Stipras latviešu kopienas ārvalstīs pamats ir tās saliedētība un pastāvīga kontaktu uzturēšana starp diasporas locekļiem un Latviju, iesaistoties diasporas informatīvajā telpā, pasākumos, organizācijās un grupās. Ar dažādu diasporas mediju un projektu palīdzību Sabiedrības integrācijas fonds stiprina ārvalstīs mītošo latviešu nacionālo identitāti un veicina pilsonisko līdzdalību, interešu pārstāvību un iesaisti Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē, ekonomikā, kultūrā, kā arī valsts pārvaldē, tā palielinot remigrācijas iespēju tiem, kas labprāt atgrieztos.

Sabiedrības integrācijas fonda programmu ietvaros finansējumu projektiem iespējams saņemt medijiem un nevaldības organizācijām (NVO), kā arī atbalsta latviešu valodas apguvi remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Diasporai

  • "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam". Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.
  • "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm". Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti. Programmas mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas Latvijā, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju (jo īpaši latviešu valodas, kultūras un vēstures zināšanu apguvi), kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

  • "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā". Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Remigrantiem

Sabiedrības integrācijas fonds realizē valsts budžeta programmu "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem". Programmas mērķis ir nodrošinā latviešu valodas apguves pieejamību tiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, vai kuriem ir nepieciešama tās pilnveidošana, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Projektu konkursi

Tāpat nevaldības organizāciju pārstāvji ir aicināti pieteikt diasporas un projektus arī citos projektu konkursos, piemēram, "NVO fonds" un citos, lai saņemtu finansējumu idejas realizācijai.

Ar plašāku informāciju par projektu konkursu izsludināšanu un dokumentāciju iespējams iepazīties sadaļā "Projektu konkursi".