Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā. 

Programmas ietvaros 2022.gadā plānots atbalstīt projektus, kuri ietver šādus darbības virzienus:  

  1. “NVO darbības stiprināšana”;  

  1. “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”;  

  1. “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”; 

  1. “NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”. 

Paredzēts, ka projekts var aptvert gan vienu, gan vairākus darbības virzienus.  

Projektu var iesniegt konkursā makroprojektu vai mikroprojektu līmenī.  

Makro projektu var iesniegt organizācijas, kas uz projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi vismaz pēdējo 3 gadu nepārtrauktā periodā darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un tās darbības ir saistītas ar pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm. 

Programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums no Kultūras ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2022.gadam ir 1 888 088 EUR.  

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2021.gada 30.septembra plkst. 12.00 (saņemšanas termiņš Sabiedrības integrācijas fondā). Projektu pieteikumus var iesniegt: 

  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, līdz plkst. 12.00 nosūtot uz e-pasta adresi: nvofonds@sif.gov.lv 

  • personīgi (līdz plkst. 12.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā), projekta pieteikuma elektronisko versiju līdz plkst. 12:00 nosūtot uz e-pasta adresi nvofonds@sif.gov.lv

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu. Projektu pieteicēju ērtībai arī tiks organizēts tiešsaistes seminārs par projektu pieteikšanas kārtību un veidlapu aizpildi (laiks tiks precizēts).

Papildus informācijai: 

nvo fonds

Lai vairāk informētu par uzlabojumiem nolikumā un atvieglotu pieteikumu aizpildi nevaldības organizācijām, aicinām apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru. Semināru ierakstu iespējams noskatīties Sabiedrības integrācijas fonda Facebook lapā.

Lai projektu realizētājiem atvieglotu starpposmu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu, Sabiedrības integrācijas fonds organizēja informatīvu semināru "NVO fonds" projektu realizētājiem.

Semināra aptverti jautājumi par:

  • iesniedzamajiem starpposma un noslēguma pārskatiem,
  • projekta aktivitāšu norisi un izmaksas pamatojošiem dokumentiem,
  • programmas finansējumu,
  • projekta līguma grozījumu veikšanas kārtību u.c.

Semināra ieraksts

APSTIPRINĀTIE REZULTĀTI:

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS POSMS:

KONKURSA POSMS:

2020.gads

APSTIPRINĀTIE REZULTĀTI:

Apstiprinātie mikro projekti

Apstiprinātie makro projekti

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS POSMS

KONKURSA POSMS: