Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


Universālais dizains nākotnei

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Šis projekts „Universālais dizains nākotnei” fokusēs uz universālo dizainu kā jaunu pieeju un jaunu domāšanu, kas Rietumeiropas valstīs tiek attīstīta jau vairākus gadu desmitus, bet Latvijā šis termins ir salīdzinoši jauns. Īpaši nozīmīga šāda projekta realizācija ir saistībā ar jauno būvniecības likumu, kas paredz cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultācijas kā valsts deleģētu funkciju. Ar šī projekta palīdzību mēs vēlamies paiet soli pretī lēmējvarai, apmācot un izglītojot kompetentus un zinošus universālā dizaina un vides pieejamības ekspertus, kas ir viens no būtiskākajiem šī projekta rezultātiem. Cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvošajām nevalstiskajām organizācijām tā būs iespēja līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos un iespaidot apkārtējos notikumus, tādējādi arī uzlabojot savas dzīves apstākļus.
Projekta virsmērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, ieviešot Universālā Dizaina izpratni, apmācot NVO dalībniekus kā ekspertus un multiplikatorus. No šī izriet arī projekta mērķis - attīstīt Universālā dizaina (UD) idejas, izglītot un apmācīt UD ekspertus, kā arī veikt aktivitātes UD ieviešanai reālā dzīvē. Bet projekta netiešie mērķi ir uzlabot ne tikai cilvēku ar invaliditāti dzīvi, izmantojot Universālā dizaina pieeju, bet arī izplatīt UD idejas, lai tās kļūtu saprotamas un pieņemamas ikvienam iedzīvotājam.
Projekta galvenā mērķauditorija ir cilvēki ar invaliditāti, kuri būs lielākie šī projekta ieguvēji arī ilgtermiņā. Kā tiešu projekta mērķauditoriju varam uzskatīt arī pašvaldību pārstāvjus, kā arī būvniecības nozarē iesaistītos profesionāļus – būvniekus, arhitektus, dizainerus.
Projekta sadarbības partneru loma projektā ir atbalsta sniegšana, konsultēšana, kā arī izglītošana un labās prakses nodošana. Partnerības pienesum mēs varam definēt kā jaunas, inovatīvas ilgtermiņā izmantojamas zināšanas un pieredze.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija attīstīt Universālā Dizaina (UD) idejas, izglītot un apmācīt UD ekspertus, kā arī veikt aktivitātes UD ieviešanai reālā dzīvē.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 1000 personas ar invaliditāti. Kā arī NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 20 darbinieki.

Projekta laikā sasniegtie rezultāti:
• Izstrādātā apmācību programma „Universālā dizaina ekspertu apmācības”, ir 5x2 internāttipa apmācību modelis, iekļaujot visaptverošas tēmas, kas sagatavoja vides pieejamības speciālistus ar universālā dizaina (pieejams ikvienam) filozofiju.
• „Universālā dizaina” apmācības ekspertiem.
• Apmācīto ekspertu pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģijas pilsētu Kristiansandu, kur projekta partneri piedāvāja plašu un izzinošu programmu par universālā dizaina iedzīvināšanu pilsētvidē.
• Uz apkopotās pieredzes bāzes un Norvēģijas partneru konsultācijām tika izstrādāta Universālā Dizaina audita metodoloģija ar kritērijiem dažādās kategorijās, kas palīdz izvērtēt esoša objekta, ēkas vai pilsētvides atbilstību gan Latvijas likumdošanas prasībām, gan labās prakses ieteikumiem, kā arī Universālā Dizaina principiem.
• Projekta laikā apmācītie universālā dizaina/vides pieejamības eksperti snieguši (reģistrētas) 179 konsultācijas t.sk. auditus un objektu apsekojumus uz vietas.
• Projekta noslēguma konference – uzstājās gan cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošās organizācijas, gan valsts un pašvaldību iestādes, kā arī profesionāļi, lai veidotu diskusiju par vides pieejamību un tās attīstību Latvijā un Eiropā.

Projekta sākotnējā iecere bija radīt ilgtermiņā izmantojamus rezultātus, kas veiksmīgi arī norit. Gandrīz viesi no apmācītajiem ekspertiem ir uzsākuši sarunas ar savām pašvaldībām par savu pakalpojumu piedāvāšanu, izskatot dažādus ar vides pieejamību saistītus risinājumus. Ar šī projekta palīdzību tika rasta iespēja vides pieejamību pacelt nedaudz augstākā līmenī, runājot jau par Universālā Dizaina idejām.
Projekta darbības bija vērstas uz cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, veicinot līdztiesību, kā arī pretdiskrimināciju pret šo sociālo grupu. Veicinot sabiedrības un lēmumu pieņēmēju izpratni par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, lai kļūtu par līdztiesīgiem sabiedrības locekļiem, tika nodrošināta cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību. Veidojot pieejamu vidi, tā veicina pieeju darba iespējām, nodrošina mobilitāti un līdzvērtīgu pieeju veselības aprūpei, izglītībai, kā arī prasmju attīstībai. Tomēr sociālā ilgtspēja ir saistīta arī savstarpējo sapratni un iecietību, kam lielā mērā pievērsām uzmanību ar šī projekta palīdzību.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MAC/050
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 05.11.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Norvēģijas neredzīgo un vājredzīgo asociācijas, Vest-Agder filiāle
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 18
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 96078.82 EUR / 67 524.58 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 82147.39 EUR / 57 733.51 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 4323.55 EUR / 3 038.61 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 9607.88 EUR / 6 752.46 LVL;
Юридическии адрес: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
Номер тел.: 67299209
Е-почта:
Домашняя страница: www.apeirons.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org