Jaunumi
Ilustratīva bilde

Lai veicinātu toleranci un saliedētību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) līdz gada nogalei organizēs mērķtiecīgus pasākumus izpratnes un informētības paaugstināšanai par diskrimināciju uz dzimuma, vecuma, invaliditātes, rases vai etniskās piederības, seksuālās orientācijas un reliģijas vai ticības pamata. Kampaņas ietvaros tiks īstenotas dažādas aktivitātes diskriminācijas pakļautajām grupām, darba devējiem, jauniešiem un plašākai sabiedrībai.

Neskatoties uz to, ka Latvijā virkne likumu skar diskriminācijas aizliegumus izglītības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanās jomā, sabiedrībā joprojām pastāv diskriminācijas pazīmes pēc dažādiem aspektiem. 2019.gada Eiropas Komisijas Eirobarometra ziņojuma dati liecina, ka Eiropas Savienībā aptaujāto respondentu vidū kā ļoti izplatīts diskriminācijas veids tiek saskatīts tieši piederība romu tautībai (61%), kam seko 59% etniskā piederība un ādas krāsa, 53% seksuālā orientācija, 47% reliģija un ticība, 44% invaliditāte, 40% vecuma un 35% diskriminācija dzimuma dēļ. Savukārt par sabiedrībā pastāvošo nevienlīdzību un diskrimināciju Latvijā dati liecina, ka kā plaši izplatīta diskriminācija tiek saskatīta tieši vecuma, invaliditātes, etniskās piederības un dzimuma dēļ.

Kā rāda dažādi pētījumi, diskriminācijai pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvji reti apzinās savas tiesības un iespējas diskriminācijas novēršanā vai pat neatpazīst pret viņiem vērsto attieksmi kā netaisnīgu. Lai informētu Latvijas iedzīvotājus par savām tiesībām, SIF programmas “Nacionāli saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība” ietvaros uzsāk īstenot mērķtiecīgus pasākumus dažādām sabiedrības grupām ar mērķi mazināt diskrimināciju un veicināt sabiedrības saliedētību.

“Neiecietība un diskrimināciju rada nelabvēlīgas sekas noteiktām personu grupām iekļauties un pilnvērtīgi funkcionēt sabiedrībā, tādējādi netiek pilnvērtīgi izmantots viss Latvijas cilvēkkapitāls un ekonomikas potenciāls. Turklāt mēs nekad nezinām, kad paši varam nonākt diskriminētā pozīcijā, piemēram, vai būsim par jaunu vai vecu, lai veiksmīgi iekļautos nodarbinātībā. Iekļaujoša un toleranta sabiedrība mazina risku nākotnē nonākt nevienlīdzīgā pozīcijā, kā arī būtiski uzlabo dzīves kvalitāti cilvēkiem diskriminācijas riskam pakļautajās grupās. Rādot pozitīvos pieredzes stāstus un labas sadarbības piemērus, vēlamies veicināt domāšanas maiņu un pārliecināt, ka ikviena cilvēka individuāla rīcība veido kopējo vidi,” akcentē SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Programmā īpaši izcelti seši diskriminācijas aizlieguma principi: diskriminācija uz dzimuma, vecuma, invaliditātes, rases vai etniskās piederības, seksuālās orientācijas un reliģijas vai ticības pamata. Minētajos diskriminācijas aizlieguma principos īstenoti tiks 20 atbalsta pasākumus diskriminācijas riskam pakļautajām mērķa grupām un 19 izglītojoši pasākumi darba devējiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta arī jauniešu auditorijai, kam tiks sagatavoti vairāki sociāla rakstura video sižeti un podkāsti par tēmām, kas saistītas ar stereotipu atpazīšanu sabiedrībā, profesionālajā un personīgajā dzīvē, savas identitātes un tās sniegtās priekšrocības apzināšanu; personīgajām kompetencēm saskarsmē ar dažādību.

Visos projekta virzienos tiks izstrādāti arī Eiropas un citu pasaules valstu prakses situācijas izvērtējumi par citu valstu ilggadējo pieredzi, iekļaujot labās prakses piemērus ar Latvijas situācijai piemērotāko metožu vai atsevišķu pasākumu izmantošanu, piedāvātas atbilstošākās iniciatīvas un identificētās pārņemamās prakses, kas turpmāk vēl vairāk palīdzētu mērķa grupai apzināties un aizstāvēt savas tiesības, integrēties sabiedrībā, iekļauties sociālajā dzīvē vai paaugstinātu iedzīvotāju informētību, izpratni un pieredzi par mērķa grupu un ar to saistītu diskriminācijas pamatu.

Plašākai informācijai par projektu iespējams sekot www.sif.gov.lv un SIF sociālajos tīklos.