NAP  un AF logo

Investīcijas mērķis ir stiprināt sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecību sociālās drošības jomā pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem, kā arī nodrošināt sabiedrības interešu uzraudzību un ievērošanu attiecībā uz ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu, sākot no nozīmīgu valsts mēroga investīciju projektu plānošanas un ieviešanas un beidzot ar lokālu vietējo pašvaldību attīstības projektu un iniciatīvu īstenošanu iedzīvotāju labklājības un tautsaimniecības attīstības nodrošināšanai.

Projekta iesniegums ir jāiesniedz Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (KPVIS). KPVIS ir Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrēta sistēma, kas nodrošina Eiropas Savienības fondu īstenošanai un vadībai nepieciešamo datu uzkrāšanu un pieejamību.

Lai Projekta iesniedzējs varētu iesniegt projekta iesniegumu KPVIS, tam ir jānoslēdz līgums ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par KPVIS izmantošanu. Informāciju par KPVIS atrodama: https://www.cfla.gov.lv/lv/par-e-vidi.  

 

Projektu iesniedzēju ērtībai 2023. gada 20. aprīlī plkst. 10.00 notika informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem bija iespēja uzzināt vairāk un uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas:

 

 

 

Skaidrojums pēc informatīvā semināra par vienai NVO iesniedzamo projektu skaitu:

Abos konkursu nolikumos (1.14./1.13.punkts) noteikts, ka projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneri nevar vienlaikus saņemt atbalstu abos Atveseļošanas fonda konkursos. Ministru Kabineta 2022.gada 22.novembra noteikumu Nr.740 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes “Likuma vara” 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1. reformas “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.4.i. investīcijas “Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā” īstenošanas noteikumi”  22.21.apakšpunkts nosaka, ka, ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, tā iesniedzējs un viņa piesaistītie sadarbības partneri saņem atbalstu vienā projektā šīs investīcijas ietvaros. Vienlaikus tomēr ir pieļaujams iesniegt projektu pieteikumus abos konkursos, kā arī vienā no konkursiem iesniegt pieteikumu gan kā vadošajam partnerim, gan kā sadarbības partnerim. Vēršam uzmanību – ja tiks apstiprināti vairāki iesniegtie projekti, kuros pieteicies viens un tas pats finansējuma saņēmējs / sadarbības partneris, būs jāizvēlas viens no projektiem, savukārt pārējie projekti nevarēs tikt īstenoti. 

Kristīne Logina

Programmas vadītāja
kristine.logina [at] sif.gov.lv