Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Šobrīd darba attiecībās Latvijā netiek pilnvērtīgi ieviestas pret-diskriminācijas un dažādības veicināšanas aktivitātes. Saskaņā ar Eiropas Komisijas veikto pētījumu, Eiropas Savienības līmenī vairāk kā 50% uzņēmumu ievieš dažādības vadības politiku. Latvijas uzņēmēji, lai gan atzīst dažādības vadības pozitīvo ietekmi uz darba vidi un uzņēmuma konkurētspēju gan darba tirgū, gan attiecīgajā nozarē, ievieš vien atsevišķus dažādības vadības pasākumus un nedefinē dažādības vadību kā atsevišķu vadības politikas virzienu. Dažādības vadība reti tiek iekļauta uzņēmuma politikas dokumentos un nepietiekoši ieviesta arī praksē, lai gan darbinieku dažādība jau šobrīd ir realitāte Latvijas uzņēmumos. Faktiski dažādības vadības pasākumi saskaņā ar darbinieku vajadzībām ievērojami biežāk tiek ieviesti lielajos uzņēmumos (64%), salīdzinājumā ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (23%). Tas nozīmē, ka liela daļa uzņēmumu vēl nav apzinājušies, ka darbinieku daudzveidība ir resurss, kas jāprot kompetenti pārvaldīt, lai no tā gūtu ieguvumus gan uzņēmums, gan paši darbinieki.

Aktivitātes mērķis:

Veicināt diskriminācijas gadījumu novēršanu darba attiecībās un sekmēt darba devēju atvērtību dažādības vadībai, akcentējot tās pozitīvo ietekmi uz darba vidi un uzņēmuma konkurētspēju, īstenojot atbalsta pasākumus darba devējiem iekļaujošas darba vides veicināšanai, t.sk. darba devēju prakses izvērtēšanu un atzinības izteikšanu.

Lai izvērtētu uzņēmumu un organizāciju praksi atbilstoši iepriekš definētiem kritērijiem, kā arī izteiktu atzinību tām organizācijām, kuras ievieš dažādības vadības principus, atbalsta pasākumiem varēja pieteikties ikviens ieinteresēts darba devējs. Tāpat, lai rosinātu sabiedrības atzinību tiem uzņēmumiem, kuri veiksmīgi reaģē uz dažādajām darbinieku vajadzībām, norisinājās sabiedrības informēšanas pasākumi par dažādības vadības iespējām Latvijas uzņēmumos.

Atbalsta pasākumu iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai mērķa grupas  bija darba devēji un to darbinieki.

Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai:


Lai rosinātu darba devēju interesi un motivāciju veidot savā darbā iekļaujošu darba vidi, būt atvērtiem dažādības vadībai un dažādības principu iedzīvināšanai, tika organizēti atbalsta pasākumi darba devējiem, tādejādi veicinot izpratni, ka dažādība ir resurss un virzītājspēks organizācijas attīstībai, iegūstot pievilcību darba ņēmēju acīs un spēju piesaistīt darbiniekus ar daudzpusīgu kompetenci. Pakalpojums tika nodrošināts, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošināja aktuālus diskriminācijas novēršanas pasākumus un īstenoja ikgadēju novērtējumu darba devējiem "Dažādībā ir spēks" (balstoties uz pakalpojuma sniedzēja izstrādātiem kritērijiem darba devēju novērtēšanai), tādās jomās kā, piemēram, dažādībai atvērtākais darba devējs un inovatīvākais risinājums iekļaujošas darba vides veicināšanai, u.c.. Tika veikta labās prakses identificēšana par mērķa grupas personu integrēšanu darba tirgū, balstoties uz darba devēju darba vides novērtējumu, piemēram, veicot klātienes intervijas ar darba devēja vadītāju un cilvēkresursu nodaļas vadītāju, kā arī veicot darba devēja vides apsekojumu, tādejādi veicinot iekļaujošu darba vidi un dažādību uzņēmējdarbībā Latvijā. Dalībai šajā novērtējumā varēja pieteikties jebkurš darba devējs.

Piecu gadu laikā kopš kustības dibināšanas 2018. gadā tajā iesaistījušies 125 darba devēji, pārstāvot gan privāto, gan publisko sektoru, kas savā ikdienas darbā ir veicinājuši atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss un konkurences priekšrocība. Apbalvojumus piecās kategorijās - “Mūsu tirgus attiecības”, “Mūsu darbinieki”, “Mūsu saziņa”, “Mūsu darba vide” un “Mūsu principi” - šo gadu laikā ir saņēmuši 22 darba devēji, kas pārstāv gan privāto, gan publisko sektoru tādās jomās kā veselības aprūpe, mazumtirdzniecība, transporta pakalpojumi, pasažieru pārvadājumi, izglītība u.c.

Detalizētāk par līdz šim īstenotajām atbalsta pasākumu darba devējiem "Dažādībā ir spēks" aktivitātēm var iepazīties un/vai pieteikties ikgadējam darba devēju novērtēšanas konkursam var kustības "Dažādībā ir spēks" mājas lapā www.dazadiba.lv.


Projekta ietvaros līdz 2022.gada beigām tika nodrošināti 28 labās prakses veicināšanas pasākumi par projekta mērķa grupu personu jeb personu, kuras pakļautas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam, integrēšanu darba tirgū.

 

Karolīna Auziņa

Eksperte dažādības vadības jautājumos
karolina.auzina [at] sif.gov.lv