Programmas mērķis ir sniegt atbalstu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas raida radio vai televīzijas programmas, stiprināt komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tehnoloģisko bāzi un infrastruktūru, veicināt to digitalizāciju, personāla izaugsmi, atbilstoši mūsdienu prasībām nodrošinot mediju kapacitātes celšanu. 

ĪSTENOŠANAS POSMS:

KONKURSA POSMS:

Papildu informācijai: 

Projektu iesniedzēju ērtībai tiešsaistē notika informatīvais seminārs, kurā projektu pieteicējiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Semināru iespējams skatīt ierakstā.

Fonda padome 06.10.2023. apstiprināja grozījumu programmas “Komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšana” 2023.gada atklātu projektu pieteikumu konkursa nolikumā, nolikuma 5.2. apakšpunktā, izsakot šādā redakcijā:

"5.2.Komisijas sastāvā ir pa vienam deleģētam pārstāvim no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Vidzemes augstskolas, Kultūras ministrijas, Latvijas Mediju ētikas padomes un Baltijas mediju izcilības centra – un viņu aizvietotājiem – un viens Fonda pārstāvis, kurš vada komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.” 

Fonda padome 21.08.2023. apstiprināja grozījumu programmas “Komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšana” 2023.gada atklātu projektu pieteikumu konkursa nolikumā,  nolikuma 4.3.8. apakšpunktā izsakot šādā redakcijā:  

“4.3.8. pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, izņemot tādu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kas paredzētas konkursa nolikumā definētā programmas mērķa sasniegšanai un ir ar projekta īstenošanu tieši saistītas izmaksas, kā arī ir atbilstoši pamatotas projekta pieteikuma veidlapas B un C sadaļā.” , lai nerastos neskaidrības projektu īstenotāju vidū attiecībā uz pamatlīdzekļu iegādes izmaksu attiecināmību vai neattiecināmību, tad skaidrības labad tika veikti grozījumi nolikuma 4.3.8. apakšpunktā, papildinot to ar precizējumu, kāda veida pamatlīdzekļu iegādes izmaksas ir pieļaujamas."

 

Vita Kalniņa

Programmas vadītāja
vita.kalnina [at] sif.gov.lv