Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Līdz šim Latvijā ir bijušas iniciatīvas dažādu mācību kursu izstrādē un īstenošanā atsevišķām mērķauditorijām. Tomēr, lai arī mācību kursu piedāvājums un izstrādāto programmu klāsts ir ļoti plašs, visās šajās apmācību programmās līdz šim nav bijušas iekļautas tēmas par darbu ar atšķirīgu klientu, cilvēku daudzveidību kā tādu un tās vadību, vai arī par starpkultūru komunikāciju un pretdiskriminācijas jautājumiem, īpaši ņemot vērā Latvijas situāciju un konkrētu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto iedzīvotāju vajadzības.

Piemēram, tikai nelielā daļā uzņēmumu (33% lielo uzņēmumu un 22% mazo un vidējo uzņēmumu) tiek veiktas darbinieku mācības par dažādības un vienlīdzības jautājumiem un tiek attīstītas vadītāju un darbinieku starpkultūru komunikācijas prasmes.
Lai varētu veiksmīgi darboties pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanas jomā, darba devēji atzīst, ka viņiem ir nepieciešams regulārs atbalsts profesionālo kompetenču attīstībā un darbinieku izglītošanā par diskriminācijas jautājumiem. Tas īpaši aktualizējas situācijās, kad pārmaiņu rezultātā sabiedrībā parādās jaunas diskriminācijas riskam pakļautās grupas, jaunas atšķirīgas attieksmes un diskriminācijas izpausmes formas.

Aktivitātes mērķis: lai radītu vienlīdzīgu iespēju saņemt darba devēju un to darbinieku vajadzībām atbilstošu informāciju par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem, kā arī stiprinātu starpnozaru un starpprofesionālo sadarbību, ir nepieciešami izglītojoši pasākumi privātajiem uzņēmējiem, nevalstisko organizāciju (biedŗibu un nodribinājumu), valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem. Izglītojošo pasākumu ietvaros nepieciešams nodrošināt dažādību veicināšanas un izpratnes sekmēšanas apmācības gan apmācību moduļos, kas ietver jautājumus par visiem diskriminācijas riskiem pakļauto mērķa grupas personu aspektiem (piemēram, dažādības vadība), gan atsevišķi par katru no mērķa grupām, kā arī jāapgūst spējas izprast un analizēt savas vērtības, normas un rīcības modeļus, jāprot to visu pārskatīt, kā arī vienlaikus jāmācās bez aizspriedumiem izturēties pret dažādību.

Izglītojošiem pasākumiem par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem sekojošām mērķa grupām ir paredzētas attiecīgas mācību programmas:

  • Darba devēju augstākā līmeņa vadītāji (uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji (valdes līmenis vai līdzvērtīgi amati, kuru darba pienākumos ietilpst dalība attiecīgā uzņēmuma politikas, stratēģisko plānu un pamatvērtību izveidē), valsts pārvaldes vai pašvaldību iestāžu vadošās amatpersonas, biedrību vai nodibinājumu vadītāji) – mācību programma "Skatu punkti: Ieguvumi";
  • Darba devēju darbinieki – mācību programma "Skatu punkti: Cieņa".

Primāri uz dalību izglītojošajos pasākumos varēs pretendēt tie darba devēji un to darbinieki, kuriem nav zināšanu vai ir fragmentāras zināšanas diskriminācijas novēršanas jomā.

Aktivitātes norises laiks: 2017.gada 3.ceturksnis – 2023.gada 4.ceturksnis.

Vadlīnijas: Iekļaujoša darba vide - organizācijas panākumu atslēga

“Projekta ietvaros līdz 2022.gada beigām plānots apmācīt vismaz 1000 darbiniekus par visiem diskriminācijas riskiem pakļauto mērķa grupas personu aspektiem un par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Vairāk par izglītojošiem pasākumiem: www.skatupunkti.lv.

 

Karolīna Auziņa

Programmas koordinatore
karolina.auzina [at] sif.gov.lv