Programma "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma"

Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana, mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos veicināšana.

Programmas ietvaros atbalstāmi mazākumtautību un latviešu skolu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi.

Projekts "Dažādības veicināšana"

Projekta mērķis ir veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.

  • motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana;
  • izglītojoši pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem;
  • atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai.
  • sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Plašāka informācija par projektu atrodama sadaļā "Dažādības veicināšana".

Projektu konkursi

Tāpat nevaldības organizāciju pārstāvji ir aicināti pieteikt mazākumtautību projektu pieteikumus citos konkursos, piemēram, "NVO fonds" un citos, lai saņemtu finansējumu idejas realizācijai.

Ar plašāku informāciju par projektu konkursu izsludināšanu un dokumentāciju iespējams iepazīties sadaļā "Projektu konkursi".