esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rūjienas novada NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Rūjienas novadā ir aktīva NVO darbība dažādās nozarēs – pieaugušo izglītošanā un aktivizēšanā, sporta dzīves organizēšanā novadā, jaunatnes iesaistīšanā dažādās aktivitātēs, rokdarbu veidošanā un amatniecības popularizēšanā, pensionāru aktivitāšu organizēšanā u.c., taču pietrūkst kopīgas sadarbības stratēģijas, lai paveiktais būtu ar daudz efektīvāku rezultātu, kā arī, lai vietējā pašvaldība un uzņēmēji būtu informēti un iesaistīti sadarbībā. Ar šī projekta palīdzību esam paredzējuši izveidot novada NVO darbības stratēģiju laika posmam 2014. – 2020.gadam. Izveidotais dokuments būtu pamats NVO sadarbības attīstībai ar Rūjienas novada pašvaldību, plānojot pašvaldības atbalstu NVO darbībai, kā arī iespējas deleģēt noteiktu pašvaldības funkciju veikšanu konkrētām NVO. NVO darbības stratēģija būtu arī kā pamatdokuments, uz kura bāzes attīstīt sadarbību ar potenciālajiem sponsoriem – Rūjienas novada uzņēmējiem. Projekta ieviešanas periodā tiks izstrādātas un ieviestas aktivitātes, kas veicinās Rūjienas novada nevalstisko organizāciju darbības ilgtermiņa plāna attīstības prioritātes, piemēram, cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanā. Lai risinātu iepriekšējā punktā aprakstītās problēmas, projekta ietvaros esam paredzējuši veikt pasākumus, lai izglītotu savas biedrības biedrus, kā arī pārējo aktīvāko Rūjienas novada biedrību vadītājus un biedrus par NVO darbībai aktuālām tēmām, piemēram: - NVO grāmatvedība (gada pārskata sagatavošana, grāmatvedības uzskaite); - Komandas veidošana (darbs komandā, māksla vadīt komandu utml); - Projektu izstrāde un vadība; - Komunikācija NVO darbā (laika plānošana vai komunikācija un sabiedriskās attiecības NVO utml.), kā arī organizēt darba seminārus, lai izmantojot NVO darbības izvērtēšanas metodoloģiju, projekta rezultātā izveidotu Rūjienas novada NVO darbības stratēģiju turpmākajiem 7 gadiem. Projekta ietvaros paredzēts organizēt vienu pieredzes apmaiņas ekskursiju – semināru, lai dalītos pieredzē par NVO sadarbības iespējām, kā arī par NVO sadarbības mehānismiem ar pašvaldību un uzņēmējiem, kas jau ir īstenots Jaunpils novadā. Projekta noslēgumā tiks organizēts novada NVO seminārs, kura ietvaros ar projekta rezultātiem un izstrādāto NVO darbības stratēģiju tiktu iepazīstinātas NVO, kuras netika iesaistītas projektā, Rūjienas novada pašvaldība, novada uzņēmēji. Informācija par projekta rezultātiem tiks publicēta vietējos laikrakstos un Rūjienas pašvaldības mājas lapā. Projekta īstenošanas laiks 12 mēneši. Projekts ir aktuāls, jo pašreizējā brīdī netiek pilnībā izmantots NVO potenciāls.

Результаты проекта: Ar šī projekta palīdzību izveidota Rūjienas novada NVO darbības stratēģiju laika posmam 2014. – 2020.gadam. Izveidotais dokuments ir pamats NVO sadarbības attīstībai ar Rūjienas novada pašvaldību, plānojot pašvaldības atbalstu NVO darbībai, kā arī iespējas deleģēt noteiktu pašvaldības funkciju veikšanu konkrētām NVO. NVO darbības stratēģija ir arī kā pamatdokuments, uz kura bāzes attīstīt sadarbību ar potenciālajiem sponsoriem – Rūjienas novada uzņēmējiem. Lai veicinātu Rūjienas novada nevalstisko organizāciju darbības ilgtermiņa plāna attīstības prioritātes, piemēram, cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu, projektā tika veikti pasākumi, lai izglītotu biedrības biedrus, kā arī pārējo aktīvāko Rūjienas novada biedrību vadītājus un biedrus par NVO darbībai aktuālām tēmām, tika noorganizētas NVO biedru 4 dienu apmācības par grāmatvedības jautājumiem, 2 dienu apmācības par komandas veidošanu, 8 dienu apmācības par projektu izstrādi un vadību, 2 dienu apmācības par komunikāciju NVO darbā. Projektā noticis pieredzes apmaiņas brauciens pie Jaunpils novada NVO, noorganizēts projekta rezultātu izvērtēšanas seminārs, Rūjienas novada pašvaldības mājas lapā izstrādāta sadaļa " NVO" , kur pieejama informācija par visām novada NVO un to aktualitātēm.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Vidzemes reģions
Последние изменения: 2014-02-03
ESF финансирование: 10 306.65 EUR / 7 243.55 LVL;
  • ESF финансирование: 9 489.33 EUR / 6 669.14 LVL;
  • ESF частного финансирования: 817.32 EUR / 574.42 LVL;
ESF награждено: 10 306.65 EUR / 7 243.55 LVL;
  • ESF награждено: 9 489.33 EUR / 6 669.14 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 817.32 EUR / 574.42 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/244
Исполнитель проекта: Biedrība "Attīstības centrs "Baltās naktis""
Партнер: Biedrība „Pieneņu pūka”,Biedrība "Mūžizglītības atbalsta centrs "Iejava"",Biedrība "GAIVIŠI",Biedrība "Rūjienas Ievas",Rūjienas amatnieku biedrība „Rūzele”
Дата начала проекта: 01.01.2013.
Дата окончания проекта: 31.12.2013.
Место реализации: Skolas iela 8a, Rūjiena, Rūjienas novads, LV – 4240
Юридический адрес: „Papardes”, Ipiķu pagasts, Rūjienas novads, LV-4242
Tелефон: 28659088
Факс: -
www: http://-
Cтатус: проект осуществлён