eea-norway


100 kontakti - 100 iespējas Sentio attīstībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Uzņēmīgo sieviešu klubs "Sentio"" institucionālo kapacitāti, piesaistot jaunus biedrus, organizējot informēšanas un publicitātes pasākumus, organizējot konsultācijas un pozitīvas pieredzes pārņemšanas pasākumus, iegādājoties biroja tehniku, veidojot jaunus sadarbības tīklus un kontaktus. Biedrības "Uzņēmīgo sieviešu klubs "Sentio" ilgtermiņa mērķi ir vērsti uz aktīvo sieviešu iesaisti organizācijā, nodrošinot pozitīvo piemēru nodošanu, jauno uzņēmēju konsultatīvo atbalstu, izpratni un aktīvu iesaisti ES struktūrfondu, atbalsta programmu sagatavošanā un īstenošanā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros organizācijai piesaistīti 7 jauni biedri, noorganizētas 2 tematiskas tikšanās biedrības pārstāvēm, uzņēmējām un ieinteresētajām personām, sniegtas ~80 konsultācijas projektu vadības un organizācijas brieduma novērtēšanas jomā, notikusi 1 pieredzes apmaiņas vizīte, iegādāta biroja tehnika (2 datori, fakss, kopētājs, printeris, projektors, fotoaparāts), izveidota biedrības mājas lapa www.usksentio.lv., noorganizēts projekta noslēguma pasākums, izdoti informatīvi bukleti, presē ievietotas 3 publikācijas, izveidots 1 TV sižets.
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 16112.37 LVL / 22 925.84 EUR
Izlietotais grants: 14501.13 LVL / 20 633.25 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./6-1/20
Projekta īstenotājs: Uzņēmīgo sieviešu klubs "Sentio"
Uzsākšanas datums: 01.12.2007.
Pabeigšanas datums: 30.09.2008.
WWW adrese: http://www.usksentio.lv
Statuss: Pabeigts