Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Mācību programmas

Pasaulei un Latvijai kļūstot arvien daudzveidīgākai, atvērtība dažādībai un spēja tolerēt neviennozīmību ir vienas no vērtīgākajām prasmēm, kas būtiskas ne tikai personīgajā līmenī, bet arī darba vidē. Neraugoties uz to, tikai katrs trešais strādājošais Latvijas iedzīvotājs norāda, ka viņa darbavietā tiek atbalstīta darbinieku etniskā, vecuma, dzimuma, kultūru, reliģiju u.c. daudzveidība (pētījumu kompānijas “Kantar” 2021. gada dati). Arī ekspertu vērtējums rāda, ka Latvijas darba devēji tikai pamazām sāk izprast dažādības lomu organizāciju izaugsmes un ilgtspējas veicināšanā. 

Uzskatu un rīcības apzināšanās un maiņa ir ilgtermiņa process, kas prasa gan vēlmi mainīties, gan aktīvu rīcību, t.sk. mācoties. Lai arī pakāpeniski Latvijas darba devēju atvērtība dažādībai palielinās, pētījuma “Dažādības kompass 2023” dati rāda, ka mūsu ceļā uz iekļaujošas darba vides un sabiedrības izveidi joprojām netrūkst nopietnu izaicinājumu. Tā tikai 39% darba devēju atzinuši, ka darbinieki tiek regulāri izglītoti par dažādību un starpkultūru komunikāciju (2017. gadā pozitīvu atbildi sniedza 76%). Vienlaikus, lai varētu veiksmīgi darboties pret-diskriminācijas un dažādības veicināšanas jomā, darba devēji norāda, ka viņiem ir nepieciešams regulārs atbalsts profesionālo kompetenču attīstībā (66% darba devēju uzskata, ka būtu nepieciešama bezmaksas vadības izglītošana) un darbinieku izglītošanā par diskriminācijas jautājumiem (uz to norādījuši 78% darba devēju). Tas īpaši aktualizējas situācijās, kad pārmaiņu rezultātā sabiedrībā parādās jaunas diskriminācijas riskam pakļautās grupas, un darbinieku dažādības veicināšana ir viens no nozīmīgākajiem veidiem, kā risināt darbaspēka trūkumu un sekmēt ekonomisko izaugsmi.

Efektīvākais veids, kā paaugstināt darba devēju un darbinieku izpratni un sniegumu dažādības vadības un iecietības jautājumos, ir īstenot mācības ar iespēju dalībniekiem pašiem gūt praktisku pieredzi dažādības vadības jautājumos, gan pielietojot interaktīvas mācību metodes, gan tiekoties un runājot ar sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajām personām.

Aktivitātes mērķis: īstenot izglītojošus pasākumus uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu un nevaldības organizāciju (biedrību un nodibinājumu) darbiniekiem, lai radītu vienlīdzīgu iespēju saņemt darba devēju un to darbinieku vajadzībām atbilstošu informāciju par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem, kā arī stiprinātu starpnozaru un starpprofesionālo sadarbību. Izglītojošo pasākumu ietvaros nodrošinātas dažādības veicināšanas un izpratnes sekmēšanas mācības gan par dažādām diskriminācijas riskam pakļautām mērķa grupām, gan individuālo spēju izprast un analizēt savas vērtības, normas un rīcības modeļus, vienlaikus mācoties bez aizspriedumiem izturēties pret dažādību.

Projekta ietvaros īstenotas trīs mācību programmas, kuru mērķis ir palīdzēt darba devējiem iepazīt dažādību un veicināt izpratni par kvalitatīvs dažādības vadības prakses nozīmīgo lomu jebkuras organizācijas izaugsmē:

  • Darba devēju augstākā līmeņa vadītājiem – mācību programma "Skatu punkti: Ieguvumi";
  • Darba devēju darbiniekiem – mācību programma "Skatu punkti: Cieņa";
  • Darba devēju darbiniekiem (praktiķiem), kas atbild par ilgtspēju, korporatīvo sociālo atbildību vai dažādības vadības ieviešanu organizācijā Dažādības mentoru programma.

Mācību programmas “Skatu punkti: Ieguvumi” un “Skatu punkti: Cieņa” tika īstenota no 2017. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. novembrim un bija primāri vērsta uz tiem darba devējiem un to darbiniekiem, kuriem nebija zināšanu vai bija fragmentāras zināšanas diskriminācijas novēršanas jomā. Kopumā programmas ietvaros sešu gadu laikā mācības absolvējuši 1140 darbinieki.

Savukārt Dažādības mentoru  programmā,  kuras mērķis ir nodrošināt izglītojošus pasākumus par dažādības vadības pieejām un iekļaujošas darba vides kompetenču paaugstināšanu, iesaistījās darba devēji, kuriem jau ir pamatzināšanas diskriminācijas novēršanas un dažādības vadības jomā un kuri savos uzņēmumos un organizācijās uzsākuši īstenot mērķtiecīgas aktivitātes iekļaujošas darba vides veidošanā. Programma tika īstenota no 2023. gada 5. septembra līdz 2023. gada 15. decembrim un tajā piedalījās 20 dalībnieki, kas pārstāvēja 16 darba devējus.

Vadlīnijas: Iekļaujoša darba vide - organizācijas panākumu atslēga

Vairāk par izglītojošiem pasākumiem: www.skatupunkti.lv.

 

Sigita Zankovska - Odiņa

Vecākā eksperte dažādības vadības jautājumos
sigita.zankovska-odina [at] sif.gov.lv