Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Šobrīd darba attiecībās Latvijā netiek pilnvērtīgi ieviestas pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanas aktivitātes. Eiropas Savienības līmenī vairāk kā 50% uzņēmumu ievieš dažādības vadības politiku, saskaņā ar Eiropas Komisijas veikto pētījumu. Latvijas uzņēmēji, lai gan atzīst dažādības vadības pozitīvo ietekmi uz darba vidi un uzņēmuma konkurētspēju gan darba tirgū, gan attiecīgajā nozarē, ievieš vien atsevišķus dažādības vadības pasākumus un nedefinē dažādības vadību kā atsevišķu vadības politikas virzienu.

Latvijas uzņēmumu vadība pārsvarā ir gatava iespēju robežās pielāgot darba vidi dažādu darbinieku vajadzībām, tomēr faktiski dažādības vadības pasākumi saskaņā ar darbinieku vajadzībām ievērojami biežāk tiek ieviesti lielajos uzņēmumos (64%), salīdzinājumā ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (23%). Tātad, dažādības vadība reti tiek iekļauta uzņēmuma politikas dokumentos un nepietiekoši ieviesta arī praksē, lai gan darbinieku dažādība jau šobrīd ir realitāte Latvijas uzņēmumos. Tātad liela daļa uzņēmumu vēl nav apzinājušies, ka darbinieku daudzveidība ir resurss, kas jāprot kompetenti pārvaldīt, lai no tā gūtu ieguvumus gan uzņēmums, gan paši darbinieki.

Aktivitātes mērķis
Ir nepieciešams veicināt dažādības vadības, tās pozitīvo ietekmi uz darba vidi un uz uzņēmuma konkurētspēju atpazīstamību uzņēmēju vidū, kā arī atbalstīt un veicināt to darba devēju labo praksi, kuri ar savu ikdienas darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā un vienlīdzības principu iedzīvināšanā, tādejādi sekmējot iekļaujošu darba vides iedzīvināšanu praksē.

Lai veicinātu diskriminācijas gadījumu novēršanu darba attiecībās un sekmētu darba devēju atvērtību dažādības vadībai, šā projekta ietvaros tiek īstenoti atbalsta pasākumi darba devējiem iekļaujošas darba vides veicināšanai, t.sk. darba devēju prakses izvērtēšana un atzinības izteikšana. Atbalsta pasākumi tiks veikti, aicinot pieteikties ik vienam ieinteresētam darba devējam, kuru darbība tiks izvērtēta atbilstoši iepriekš definētiem kritērijiem. Vienlaikus tiks apkopoti labās prakses piemēri un izteikta atzinība tiem uzņēmējiem, kuri sava uzņēmuma vadībā ievieš dažādības vadības principus.
Līdztekus norisināsies sabiedrības informēšanas pasākumi par dažādības vadības iespējām Latvijas uzņēmumos, tā rosinot sabiedrības atzinību tiem uzņēmumiem, kuri veiksmīgi reaģē uz dažādajām darbinieku vajadzībām.

Atbalsta pasākumiem iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai mērķa grupas ir darba devēji un to darbinieki.

Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai:
Lai rosinātu darba devēju interesi un motivāciju veidot savā darbā iekļaujošu darba vidi, būt atvērtiem dažādības vadībai un dažādības principu iedzīvināšanai, tiek organizēti atbalsta pasākumi darba devējiem (komersantiem), tādejādi veicinot izpratni, ka dažādība ir resurss un virzītājspēks organizācijas attīstībai, iegūstot pievilcību darba ņēmēju acīs un spēju piesaistīt darbiniekus ar daudzpusīgu kompetenci. Pakalpojums tiek nodrošināts, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina aktuālus diskriminācijas novēršanas pasākumus un īsteno ikgadēju konkursu darba devējiem "Dažādībā ir spēks" (darba devēju novērtēšanu, balstoties uz pakalpojuma sniedzēja izstrādātiem kritērijiem darba devēju novērtēšanai), tādās jomās kā, piemēram, dažādībai atvērtākais darba devējs un inovatīvākais risinājums iekļaujošas darba vides veicināšanai u.c. jomās. Tiek veikta labās prakses identificēšana par mērķa grupas personu integrēšanu darba tirgū, balstoties uz darba devēju darba vides novērtējumu, piemēram, veicot klātienes intervijas ar darba devēja vadītāju un cilvēkresursu nodaļas vadītāju, kā arī veicot darba devēja vides apsekojumu, tādejādi veicinot iekļaujošu darba vidi un dažādību uzņēmējdarbībā Latvijā. Dalībai šajā darbībā var pieteikties jebkurš darba devējs (komersants).

Detalizētāk par līdz šim īstenotajām atbalsta pasākumu darba devējiem "Dažādībā ir spēks" aktivitātēm var iepazīties un/vai pieteikties ikgadējam darba devēju novērtēšanas konkursam var kustības "Dažādībā ir spēks" mājas lapā www.dazadiba.lv.


Projekta ietvaros līdz 2022.gada beigām plānots nodrošināt vismaz piecus labās prakses veicināšanas pasākumus par projekta mērķa grupu personu jeb personu, kuras pakļautas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam, integrēšanu darba tirgū.