eea-norway


Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība" institucionālo kapacitāti, organizējot biedru apmācības un nodrošinot darbībai atbilstošas biroja telpas. Biedrības ilgtermiņa attīstības plāns paredz:
- likumu bāzes sakārtošanas veicināšanu, iesniedzot konkrētus priekšlikumus likumu formulējumiem (dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, dzīvokļa īpašuma likums);
- daudzdzīvokļu ēku renovācijas veicināšanu;
- juridisku konsultāciju sniegšanu un informatīvu pasākumu rīkošanu;
- dzīvokļu īpašnieku biedrību dibināšanas nepieciešamības popularizēšanu;
- semināru un apmācības programmu izstrādāšanu dzīvokļu īpašnieku biedrību biedriem.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 1 darbinieks cēlis kapacitāti grāmatvedības kursos, iegādātas lietotas mēbeles biroja iekārtošanai (3 galdi, 2 atvilkņu bloki, 2 drēbju skapji, 6 kancelejas skapīši un 4 apmeklētāju krēsli), izveidota 1 jauna biedrība, noorganizēti 10 semināri par mājokļu apsaimniekošanas jautājumiem (284 dalībnieki), izstrādāts informatīvs materiāls par mājokļu apsaimniekošanu, informācija par projekta aktivitātēm ievietota reģionālajos laikrakstos (2 sludinājumi) un biedrības mājas lapā www.ldzis.lv.
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 33054.32 LVL / 47 032.06 EUR
Izlietotais grants: 21632.41 LVL / 30 780.15 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF2.2./1-11/03
Projekta īstenotājs: Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība
Uzsākšanas datums: 05.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.10.2009.
WWW adrese: http://www.ldzis.lv/
Statuss: Pabeigts