Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Dati liecina, ka tolerances līmenis pret sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām Latvijā joprojām ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Sociālā progresa indeksā, kurā tiek apskatītas dažādas tautas attīstības dimensijas un apskata kopumā 52 indikatorus, Latvija kopumā ierindojas 33.vietā pasaules valstu vidū. Viszemākie rādītāji Latvijas gadījumā ir tieši tolerances un iekļaušanas dimensijā, kurā Latvija ierindojusies 69.vietā, kas norāda, ka tolerances līmenis ir zems un ka joprojām izteikti pastāv diskriminācija pret sociālās atstumtības riskam pakļautām personām un to grupām.

Aktivitātes mērķis

Lai veicinātu dialogu ar Latvijas sabiedrību un uzrunātu plašu mērķauditoriju par nediskriminācijas principiem un sekmētu tolerances un sabiedrības saliedētību, nepieciešama vienota un regulāra sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana. Stratēģijā balstītajai sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas kampaņai jānodrošina dažādu sabiedrības grupu izpratnes par diskrimināciju paaugstināšana, jāveicina tolerance un sabiedrības saliedētība starp dažādām diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām, kā arī jāveicina izpratne par sociālās iekļaušanas nozīmi un pakalpojumu pieejamību mērķa grupām, tai skaitā reģionālā griezumā.

Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu nodrošināšana

Balstoties uz izstrādāto stratēģiju, tiks izstrādāta sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas kampaņa, kurai jānodrošina dažādu sabiedrības grupu izpratnes par diskrimināciju paaugstināšana, jāveicina tolerance un sabiedrības saliedētība starp dažādām diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām, kā arī jāveicina izpratne par sociālās iekļaušanas nozīmi un pakalpojumu pieejamību mērķa grupām, tai skaitā reģionālā griezumā. Kampaņas aktivitātes norisināsies no 2018. 2.ceturkšņa līdz 2022.gada 4.ceturksnim, un tām jāatstāj ilgtermiņa ietekme uz sabiedrības izpratnes līmeni par pretdiskriminācijas un dažādības jautājumiem.

Kampaņas laikā izdotie informatīvie materiāli

Ziņu lapas:

Projekta ietvaros līdz 2022.gada beigām plānots veikt mērķtiecīgus un visaptverošus sabiedrības izpratnes un informētības par diskriminācijas, tolerances, sabiedrības saliedētības un dažādības jautājumiem paaugstināšanas pasākumus, tā sekmējot sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu tiesību apzināšanās un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu.