes sniedzējiem, tādejādi stiprinot biedrības administratīvo kapacitāti - uzlabojot un radikāli pārveidojot profesionālo interneta vidi, uzlabojot komunikatīvos procesus, organizējot apmācības un seminārus, izmantojot labas prakses piemērus un starptautisko pieredzi. Projekta sekmīga realizācija ietekmēs visas mērķa grupas- LĀB darbiniekus, LĀB 2000 individuālos biedri, LĀB 62 juridiskos biedrus- nevalstiskās organizācijas. Netieša ietekme būs uz visiem Latvijas iedzīvotājiem. Projektā ir paredzētas šādas aktivitātes Projekta administrēšana; LĀB resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā; LĀB līdzdalības veicināšana Eiropas Savienības medicīnas biedrību vidē; LĀB sniegto publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, ieviešot inovatīvus pakalpojumus; Informatīvi un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. Projekta aktivitātes tiks īstenotas Rīgā, Skolas ielā 3. Projekta norises laiks - 12 mēneši. Projekta izmaksas18591,25 LVL

Projekta rezultāti: Projekts tika īstenots ar mērķi veicināt biedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti veselības aprūpes sniedzējiem, tādējādi stiprinot biedrības administratīvo kapacitāti. Projekta ietvaros diviem biedrības pārstāvjiem bija iespēja piedalīties Eiropas pastāvīgās ārstu komisijas (CPME) valdes un pārstāvju sanāksmē Briselē, lai iepazītos ar citu valstu pieredzi vakcinācijas problēmu risināšanā Eiropas līmenī; 376 biedrības biedri piedalījās 4 informatīvajos semināros par ārsta lomu sabiedrībā no jurista skatījuma, par juridiskajiem aspektiem ārstu un pacientu attiecībās, un par ārstu sertifikācijas juridiskajiem jautājumiem; tika veikti biedrības mājas lapas www.arstubiedriba.lv rekonstrukcijas darbi, tādējādi nodrošinot aktuālās informācijas pieejamību par ārstu sertifikācijas jautājumiem, kvalifikācijas atzīšanai nepieciešamajiem dokumentiem, likumdošanas iniciatīvām, un lai pieteiktos dalībai biedrības organizētajos pasākumos. Biedrības mājas lapā ir izveidota projekta sadaļa, kurā veikta informācijas aktualizācija par īstenotajām projekta aktivitātēm. Žurnālā "Latvijas Ārsts" veikta viena publikācija par projekta aktivitātēm (05.2012.).
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2013-10-17
Projekta kopējais finansējums: 11 498.55 EUR / 8 081.23 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 10 586.74 EUR / 7 440.40 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 911.81 EUR / 640.82 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 17 110.36 EUR / 12 025.23 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 16 139.80 EUR / 11 343.12 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 970.56 EUR / 682.11 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/039
Projekta īstenotājs: Latvijas Ārstu Biedrība
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Juridiskā adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Telefons: 67220661, mob. 29486586
Fakss: 67220657
WWW adrese: http://www.arstubiedriba.lv
Statuss: Pabeigts