Neskatoties uz to, ka Latvijā virkne likumu skar diskriminācijas aizliegumus izglītības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanās jomā, sabiedrībā joprojām pastāv diskriminācijas pazīmes pēc dažādiem aspektiem. 2019.gada Eiropas Komisijas Eirobarometra ziņojuma dati liecina, ka Eiropas Savienībā aptaujāto respondentu vidū kā ļoti izplatīts diskriminācijas veids tiek saskatīts tieši piederība romu tautībai (61%), kam seko 59% etniskā piederība un ādas krāsa, 53% seksuālā orientācija, 47% reliģija un ticība, 44% invaliditāte, 40% vecuma un 35% diskriminācija dzimuma dēļ. Savukārt par sabiedrībā pastāvošo nevienlīdzību un diskrimināciju Latvijā dati liecina, ka kā plaši izplatīta diskriminācija tiek saskatīta tieši vecuma, invaliditātes, etniskās piederības un dzimuma dēļ.

Lai veicinātu toleranci un saliedētību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds īsteno mērķtiecīgus pasākumus izpratnes un informētības paaugstināšanai par diskrimināciju uz dzimuma, vecuma, invaliditātes, rases vai etniskās piederības, seksuālās orientācijas un reliģijas vai ticības pamata.

Kampaņas "Izstāstīt saliedētību" ietvaros organizētas dažādas aktivitātes diskriminācijas pakļautajām grupām, darba devējiem, jauniešiem un plašākai sabiedrībai.

Ilustratīva bilde
Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls

Sanita Lāce

Nodaļas vadītāja
sanita.lace [at] sif.gov.lv