esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO kapacitātes stiprināšana sabiedrības interešu aizstāvībā un izglītošanā ar medikamentiem un citiem veselības aprūpes aspektiem saistītos jautājumos

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir: 50 NVO pārstāvjiem (kopā 14 organizācijām) iegūt padziļinātas zināšanas par farmācijas industrijas promocijas pasākumiem un kā tos regulēt, uzzināt NVO vidū respektētas viedokļa līderes Health Action International (HAI) pieredzi līdzdalībā ES politikas veidošanā un Pasaules Veselības Organizācijas skatījumu (PVO) un starptautisko pieredzi par NVO kā partneri Nacionālās zāļu politikas veidošanā; Ar pētījuma palīdzību rast objektīvus Veselības ministrijai, Veselības inspekcijai un Zāļu valsts aģentūrai prezentējamus faktus par Latvijas situāciju attiecībā uz farmācijas industrijas promocijas pasākumu ietekmi uz ārstu un pacientu lēmumiem. Veikt ārvalstu NVO pieredzes analīzi un rekomendāciju apkopojumu par industrijas promocijas pasākumu regulēšanu. Galvenās aktivitātes: 1. organizēt un piedalīties semināros, lai iegūtu padziļinātas zināšanas medikamentu mārketinga, to racionālas lietošanas jomā un par NVO iespējām piedalīties Nacionālās zāļu politikas veidošanā; 2. veikt pētījumu par to, kā un cik lielā mērā farmācijas firmas ietekmē ārstu un pacientu lēmumus Latvijā; 3. analizēt ārvalstu NVO pieredzi par industrijas – ārstu attiecību regulēšanu. Projekta rezultātā projekta iesniedzēja 9 biedri, 5 sadarbības partnera pārstāvji un 36 citu NVO biedri būs apmācīti seminārā par farmācijas industrijas promocijas pasākumu ietekmi un iespējām piedalīties Nacionālās zāļu politikas veidošanā. Būs stiprināta šo 14 NVO administratīvā kapacitāte paust neatkarīgu un profesionālu viedokli, piedaloties politikas plānošanas un uzraudzības procesos. Projekts tiks realizēts Rīgā 9 mēnešu laikā.

Результаты проекта: Projektā īstenotās aktivitātes ir veicinājušas projekta mērķa sasniegšanu - celta finansējuma saņēmēja - biedrības "Veselības projekti Latvijai" un tās partnera - "Pacientu Ombuds" kapacitāte un kompetence darbam ar sabiedrības veselības jautājumiem, spēja aktīvi ietekmēt valsts politiku, sniegt mērķgrupai padziļinātas zināšanas par racionālu zāļu lietošanu, farmācijas industrijas ietekmi uz ārstu un pacientu lēmumiem, nodrošināt sabiedrību ar neatkarīgu informāciju par medikamentiem. Veikts pētījums par farmācijas industrijas ietekmi uz pacientu lēmumiem Latvijā, sagatavoti atzinumi MK noteikumiem, notikusi sadarbība un pieredzes apmaiņa ar ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, kā rezultātā sagatavots ārvalstu prakses apkopojums, noorganizēts noslēguma seminārs par projekta rezultātiem, rezultātu apkopojums pieejams CD formātā.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Последние изменения: 2013-12-28
ESF финансирование: 22 908.92 EUR / 16 100.48 LVL;
  • ESF финансирование: 21 092.24 EUR / 14 823.71 LVL;
  • ESF частного финансирования: 1 816.68 EUR / 1 276.77 LVL;
ESF награждено: 22 908.93 EUR / 16 100.49 LVL;
  • ESF награждено: 21 092.25 EUR / 14 823.72 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 816.68 EUR / 1 276.77 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/034
Исполнитель проекта: Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
Партнер: Nodibinājums „Pacientu Ombuds”
Дата начала проекта: 03.09.2012.
Дата окончания проекта: 31.05.2013.
Юридический адрес: Antonijas iela 12 - 8, Rīga, LV-1010
Tелефон: 29277800
Факс: -
www: http://www.veselibasprojekti.lv
Cтатус: проект осуществлён