Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Ludzas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta vispārīgais mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā, uzlabojot investīciju piesaisti Ludzas novadā. Projekta specifiskais mērķis ir Ludzas novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana efektīvākai projektu vadībai un finanšu piesaistei. Projektā iesaistītās mērķa grupas ir Ludzas novada pašvaldības administrācijas darbinieki, iestāžu vadītāji un novadā ietilpstošo pagastu pārvalžu vadītāji. Projekta ilgums ir 7 mēneši. Projektā plānotas sekojošas aktivitātes: 1.Projekta administrēšana. 2. Pētījums “ES politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības izmantošanas iespējas, piesaistot investīcijas Ludzas novada pašvaldībā”. 3. Speciālistu apmācību cikls (praktiskā projektu vadība, ES fondu finansēto projektu pareiza un efektīva grāmatvedības uzskaite, iepirkumu procedūras un to praktiskā piemērošana, lietvedība un arhīva kārtošana realizējot Eiropas Savienības projektus, pieļautās būtiskās kļūdas – neatbilstības īstenojot Eiropas Savienības struktūrfondu projektus). 4. Sadarbības tīkla izveide (novada pašvaldības pārvalžu un struktūrvienību pārziņā esošo iestāžu sadarbības izveidošana ES projektu izstrādei). 5. Pieredzes apmaiņas vizīte uz Talsu novada pašvaldību. 6. Noslēguma seminārs. 7. Publicitātes nodrošināšana. Ludzas novadā pēc Administratīvi teritoriālās reformas ir apvienojušies 10 vietējās pašvaldības, iedzīvotāju skaits pārsniedz 15 tūkstošus. Pagastu pārvaldes ir ļoti dažādas pēc to attīstības līmeņa un nepieciešamības veikt investīcijas savās teritorijās. Daudzi pašvaldības speciālisti un pagastu pārvalžu vadītāji ir jauni darbinieki, viņiem pietrūkst zināšanu un pieredzes. Sagaidāmie projekta rezultāti: pētījums, ieteikumi – metodiskais materiāls, semināra materiāli, apmācīti Ludzas novada pašvaldības darbinieki, prezentācijas par labās prakses piemēriem, preses relīzes, atjaunota pašvaldības mājas lapa.

Projekta rezultāti: Projekta tiešais mērķis - Ludzas novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana efektīvākai projektu vadībai un finanšu piesaistei, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā, ir sasniegts. Projekta tiešo mērķa grupu veidojuši 116 pašvaldības un tās struktūru darbinieki. Projekta ietvaros: 1) izstrādāts pētījums "ES politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības izmantošanas iespējas, piesaistot investīcijas Ludzas novada pašvaldībā". Šīs materiāls ir pieejams pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv; 2) notikušas pašvaldības speciālistu apmācības par projektu vadības jautājumiem, ietverot tēmas: Praktiskā projektu vadība, ES fondu finansēto projektu pareiza un efektīva grāmatvedības uzskaite; Iepirkumu procedūras un to praktiskā piemērošana; Lietvedība un arhīva kārtošana ES projektos; Pieļautās būtiskā kļūdas - neatbilstības, īstenojot ES struktūrfondu projektus; 3) izveidots Sadarbības tīkls - izveidotas 6 darba grupas (izglītība, kultūra, sociālā joma, interešu izglītība, infrastruktūra novadā un infrastruktūra pilsētā), kurās iesaistījušies pašvaldības un nozares speciālisti, lai apkopotu idejas konstatēto problēmu risināšanai. Kā aktivitātes rezultāts iesniegti 5 darba grupu izstrādātie jaunu projektu pieteikumi; 4) notikušas divas pieredzes apmaiņas vizītes uz Talsu novada pašvaldību un Kuldīgas novada pašvaldību; 5) izveidota projekta sadaļa Ludzas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.ludza.lv; 6) regulāras publikācijas par projektu un konkrētām aktivitātēm ievietotas gan Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv, gan lokālajos laikrakstos "Ludzas Novada Vēstis" un "Ludzas Zeme".
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-06-06
Projekta kopējais finansējums: 17 105.18 EUR / 12 021.59 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 17 105.18 EUR / 12 021.59 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 17 105.18 EUR / 12 021.59 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 17 105.18 EUR / 12 021.59 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/001
Projekta īstenotājs: Ludzas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 31.03.2012.
Īstenošanas vieta: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludzas novads, LV-5701
Telefons: 65707401
Fakss: 65707402
WWW adrese: http://www.ludza.lv
Statuss: Pabeigts