Sabiedrības integrācijas fonda darbu pārvalda padome, tās darbību nodrošina sekretariāts.

Fonda padome:

 • ievēlē un atceļ fonda padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku;
 • apstiprina fonda darbības stratēģiju;
 • pastāvīgi uzrauga, lai fonds darbotos saskaņā ar normatīvajiem aktiem un fonda padomes lēmumiem;
 • apstiprina fonda kārtējā gada prioritātes un sasniedzamos rezultātus;
 • saskaņo saistības, ko fonds uzņemas kā Eiropas Savienības politikas instrumentu finansējuma vai citu ārvalstu finanšu līdzekļu saņēmējs;
 • iepazīstas ar fonda gada pārskatu, valsts budžeta programmu un fonda īstenoto projektu izvērtēšanas ziņojumiem, iekšējo auditu un citu pārbaužu ziņojumiem;
 • saskaņo fonda valsts budžeta pieprasījumu un apstiprina tā izlietojumu kārtējam gadam;uzrauga fonda līdzekļu izlietojumu;
 • apstiprina projektu konkursa nolikumu, komisijas sastāvu un komisijas nolikumu, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;
 • apstiprina projektu konkursa rezultātus;
 • apstiprina fonda sekretariāta direktora amata konkursa nolikumu;
 • apstiprina amatā un atceļ no amata fonda sekretariāta direktoru un nosaka viņa atalgojumu;
 • izskata citus fonda kompetencē esošus jautājumus pēc viena vai vairāku fonda padomes locekļu ierosinājuma, ja fonda padomes vairākums ir nobalsojis par to izskatīšanu.

Fonda padomes sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, kā arī tieslietu ministrs; Ministru prezidenta pārstāvis un četri nevaldības organizāciju pārstāvji.

Fonda padomē pārstāvētās nevalstiskās organizācijas izraugās uz trim gadiem. Ministru kabinets nosaka kritērijus, pēc kādiem tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Fonda padomē, un kārtību, kādā šīs organizācijas tiek izraudzītas. Fonda padomē iekļauto nevalstisko organizāciju pārstāvju pilnvaras turpinās, līdz noteiktā kārtībā tiek izraudzītas citas nevalstiskās organizācijas, kuras deleģē citus pārstāvjus darbam Fonda padomē. Fonda padomes locekļi no sava vidus ievēlē Fonda padomes priekšsēdētāju, kas vada Fonda padomes darbu. No 2020.gada 1.janvāra nevalstisko organizāciju pārstāvji (Fonda padomes locekļi) par piedalīšanos Fonda padomes sēdēs saņem atlīdzību.

Padomes sēdes

Sabiedrības integrācijas fonda padomes sastāvs (29.09.2023.)

Padomes priekšsēdētājs
1. Karina Ploka Fonda padomes priekšsēdētāja
Padomes locekļi
2. Agnese Logina kultūras ministre
3. Inga Bērziņa vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre
4. Inese Lībiņa-Egnere tieslietu ministre
5. Uldis Augulis labklājības ministrs
6. Anda Čakša izglītības un zinātnes ministre
7. Ingemārs Vekteris biedrības “Latvijas Raidorganizāciju asociācija” izpilddirektors
8. Miks Muižarājs biedrības "Ar pasaules pieredzi Latvijā" valdes priekšsēdētājs
9.

Ilze Bergmane

biedrības "Latvijas Jaunatnes padome" prezidente 

10.    
Padomes locekļu aizvietotāji
  Matīss Lācis biedrības "Latvijas Jaunatnes padome" pārstāvis
  Lauma Paegļkalna Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre
  Silvija Reinberga Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre
  Edvīns Balševics Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs
  Agnese Lāce Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre