Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu nevaldības organizāciju iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot ģimeņu atbalsta politikas  jautājumu risināšanu Latvijā. 

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības nodrošināšanai NVO, kuras piedalās ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā valsts līmenī. 

 Konkursa ietvaros plānots atbalstīt projektus, kuri atbilst programmas un konkursa mērķim, un tiek īstenoti vismaz divās no šādām jomām:  

 1. Ģimenei draudzīgas darbavietas tiesību ievērošanu veicinošas iniciatīvas, t.sk. sociālas kampaņas; 

 1. Pilsoniskās līdzdalības popularizēšanas un veicināšanas aktivitātes NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un/ vai līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā; 

 1. Informatīva, izglītojoša, konsultatīva un materiāltehniska atbalsta sniegšana NVO to darbībai un mērķu sasniegšanai; 

 1. Konkursa mērķa grupu vajadzību apzināšana, izpēte un rezultātu izplatīšana (pētījumi, diskusijas, konferences, darba grupas, raksti, videoblogi u.c.) ar mērķi stiprināt ģimeņu institūtu un ar to saistītu problēmu apzināšanu; 

 1. NVO administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai, t.sk. darbam ar esošiem biedriem un jaunu biedru piesaisti; 

 1. NVO interešu pārstāvības stratēģiju aktivitāšu īstenošanas atbalsts (rezolūcijas, memorandi, sadarbības grupas utt.); 

 1. Brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšana; 

 1. Savstarpēju NVO vai NVO un pašvaldību sadarbības stiprināšana ģimeņu politikas veidošanā un īstenošanā; 

 1. Esošās valsts un pašvaldību atbalsta sistēmas ģimenēm problēmjautājumu izpēte un risinājumu piedāvāšana. 

Projekta iesniedzējs Konkursā var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu ar neierobežotu aktivitāšu skaitu.  

Programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums ir 81 600 EUR no Latvijas valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem 2021.gadā.  

Vienam projektam pieejamais finansējums – līdz 13 600,00 EUR

Projektu izmaksu attiecināmības periods ir no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 16. septembrim.  

Programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa nevaldības organizācijām “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai” konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapas (t.sk. budžeta veidlapa), kā arī projekta īstenošanas līguma projekts pieejams Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļa vietnē www.sif.gov.lv.  

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2021.gada 1.oktobra plkst. 12.00 (saņemšanas termiņš Sabiedrības integrācijas fondā). Projektu pieteikumus var iesniegt: 

 • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, līdz plkst. 12.00 nosūtot uz e-pasta adresi: vietagimenei@sif.gov.lv 

 • personīgi (līdz plkst. 12.00), ar kurjeru vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā), projekta pieteikuma elektronisko versiju līdz plkst. 12.00 nosūtot uz e-pasta adresi vietagimenei@sif.gov.lv

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu. 

KONKURSA POSMS

Papildus informācijai: 

 

Ieva Plūme

Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece
ieva.plume [at] sif.gov.lv