eea-norway


Ar saknēm turēsimies

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Paaugstināt biedrības darbības kapacitāti;
- Izveidot biedrības biedriem un citiem interesentiem pieejamu vidi – biroja telpu;
- Nodrošināt efektīvu biroja darbību, piesaistot speciālistus pastāvīgam darbam un konsultantus, konkrētu darbu veikšanai;
- Organizēt 3 apmācības grāmatvedībā vairākos pagastos;
- Organizēt biedrības biedru sistemātiskas sapulces informācijas nodošanai, problēmsituāciju risināšanai un jaunu ierosinājumu un ideju apkopošanai un apstrādei;
- Turpināt darbu pie dažādu ieteikumu, komentāru un ierosinājumu izstrādi lauksaimniecības attīstības nodrošināšanai;
- Uzlabot informācijas apkopošanas, izplatīšanas mehānismus biedriem un interesentiem;
- Sniegt konsultācijas;
- Izstrādāt detalizētu un reālu aktivitāšu programmu nākamajam gadam;
- Izstrādāt projektus finanšu piesaistei aktivitāšu realizācijai.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 3 semināri par jaunāko nodokļu sistēmā un ES atbalsta iespējām (31 dalībnieks) un 3 semināru cikli (katrā 9 nodarbības) par grāmatvedības jautājumiem (52 dalībnieki);
- Dalība 4 Rajonu lauksaimnieku apvienību sēdēs un 3 Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvju sapulcēs;
- Biedriem sniegtas 223 konsultācijas par likumdošanu, grāmatvedību, lauksaimniecības tehnoloģijām;
- Sagatavots 1 starptautiska projekta pieteikums;
- Paaugstināta biedrības kapacitāte – veikts biroja telpas remonts un iegādāts dators.
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 9299.77 LVL / 13 232.38 EUR
Izlietotais grants: 7740.48 LVL / 11 013.71 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./3-2/09
Projekta īstenotājs: Gulbenes Lauksaimnieku biedrība
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 31.12.2007.
Statuss: Pabeigts