Viena no Sabiedrības integrācijas fonda darbības jomām ir līdzdalība starptautiskos projektos un aktivitātēs, lai veicinātu nepārtrauktu kapacitātes paaugstināšanu un sadarbības partneru tīklu izveidi Latvijā un citās valstīs.  

Sabiedrības integrācijas fonds piedalās starptautisku sadarbības tīklu aktivitātēs, veic starptautisku projektu iniciēšanu, ieviešanas koordināciju un projektu vadību, nodrošina ārvalstu finanšu programmu resursu piesaisti, līdzdarbojas projektos kā partneris un veic citu valstu labās prakses piemēru apzināšanu un divpusējās sadarbības veicināšanu ar partneriem citās valstīs. 

Starptautiskās sadarbības galvenie uzdevumi ir:  

 • piedalīties un atbalstīt Latvijas aktīvu līdzdalību ES līmeņa un Baltijas jūras valstu sadarbības tīklos, lai regulāri apmainītos ar informāciju par aktualitātēm, apzinātu reģionā/sektorā esošo pieredzi un veicinātu reģiona stratēģijas mērķu sasniegšanu, ciktāl tas skar Fonda kompetences jomu;  

 • veicināt ciešāku sadarbību ar Ziemeļvalstīm, iniciējot, īstenojot vai līdzdarbojoties projektos un paplašinot Fonda starptautisko sadarbības partneru loku;  

 • iespēju robežās, rosināt un atbalstīt starptautiskās pieredzes izzināšanu un pārņemšanu Fonda administrēto programmu ietvaros, lai veicinātu Latvijas konkurētspēju un inovatīvu risinājumu ieviešanu;  

 • līdzdarboties projektos, kuros Fonds var nodot savu pieredzi citām institūcijām un valstīm;  

 • popularizēt starptautiskās pieredzes izplatīšanu Latvijā;  

 • veicināt Latvijas NVO kapacitāti starptautisku projektu ieviešanā;  

 • veicināt Fonda starptautisko atpazīstamību. 

Šobrīd Sabiedrības integrācijas fonds ir iesaistījies šādu starptautiska līmeņa projektu īstenošanā: 

CALDER 

"Kapacitātes celšana un izpratnes veicināšana, lai novērstu un mazinātu neiecietību Latvijā"

Projekta mērķis ir novērst un izskaust rasismu, ksenofobiju un citas neiecietības formas un to izpausmes, it sevišķi naida noziegumus un naida runu. Projekta apakšmērķi ir efektīvas sadarbības nodrošināšana starp valsts un tiesību aizsardzības institūcijām, nolūkā efektīvi risināt ar rasismu, ksenofobiju, homofobiju un citām neiecietības formām saistītos naida noziegumus un naida runu, kā arī efektīvāka naida noziegumu un naida runas tiesiskā regulējuma piemērošana nolūkā nodrošināt labāku naida noziegumu upuru aizsardzību. 

Projektu īsteno sadarbojoties Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultāte, Sabiedrības integrācijas fonds, Tiesu administrācija, Valsts policija un Latvijas Republikas Prokuratūra.  

Projektā paredzētie pasākumi: 

 • pētījums par starptautiskajām saistībām un standartu naida noziegumu jomā, Latvijas tiesisko regulējumu un tā atbilstību starptautiskajām prasībām, Latvijas tiesu prakses naida noziegumu jomā analīze; 

 • projekta partneru darbinieku ekspertīzes/kapacitātes celšana par to, kā uzlabot valsts iestāžu reakciju uz rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem valsts, reģionālā un vietējā līmenī; 

 • neformālās izglītības mācības par diskriminācijas, naida runas, rasisma, ksenofobijas un citu netolerances formu identificēšanu, novēršanu un apkarošanu juridisko profesiju pārstāvjiem (tiesneši, advokāti, prokurori); tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem (valsts un pašvaldības policijas darbinieki), Sabiedrības integrācijas fonda darbiniekiem; 

 • starptautiska konference par diskriminācijas identificēšanu, novēršanu un apkarošanu, tai skaitā tiesu praksi. 

Projekta ilgums ir 24 mēneši (01.02.2021.-31.01.2023.) un kopējais finansējums 171,943.65 EUR, no kuriem Eiropas Komisija sedz 80% jeb 137,554.91 EUR. 

BuiCaSuS 

"Sociālo inovāciju kompetences centri – kapacitātes celšana ilgtspējīgai sabiedrībai” īstenošanai"

Projekta mērķis ir veicināt starpvalstu sadarbību un savstarpēju mācīšanos, lai izveidotu vai stiprinātu iestādes un organizācijas, kas darbojas kā nacionālie sociālo inovāciju kompetences centri, kā arī lai attīstītu sociālo inovāciju ekosistēmu attiecīgajā dalībvalstī. 

Projektu īstenos: 

 • Spānijas Darba un sociālās ekonomikas ministrija;  

 • Spānijas Valsts sekretārs sociālo tiesību jautājumos; 

 • Zviedrijas Sociālo inovāciju forums; 

 • Zviedrijas bezpeļņas organizācija “Tiecies uz pārmaiņām” (no angļu valodas “Reach for Change”); 

 • Zviedrijas bezpeļņas organizācija “Inkludera”; 

 • Francijas sociālās ekonomikas un sociālo inovāciju aģentūra “Avise”.  

Projektā paredzētie pasākumi: 

 • esošās pieredzes un dalībnieku kartēšana, galveno šķēršļu, kas kavē sociālo inovāciju attīstību, identificēšana; 

 • divus sociālo inovāciju projektu sagatavošana un ieviešana; 

 • rīku un metožu sistematizēšana un kapacitātes celšana sociālo inovāciju kompetenču jomā ar mērķi veicināt sociālo inovāciju procesu attīstību, galveno uzmanību pievēršot dalībvalstu izmantotajiem rīkiem un metodēm;  

 • sociālo inovāciju kompetences centru iespēju noteikšana, stratēģijas un rīcības plānu izveide katrā dalībvalstī. Pēdējās darbības ietvaros plānots organizēt gala konferenci, kurā tiktu apkopoti un prezentēti projekta rezultāti. 

Projekta ilgums ir 24 mēneši (01.06.2021.-31.05.2023.) un kopējais finansējums 1 064 413 euro apmērā, no tām Eiropas Komisija sedz maksimāli 80 % no attiecināmajām izmaksām jeb 851 530 euro.