Sākums > Projektu īstenotāju sagatavotie materiāli > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Meklēt projektus

Apakšaktivitātes mērķis: panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projektu ietvaros tiek atbalstītas šādas darbības:

  • sabiedriskā labuma nevalstisko organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā;
  • nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana Eiropas Savienības sadarbības un attīstības sadarbības tīklos;
  • nevalstisko organizāciju sniegto publisko pakalpojumu pielāgošana kvalitātes standartiem,
  • inovatīvu pakalpojumu attīstīšana;
  • informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Sabiedrības integrācijas fonds ir izveidojis normatīvo aktu apkopojumu, kas ir saistošs projektu īstenotājiem projektu ieviešanas gaitā. Šeit ir apkopoti normatīvie akti, kas regulē gan aktivitāšu īstenošanu, gan iepirkumu veikšanu, kā arī citi normatīvie akti, kas tiešā veidā neattiecas uz konkrēto aktivitāti vai apakšaktivitāti, bet ir saistoši veicot dažādus pasākumus projektu īstenošanas ietvaros. Normatīvo aktu saraksts

Nr.Statuss Nosaukums
1 (Konkurss slēgts) 3. atlase
2 (Konkurss slēgts) 2.atlase
3 (Konkurss slēgts) 1.atlase
Projekti: 133 


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””Reģionālo pacientu organizāciju tīkla izveide sociālās un veselības politikas stiprināšanai
2.Biedrība „Izglītības attīstības centrs”NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā
3.Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"Koalīcija mazākumtautību politiskai līdzdalībai valsts sektorā
4.Biedrība "Baltijas burāšanas skola"Zināt, prast un sasniegt!
5.Biedrība „Veselības projekti Latvijai”NVO kapacitātes stiprināšana sabiedrības interešu aizstāvībā un izglītošanā ar medikamentiem un citiem veselības aprūpes aspektiem saistītos jautājumos
6.Nodibinājums "Centrs "Dardedze""Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana
7.biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna" Biedrības „Sabiedrības par atklātību – Delna” un sadarbības organizāciju kapacitātes stiprināšana efektīvākai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā labas pārvaldības sekmēšanai un korupcijas mazināšanai
8.Biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija"Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai
9.Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"Dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitātes stiprināšana dzīvnieku aizsardzības jomā
10.Valodu un kultūras centrs "Pasaule mūsu mājās"NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai ES lēmumu pieņemšanas procesā
11.Nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds”Līdzdalības un pakalpojuma uzlabošana vardarbība cietušo 0 – 36 mēnešu veco bērnu sociālajā rehabilitācija
12.Biedrība "Jelgavas pensionāru biedrība"Senior, piedalies!
13.Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"RTU Attīstības fonds – moderns un inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs
14.Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā
15.Biedrība „Latvijas sīkuzņēmēju asociācija „Kalve””Uzņēmējdarbības vides attīstības jomā strādājošo NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana labākai līdzdalībai politikas plānošanā un īstenošanā
16.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"PROVIDUS – valsts un nevalstisko organizāciju partneris interešu aizstāvībā
17.Nodibinājums "Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika""NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā
18.Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”Attīstības vektors
19.Biedrība "Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "CERĪBU SPĀRNI""Biedrības „Cerību spārni” administratīvās kapacitātes stiprināšana alternatīvo pakalpojumu personām ar garīgās attīstības traucējumiem attīstībai
20.Biedrība "Culturelab"Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā
21.Biedrība "Attīstības centrs "Baltās naktis""Rūjienas novada NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana
22.Biedrība „Skalbes”Biedrības „Skalbes” administratīvās kapacitātes stiprināšana
23.Biedrība "brīvprātīgais.lv"NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā
24.Biedrība „Jēkabpils uzņēmēju biedrība”Biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” kapacitātes stiprināšana komunikācijas procesā ar pašvaldību un sabiedrību
25.Biedrība "Latvijas Lauku forums"Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgās demokrātijas metodes ieviešana Latvijā
26.biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds""I.K.P.: Izpratne. Kvalitāte. Partnerība.
27.Nodibinājums "Vides izglītības fonds" Vides aktīvistu prasmju banka
28.Biedrība "Saules stariņi"Biedrības „Saules stariņi” kapacitātes stiprināšana Montessori Bērnu inovatīvās attīstības centra izveidei Daugavpilī
29.Biedrība ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”Biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana
30.Biedrība "Latvijas Veselības ekonomikas asociācija"Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana
31.Biedrība "Mediācijas padome"Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma attīstīšanā
32.Biedrība "Latvijas Atkarības psihologu apvienība"Kapacitātes stiprināšana atkarības profilaksē strādājošām nevalstiskajām organizācijām
33.Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”Interneta televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai
34.Biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome” Efektīvas sadarbības platformas izveide nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanai ilgtspējīgas būvniecības politikas lēmumu pieņemšanas procesā
35.Biedrība "Talsu pauguraines dabas parka atbalsts"Efektīva līdzdalība zaļākam novadam
36.Biedrība "Kultūras projektu koordinācijas centrs"Kurzemes biedrību kapacitātes stiprināšana kultūras mantojuma saglabāšanas pakalpojumu sniegšanai
37.Biedrība "Dzīve bez glutēna"Biedrības „Dzīve bez glutēna” kapacitātes stiprināšana ar celiakiju slimo bērnu interešu aizstāvības procesos
38.Biedrība "Eiropas Kustība Latvijā"EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām
39.Latvijas Poļu Biedrība POLONEZPoļu nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana
40.biedrība "Zviedru draugu kopa"Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā
Lapas: