Sabiedrības integrācijas fonda privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis

 • Personas datu pārzinis ir Sabiedrības integrācijas fonds, reģ. Nr.: 90001237779, Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050, tālrunis: 22811001, e-pasts: pasts@sif.gov.lv.
 • Sabiedrības integrācijas fonda kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: datuaizsardziba@sif.gov.lv vai pasts@sif.gov.lv.
 1. Mērķis
  1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
 2. Personas datu pārzinis
  1. Personas datu pārzinis ir Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – “Fonds” vai “Iestāde”), reģ. Nr.: 90001237779, Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050, tālrunis: 22811001, e-pasts: pasts@sif.gov.lv.
  2. Fonda kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: datuaizsardziba@sif.gov.lv vai pasts@sif.gov.lv.
 3. Vispārīgie noteikumi
  1. Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā Fonds veic personas datu apstrādi un aizsardzību.
  2. Fonds piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
  3. Fonds personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Fonds veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Fonda norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
  4. Informācija par Fonda administrētajās tīmekļa vietnēs apstrādātajām sīkdatnēm pieejama Fond tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika” vai arī konkrētajā Fonda administrētajā tīmekļa vietnē, ja šajā vietnē tiek piemēroti atšķirīgi sīkdatņu apstrādes uzstādījumi.
 4. Personas datu kategorijas, apstrādes nolūks un tiesiskais pamats
  1. Personas datu kategorijas, kuras Fonds lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:
   1. Identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kā arī cita informācija, ko persona ir pati sniegusi Fondam (piemēram, izglītība, adrese vai pašvaldība, kurā persona deklarēta, e-pasta adrese, u.c.), un Fondam nepieciešamā informācija, lai izpildītu juridisku pienākumu – lai Fonds izpildītu tam normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu.
   2. Īpašās kategorijas personas dati (sensitīvie) dati, piemēram, dati, kas atklāj personas etnisko izcelsmi, veselības dati (piemēram, par invaliditāti) un cita ļoti personiska rakstura informācija (piemēram, par klienta sociālajām problēmām, ieraksti par tikšanās reizēm ar sociālo darbinieku, psihologu, juristu, vai persona atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam, nonākušas krīzes situācijā statusam vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam, piederība kādai no sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām (dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības dēļ) u.c. – lai Fonds izpildītu tam normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu.
   3. Kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese – lai sazinātos ar pakalpojumu sniedzējiem, sadarbības partneriem un iestādēm, mērķgrupu (klientiem) projektu/programmu īstenošanas, kontroles un uzraudzības nolūkos, lai informētu sabiedrību par projektiem sabiedrības integrācijai un Fonda darbību u.tml.
   4. Profesionālie dati – izglītība, kvalifikācija, amats, darba vieta – lai nodrošinātu personāla atlases konkursu norisi, kā arī lai nodrošinātu projektu konkursa uzvarētāja atlasi un piegādātāja izvēli publiskajos iepirkumos, kā arī dalību projektos un programmās.
   5. Dati par personas bērniem – lai izskatītu pieteikumus un piešķirtu Latvijas Goda ģimenes apliecību, kā arī lai nodrošinātu citu projektu un programmu īstenošanu, kontroli un uzraudzību.
   6. Dati par datu subjektu apmierinātību (klientu apmierinātības aptaujas) – lai uzlabotu Fonda darbību un īstenoto projektu un programmu snieguma kvalitāti.
   7. Personas attēla fiksācija video materiālā vai fotogrāfijā - lai informētu sabiedrību par Fonda darbību un tā aktivitātēm, kā arī lai popularizētu Fonda darbību un tās rezultātus.
   8. Personas attēla un balss fiksācija ierakstā tiešsaistes platformās – lai fiksētu sanāksmju dalībniekus un/vai sanāksmju norisi.
   9. Citi dati, kas iegūti un/vai radīti, lai izpildītu normatīvajos aktos paredzētus Fonda pienākumus.
  2. Personas dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:
   1. Ar likumu Fondam uzdoto funkciju un uzdevumu izpildei, tai skaitā jo īpaši projektu un programmu, kurās iesaistīts Fonds, īstenošanas un uzraudzības nodrošināšanai (piemēram, lai izvērtētu un apstiprinātu vai noraidītu projektu iesniegumus; izskatītu dalības pieteikumus; lai apkopotu datus un sagatavotu atskaites, veiktu sagatavoto atskaišu pārbaudi, tai skaitā pārliecinātos par piešķirtā finansējuma izlietojumu).
   2. Personāla vadībai – personāla atlases nodrošināšanai un Fonda darbinieku un viņu darba gaitu raksturojošo dokumentu sagatavošanai un pārvaldībai.
   3. Fonda grāmatvedības vešanai.
   4. Fonda lietvedības kārtošanai, kā arī līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei.
   5. Publisko iepirkumu nodrošināšanai.
   6. Sabiedrības informēšanai par Fonda darbību un tās rezultātiem un to popularizēšanai, tai skaitā, lai izsludinātu sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektu konkursus finansējuma saņemšanai, nodrošinātu darbības pilnīgu atklātumu, par projektiem un iespējām, informējot pēc iespējas plašāku interesentu loku u.tml.;
   7. Fonda darbības un īstenoto projektu izpildes kvalitātes uzlabošanai (t.sk. veicot klientu apmierinātības aptaujas).
   8. Fonda un Fonda klientu leģitīmo interešu aizsardzībai, kad tas ir nepieciešams.
  3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
   1. Lai izpildītu Fondam piemērojamos normatīvajos aktos noteiktu juridisku pienākumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c. apakšpunkts).
   2. Līgumu noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumus un nodrošinātu to izpildi (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b. apakšpunkts).
   3. Lai izpildītu uzdevumus, ko Fonds veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Fondam likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas e. apakšpunkts).
   4. Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a. apakšpunkts).
   5. Kad nepieciešams nodrošināt Fonda likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Fonda un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai normatīvajiem aktiem izrietošas Fonda leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f. apakšpunkts).
 5. Personas datu aizsardzība
  1. Fonds aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Fondam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:
   1. datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
   2. ugunsmūris;
   3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
   4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
 6. Datu saņēmēji
  1. Personas datu saņēmēji ir Fonda apstrādātāji, pakalpojumu sniedzēji, sadarbības partneri tiem noteikto pienākumu izpildei, Fonda sadarbības organizācijas (tai skaitā, bet ne tikai, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, Būvniecības valsts kontroles birojs), tiesībsargājošās iestādes un Fondu uzraugošās iestādes, tai skaitā, Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde, un citas ES fondu uzraudzībā iesaistītās institūcijas normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, kā arī citas kompetentas iestādes atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
  2. Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm: Fonda darbinieku dati (piem., darba gaitu apraksti), kas nepieciešami projektu pieteikumu sagatavošanā, var tikt nodoti/kļūt pieejami attiecīgā projekta sadarbības partneriem (tajā skaitā no trešajām valstīm), lai nodrošinātu projektu pieteikumu sagatavošanu, tos apstrādājot Eiropas Komisijas pārziņā esošajā elektroniskajā projektu platformā "EU Funding & Tenders Portal". Apstrādājot datus Eiropas Komisijas pārziņā esošajā elektroniskajā projektu platformā "EU Funding & Tenders Portal", tās lietotājiem – sadarbības partneriem (tajā skaitā no trešajām valstīm) ir saistoši platformas lietošanas noteikumi, tajā skaitā datu aizsardzības noteikumi. No ārvalstīm, t.sk., trešajām valstīm, kas atrodas ārpus ES un EEZ, ir pieejama Fonda tīmekļa vietnē (www.sif.gov.lv) un Fonda Facebook lapā, Twitter un Youtube norādītā informācija. Datu subjekti tiek informēti par datu publisku pieejamību.
  3. Fonds iegūst personas datus no datu subjektiem, kā arī no šādiem valsts reģistru un informācijas sistēmu turētājiem:
   1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (piemēram, valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"", 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas ietvaros).
   2. Uzturlīdzekļu garantiju fonds (piemēram, valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas ietvaros).
   3. Nodarbinātības Valsts aģentūra (piemēram, 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas ietvaros).
   4. Valsts ieņēmumu dienests (piemēram, 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas ietvaros).
   5. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (piemēram, 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas ietvaros).
   6. Sociālie dienesti (Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros).
 7. Glabāšanas periods
  1. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar klientu, Fonda leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā Fonda klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.
  2. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:
   1. Visa informācija, lai izpildītu Fonda veiktu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
   2. Informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc pieteikuma saņemšanas, ja vien nav saņemtas sūdzības par personāla atlases procesu, šādā gadījumā informācija tiek saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētā strīda izskatīšanai.
   3. Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:
 1. Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā persona vai Fonds var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, audita vajadzībām, strīdu izšķiršanai, tiesību aizsardzība u.tml.);
 2. Dati tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.
  1. Pēc tam, kad ir beidzies personas datu glabāšanas termiņš, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 1. Datu subjekta tiesības
  1. Datu subjektam ir šādas tiesības:
   1. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Fondā.
   2. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Fondam piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
   3. Jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, ja vien datu apstrāde neizriet no citiem tiesiskiem pamatiem (piemēram, apstrādi pamato Fonda pienākumi, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem). Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.
   4. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
   5. Iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Fonds pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.
 2. Noslēguma jautājumi
  1. Privātuma politika satur ziņas, ko paredz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13., 14. pants un 15. pants.
  2. Fonds ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Fonda tīmekļa vietnes sadaļā "Privātuma politika".

Tīmekļvietnes datu aizsardzība

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv, kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv. Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:

•SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.

•maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").

•allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.

 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

•_ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:

•_cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Atteikšanās no sīdatņu izmantošanas 

Personas datu apstrāde Valsts kancelejā

Jūsu privātums un datu aizsardzība Valsts kancelejai ir ļoti nozīmīga. Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc, lai varat justies droši, izpaužot mums savus personas datus, mēs šajā instrukcijā esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Valsts kancelejā tiek apstrādāti personu dati.

Mēs pieņemam, ka pirms personu datu iesniegšanas, jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus atbilstoši tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Valsts kanceleja apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. Valsts kanceleja izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Mūsu iestādē tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Valsts kanceleja izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Valsts kanceleja ir atbildīga un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Ministru kabineta un ministriju komunikāciju uzlabošanai, Valsts kanceleja monitorē informāciju medijos, to starpā sociālajos medijos, t.sk. izmantojot sociālo mediju monitorēšanas rīkus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldes darbiniekiem Latvijā.  Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personas datus, kas iegūti no mediju monitorēšanas. Mērķis ir nodrošināt uz pierādījumiem balstītu sabiedrības noskaņojumu par aktuālā tēmām un izstrādāt komunikāciju ieteikumus Ministru kabinetam un ministrijām.

Valsts kancelejas rīcībā turpmākai informācijas apstrādei pieejami šādi personu dati elektroniskā un papīra formā:

 • vispārīgā kontaktinformācija, vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
 • fotoattēli, video un balss ieraksti, kas uzņemti Valsts kancelejā un sabiedriskos pasākumos ārpus mūsu telpām;
 • drošības pasākumu nodrošināšanai ēku kompleksā tiek veikta videonovērošana;
 • informācija par fizisko personu izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību, politisko piederību, interesēm, dzimšanas dienu, vecumu, dzimumu un citi personu identificējoši dati;
 • Valsts kancelejas pārraudzībā esošajās informācijas sistēmās pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārds, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un IP adreses informācija. Veicam iegūtās IP adreses salīdzināšanu ar ģeogrāfisko karšu pakalpojumu datiem, lai uzzinātu jūsu aptuveno atrašanās vietu;
 • tīmekļvietnēs tiek izmantoti sīkfaili, kas ļauj mums iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem.

Jūsu personas datus iestādē uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu iestādes normatīvo datu drošības regulējumu.

Ja apmeklējat Valsts kanceleju, piedalāties mūsu iestādē veiktajos pasākumos un nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē, lūdzam mūs iepriekš par to informēt.

Par personu datu apstrādi ir atbildīgs Sabiedrības integrācijas fonds (e-pasta adrese: pasts@sif.gov.lv). Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību mūsu iestādē, ziņojiet par to Sabiedrības integrācijas fondam e-pastā pasts@sif.gov.lv, kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar atbildīgo par personu datu apstrādi.