Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Neskatoties uz to, ka Latvijā virkne likumu un politikas vadlīnijas skar diskriminācijas aizliegumu, sabiedrībā joprojām pastāv diskriminācijas pazīmes pēc dažādiem aspektiem. Ikgadējie Eirobarometra dati (Discrimination in the EU in 2015) parāda, ka Latvijā ir ļoti izplatīta diskriminācija invaliditātes (43%), etniskās piederības (32%), dzimuma (19%) un vecuma (55 gadi un vairāk) dēļ (49%).


Sabiedrībā pastāvošie stereotipi un aizpriedumi lielā mērā ietekmē šo diskriminēto personu spēju iekļauties nodarbinātībā vai izglītības apguvē, vienlaikus šīs personas saskaras arī ar augstu nabadzības un sociālās izolētības risku, kas ierobežo to spēju mainīt savu līdzšinējo dzīves situāciju.


Ņemot vērā pastāvošo situāciju, ir nepieciešams nodrošināt mērķtiecīgus un efektīvus diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumus un atbalsta pasākumus sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām, kas palīdzētu šīm personām paaugstināt viņu vēlmi un iespēju socializēties, veicinātu esošo resursu apzināšanos un spēju izmatot savu potenciālu, tādejādi uzlabojot šo personu dzīves kvalitāti un sociālekonomisko iekļaušanos.

Aktivitātes mērķis: veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu (galvenokārt personu, kuras tiek diskriminētas dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības dēļ) integrāciju sabiedrībā, iesaistīšanos nodarbinātībā, izglītībā vai kvalifikācijas ieguvē.

Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu grupas (turpmāk – mērķa grupa), kurām tiks nodrošināti motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi:

• personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ (personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji);
• personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam vecuma dēļ (personas pēc 50 gadu vecuma);
• personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam invaliditātes dēļ (bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni);
• personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes.

Mērķa grupas profilēšana (priekšizpēte)
Mērķa grupas profilēšanas uzdevums ir apzināt un identificēt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālo mērķa grupu un noteikt mērķa grupas vajadzības un mērķtiecīgāko atbalstu veiksmīgākai integrācijai sabiedrībā, iesaistei nodarbinātībā, izglītības vai kvalifikācijas ieguvē, noteikt būtiskos izaicinājumus un vajadzības, lai nākotnē tiktu piedāvātas un nodrošinātas mērķtiecīgākās un efektīvākās motivācijas programmas un atbalsta pakalpojumi.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi
Balstoties uz mērķa grupas profilēšanas (priekšizpētes) rezultātiem, identificētajām mērķa grupas vajadzībām un izvirzītajām rekomendācijām tiks ieviesti un īstenoti motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi.
Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi ietvers kompleksu atbalsta programmu katrai mērķa grupai, atbilstoši tās specifikām vajadzībām un vēlmēm. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu īstenošanas ietvaros sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām personām individuāli vai grupās tiks nodrošināti mērķtiecīgi un efektīvi atbalsta pakalpojumi, t.i., nepieciešamo speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas, informatīvi izglītojoši pasākumi, pašpalīdzības grupas, motivācijas celšanas konsultācijas u.c. pasākumi, to dzīves kvalitātes uzlabošanai, veiksmīgai integrācijai sabiedrībā, iesaistei nodarbinātībā, izglītībā vai kvalifikācijas ieguvē.
No 2018.gada motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi tiek nodrošināti visā Latvijā. Pakalpojumu plānots nodrošināt līdz 2022.gada beigām.

 

Vidusposma izvērtējums

Vidusposma izvērtējumu par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām veica SIA "SAFEGE BALTIJA". Eksperti līguma izpildes laikā izvērtēja sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto mērķa grupu pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības, personu situācijas izmaiņas pēc motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu īstenošanas, atbildot uz tādiem jautājumiem kā - Vai motivācijas programma ir veicinājusi dalībnieku sociālo iekļaušanos sabiedrībā?; Kuri faktori veicina vai kavē motivācijas programmas ieviešanu un īstenošanu un mērķu sasniegšanu?. SIA "SAFEGE BALTIJA" eksperti izvērtējuši līdzšinējo motivācijas programmas pakalpojumu īstenošanas procesu un sasniegtos rezultātus, kā arī snieguši rekomendācijas mērķa grupai piedāvāto motivācijas paaugstināšanas pasākumu dizaina pilnveidošanai un izvirzītā uzdevuma sasniegšanai - sniegt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu vēl 1660 personām līdz 2022.gada beigām.

 

Projekta ietvaros no 2018. līdz 2022. gadam Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus nodrošināts 3239 (2265 sievietēm un 974 vīriešiem) sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām personām, no tām 1795 personas pēc sniegto pakalpojumu izmantošanas uzsāka darba meklējumus, iesaistījās izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā.