Sabiedrības integrācijas fonds saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7.decembra sēdes protokola Nr. 79 37. §, par Informatīva ziņojuma “Par koordinējošās iestādes izveidi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, sociālekonomiskās iekļaušanas jomā” (21-TA-108) 2. punktu noteikts par Nacionālo koordinējošo iestādi patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomisko iekļaušanu.  

Lai Fonda Nacionāla koordinējoša iestāde (turpmāk - NKI)  varētu veikt tam uzticētos uzdevumus un  izveidot efektīvu starpsektorālu sadarbību, NKI ir izveidojusi starpnozaru darba grupu kurā ir pārstāvētas dažādas institūcijas (KM, LM, IeM, PMLP, Tiesībsargs, VARAM, EM, IZM, VM, LPS).  Caur darba grupas darbu NKI nodrošina patvēruma meklētājiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem sociālekonomiskā iekļaušanas procesa koordināciju un saskaņotību

Darba grupas deleģetie parstavji:

Ekonomikas ministrija -  Martiņš Auderis, Mājokļu politikas departamenta direktors;

Ekonomikas ministrija - Baiba Cīrule, Mājokļu politikas departamenta vecākais referents;

Iekšlietu ministrija – Sandis Barks, Nozares politikas departamenta vecākais referents;

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē - Nauris Bērziņš, Patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītājs;

Veselības ministrija - Ineta Būmane, Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja;

Veselības ministrija - Irita Kuzma, Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte;

Veselības ministrija - Anita Segliņa Vides veselības nodaļas vadītāja;

Izglītības un zinātnes ministrija – Olita Arkle, Izglītības departamenta vecākā eksperte;

Izglītības un zinātnes ministrija – Iveta Grīnberga, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte;

Izglītības un zinātnes ministrija – Vija Sapežinska Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte;

Kultūras ministrija – Jeļena Šaicāne, Sabiedrības integrācijas departamenta direktore;

Labklājības ministrija – Ilze Skrodele – Dubrovska, Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta direktore;

Labklājības ministrija – Ieva Juhņēviča, Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte;

Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūrā - Eva Lossane, Darba tirgus departamenta direktore;

Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūrā - Varis Prudņikovs, Karjeras un darba meklēšanas atbalsta nodaļa;

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija – Jānis Cauņa, Komisijas konsultants;

Tiesībsarga birojs - Santa Tivaņenkova, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskās padomniece;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – Dzintra Muzikante, Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļas vadītājas vietnieks;

Latvijas Pašvaldību savienība – Mudite Juhna, ģenerālsekretāre.

 

NKI galvenie uzdevumi:  

  • organizēt regulāru iesaistīto valsts un pašvaldību iestāžu tikšanos, lai sekmētu integrācijas politikas attīstību un veicinātu starpinstitucionālo sadarbību; 
  • atbalsta sniegšana mērķa grupas integrācijā un sociālajā iekļaušanā iesaistītajām institūcijām un organizācijām, tostarp veicot problēmu analīzi un nodrošinot pieredzes un labās prakses apmaiņu starp institūcijām, kā arī priekšlikumu izstrādi normatīvā regulējuma pilnveidei;
  • NKI nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu starp lēmumu pieņēmējiem un mērķa grupu, veicinot tāda pakalpojuma groza izstrādi, kas ir nepieciešams mērķa grupas kvalitatīvai sociālekonomiskajai iekļaušanai Latvijas sabiedrībā, salāgojot gan mērķa grupas, gan sabiedrības intereses.  
Kristīne Kļukoviča

Kristīne Kļukoviča

Departamenta direktore
kristine.klukovica [at] sif.gov.lv

Olga Dabiža - Petrovska

Saliedētības pasākumu koordinācijas departamenta programmu koordinatore
olga.dabiza-petrovska [at] sif.gov.lv