Начало > Фонд интеграции общества > Участие в проектах > Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbē[..]

Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu kartes – Goda ģimenes kartes ieviešana

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

logo g burts

Programma "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte""

Īstenotājs: Sabiedrības integrācijas fonds

E-pasts:

BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS 80202007

Par 3 + Ģimenes karti

Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" ir valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.

Kāda izskatās karte?

karte

Katrai karte ir noteikts derīguma termiņš, to atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, izsniedz uz trim gadiem, ja personai ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 15 gadiem. Savukārt, ja personai ir viens vai divi nepilngadīgi bērni, bet pārējie ir pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijā vai ārvalstīs, karti izsniegs uz vienu gadu, pārbaudot, vai pilngadīgā persona turpina mācības.

Karte ir derīga tikai valstī atzīta personu apliecinoša dokumenta – pases vai personas apliecības – uzrādīšanas gadījumā. Bērni vecumā līdz 15 gadiem (neieskaitot) var uzrādīt skolēnu apliecību.

Kurš var saņemt karti?

Karte pienākas, ja persona pati vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un personai un tās laulātajam un minētajiem bērniem ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā (izņemot, ja bērni mācās ārzemēs). Gadījumos, ja personas pilngadību sasniegušais bērns turpina iegūt izglītību, jāiesniedz izglītības iestādes izsniegta izziņa, kas iesnieguma brīdī apliecina faktu, ka pilngadību sasniegušais bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Savukārt, gadījumos, ja bērns mācās ārzemēs ir jāiesniedz izglītības iestādes izziņa oriģinālvalodā un tās tulkojums valsts valodā, apliecinot tulkojuma pareizību, apliecinājuma uzrakstā ar drukātiem burtiem norādot "TULKOJUMS PAREIZS", tulka (personas, kas tulko) vārds, uzvārds un personas kods, paraksts, apliecinājuma vietas nosaukums un datums. Tulkojumu nav nepieciešams notariāli apstiprināt! Persona nav reģistrēta kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā

Lai abi vecāki saņemtu karti, katram ir jāaizpilda savs iesniegums. Karti drīkst izmantot arī bērni, kuri norādīti uz vecākiem izsniegtās kartes, uzrādot to kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

Lai arī bērni (no 7gadu vecuma) un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijā vai ārvalstīs varētu saņemt karti, vienam no vecākiem jāaizpilda iesniegums "Bērnu karte" (ja vecākiem ir derīga 3+ Ģimenes karte), iesniegumā atzīmējot tos bērnus, kuriem nepieciešams izgatavot karti.

Ja vecākiem 3+ Ģimenes karte nav vai tai beigsies (vai drīzumā beigsies) derīguma termiņš, viens no vecākiem aizpildot iesniegumu "Pieaugušo karte un bērnu karte", atzīmē tos bērnus, kuriem nepieciešams izgatavot karti.

Pirms aizpildiet iesniegumu, lūdzu pārliecinieties vai personai, kas iesniedz iesniegumu un tās bērniem ir deklarēta dzīves vieta Latvijā.

Informējam, ka par savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu deklarēto dzīvesvietas adresi personai ir iespējams pārliecināties izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo bezmaksas e-pakalpojumu „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā". Pakalpojums nodrošina iespēju personai uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā (https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts).

Gadījumā, ja Iedzīvotāju reģistrā nav ziņas par personas aktuālo deklarēto dzīvesvietas adresi, personai ir iespējams dzīvesvietu Latvijā deklarēt elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot elektronisko pakalpojumu „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana".

Pirms aizpildat iesniegumu, lūdzu pārliecinieties arī par savas dzīves vietas adresi, jo ne reti ir gadījumi, kad cilvēki nezina, kā pareizi jānorāda adrese, atbilstoši adrešu klasifikatoram. Tāpat norādot dzīvesvietas adresi, uz kuru karti nosūtīt, lūdzam norādīt pilnu adresi, ja adresē ir ielas nosaukums, tad atceramies norādīt arī ielas un dzīvokļa numuru. Informējam, ka precīzas adreses norādīšanai var izmantot Lursoft adrešu katalogu.

Kā pieteikties kartei?
Pieteikuma veidlapa būs atrodama www.godagimene.lv, sadaļā "Piesakies kartei".

Lai daudzbērnu ģimenēm būtu iespēja saņemt Latvijas goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karti", interneta vietnē godagimene.lv katram vecākam ir jāaizpilda kartes iesniegums, precīzi norādot lūgto informāciju par sevi un saviem bērniem, norādot bērnu, personu kodus, vārdus un uzvārdus, lūdzu, rakstīt tos korekti, piemēram, ja bērna vārds ir Jānis Mārtiņš, tad arī norādām "Jānis Mārtiņš", nevis - Janis Martins. Gadījumos, ja bērnam ir divi vārdi, piemēram, Kate Marta, tad tā arī jānorāda, nevis Kate-Marta.

Iesnieguma veidlapas sadaļā "Bērni (Pieteicēja norādītie, vecumā līdz 24 gadi)", pie "Veida" jānorāda, kas iesniedzējs ir katram norādītajam bērnam - māte vai tēvs, aizbildnis. Ja tiek norādīts "Cits", tad komentārā jānorāda, kas esam konkrētajam bērnam.

Aizpildot iesniegumu viens no vecākiem norāda, kuram no bērniem nepieciešams izgatavot karti. Atgādinām, ka karte var tikt izgatavota bērnam no 7 gadu vecuma, ja tas ir nepieciešams. Gadījumā, ja vienam no vecākiem karte jau ir, bet otrs vēlas to saņemt, tad vecāks aizpilda iesnieguma formu "Pieaugušo karte un Bērnu karte", norādot "Pirmais pieteikums" un iesniegumā atzīmē, kuriem bērniem ir nepieciešams izgatavot karti. Tādejādi tiek samazināts administratīvai slogs datu pārbaudei, labošanai un karšu izgatavošanā, nosūtīšanā.

Iesniegumu klātienē var aizpildīt arī Sabiedrības integrācijas fondā Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvā, Rīgā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un skolu izsniegtas aktuālu izziņu, ja ģimenē ir pilngadīga persona, kura turpina iegūt izglītību.

Ja kartei beidzies derīguma termiņš vai tā ir nozaudēta vai mainījušies citi dati

Ja kartei/-e:
• beidzies/gsies derīguma termiņš, jānorāda iesnieguma atkārtotas iesniegšanas iemesls "Beigsies derīguma termiņš";
• nozaudēta - atkārtota iesnieguma iesniegšanas iemesls "Nozaudēts/Nozagts", vēršam uzmanību, gadījumos, ja 3+ Ģimenes karte nozagta, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 32.5.punktam, jāiesniedz policijas izsniegta izziņa par kriminālprocesa uzsākšanu saistībā ar kartes zādzības faktu.
Gadījumos, ja mainījusies kāda cita būtiska informācija par personu, piemēram, uzvārds, tad atkārtoti jāaizpilda jauns iesniegums, norādot tajā visu nepieciešamo aktuālo informāciju, kā iemeslu norādot "Cits" paskaidrojumā norādot atkārtota iesnieguma iesniegšanas iemeslu - mainīts uzvārds.
Iesniegums ir pamats iesniedzēja datu pārbaudei un jaunas kartes izsniegšanai.

Datu pārbaude
Visi saņemto iesniegumu dati 2x mēnesī tiek nosūtīti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP), kā arī tiek pārbaudīti Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) iesniedzēju un parādnieku reģistrā.
Iesniegumi, kas saņemti laikā no:

  • 1.datuma līdz 15.datumam, tiek nosūtīti pārbaudei 16.datumā jeb nākamajā darba dienā;
  • 16.datuma līdz 31.datumam, tiek nosūtīti pārbaudei nākošā mēnesā 1.datumā jeb nākamaja darba dienā.

Iesniegtā informācija tiek pārbaudīta atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 7.punktā noteiktajiem kritērijiem. Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties, rakstot e-pastu: vai zvanot pa tālr. 67078174, 67078219.

Kartes atteikšana
Karti izsniegt var atteikt, gadījumos, ja persona/-i:

  • sniegusi nepatiesus datus;
  • un tās bērnu dzīvesvieta nav deklarēta vai reģistrēta Latvijā;
  • atņemtas bērnu aprūpes tiesības;
  • bērnu skaits, vecums neatbilst noteiktajiem kritērijiem;
  • reģistrēta kā parādnieks UGFA iesniedzēju un parādnieku reģistrā:

- minētais neattiecas uz parādnieku, kas ir persona ar invaliditāti;
- kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;
- kas ir noslēgusi vienošanos ar UGFA par kārtību, kādā tā veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, un noslēgto vienošanos pilda.

  • nav iesniegta izziņa par to, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina mācīties.

Kartes saņemšana
Kad izskatīti saņemtie personas dati un pārbaudīta tās atbilstība daudzbērnu ģimenes statusam, tiek izgatavotas kartes (karšu izgatavošana notiek 2 x mēnesī). Kad kartes ir gatavas iesnieguma iesniedzējs saņems e-pasta vēstuli ar informāciju, par kartes saņemšanas iespējām, atbilstoši iesniegumā norādītajai informācijai:
• Sabiedrības integrācijas fondā Rīgā Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvā (ieeja no Teātra ielas puses), ja iesniegumā norādījis, karti vēlas saņemt klātienē;
• vai tās tiek nosūtītas pa pastu uz iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi.

Laiks no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz kartes saņemšanai var ilgt līdz 45 dienām!

Kartes izmantošanas iespējas

Latvijas Goda ģimenes apliecības jeb 3+ Ģimenes kartes piedāvātās atlaides ir iespējams izmantot iegādājoties preces un pakalpojumus uzņēmumos, kuri pievienojušies daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmai. Visu daudzbērnu ģimenēm draudzīgo uzņēmumu sarakstu iespējams aplūkot interneta vietnē godagimene.lv atlaižu katalogā.

Atlaižu piedāvājuma saraksts, ko var izmantot ar šo karti, tiek regulāri papildināts. Par jaunumiem kartes īpašnieki tiek informēti, reizi mēnesī savā e-pastā saņemot informatīvu vēstuli, kā arī caur jaunumiem projekta mājas lapā godagimene.lv.

Programmas īstenošana laika posmā no 2013.gada jūlija līdz 2015.gada decembrim