Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rīcībspējas paaugstināšanas pasākumi Eiropas Savienības fondu piesaistei Jelgavas novada pašvaldībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis: veikt rīcībspējas paaugstināšanas pasākumus Eiropas Savienības un citu ārvalstu palīdzības finansējuma piesaistei Jelgavas novada pašvaldībā. Mērķa grupa: Jelgavas novada pašvaldības 68 darbinieki. Projekta iesniedzējs: Jelgavas novada pašvaldība. Projekta īstenošanas vieta un laiks: Pasta iela 37, Jelgava un Jelgavas novads, 01.11.2011. – 31.08.2012., 10 mēneši Galvenās aktivitātes: noorganizēt apmācības (108 st. programma) Jelgavas novada pašvaldības darbiniekiem un veikt pētījumu „Jelgavas novada pašvaldības un uzņēmēju sadarbības iespējas ES un citu ārvalstu palīdzības finansēto projektu īstenošanā”. Jelgavas novadā pēc 2009. gadā veiktās teritoriālās reformas ir apvienojušās 13 vietējās pašvaldības, iedzīvotāju skaits pārsniedz 27 tūkstošus. Tagadējās pagastu pārvaldes ir ļoti dažādas pēc to attīstības līmeņa un nepieciešamības veikt investīcijas savās teritorijās. 50% no pašvaldības darbiniekiem ir jauni darbinieki, viņiem pietrūkst zināšanas un pieredzes ES un citu ārvalstu palīdzības finansēto projektu īstenošanā. Sagaidāmie projekta rezultāti: izglītoti Jelgavas novada pašvaldības 68 darbinieki, izstrādāti mācību materiāli 5 tēmām, aizpildītas pētījuma aptaujas anketas, izstrādāts ziņojums, semināra materiāli un preses relīzes.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - paaugstināt Jelgavas novada pašvaldības darbinieku kapacitāti ārējā finansējuma piesaistei projektu īstenošanā - ir sasniegts. Projekta laikā tika veikts pētījums par pašvaldībām un uzņēmēju sadarbības iespējām projektu īstenošanā, rezultāti prezentēti pašvaldības darbiniekiem noslēguma seminārā. Pašvaldības darbinieki caur apmācību kursiem papildinājuši zināšanas par projektu vadību, grāmatvedības uzskaiti, starpinstitucionālo sadarbības tīklu stiprināšanas pasākumiem, kā arī ir ieguvuši praktiskās zināšanas par projektu pieteikuma veidlapu aizpildīšanu.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-11-01
Projekta kopējais finansējums: 14 189.12 EUR / 9 972.17 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 14 189.12 EUR / 9 972.17 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 14 923.89 EUR / 10 488.57 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 14 923.89 EUR / 10 488.57 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/013
Projekta īstenotājs: Jelgavas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.11.2011.
Pabeigšanas datums: 31.08.2012.
Īstenošanas vieta: Pasta iela 37, Jelgava un Jelgavas novads
Juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Telefons: 63022233
Fakss: 63022235
WWW adrese: http://www.jelgavasnovads.lv
Statuss: Pabeigts