Misija

Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina efektīvu sabiedrības saliedēšanas politikas īstenošanu un sniedz nozīmīgu atbalstu nevaldības sektoram. Mēs esam, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstot pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību.

Fonds īsteno valsts budžeta, Eiropas Savienības instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansētās programmas. Galvenie darbības virzieni: nevaldības sektora, mazākumtautību, ģimeņu, diasporas, sociāli neaizsrgāto un mediju atbalsts.

Vīzija

Sabiedrības integrācijas fonds ir mūsdienīgs, profesionāls līderis sabiedrības ilgtspējas attīstības politiku īstenošanā.

Mūsu vērtības

  • Cilvēks kā vērtība ir centrā;
  • Atvērtība jaunajam, attīstībai un dažādībai;
  • Zinātkāre kā motivācija un izaicinājums;
  • Ilgtspēja - rīkojoties jēgpilni un ar skatu nākotnē.

Stratēģija

Lai nodrošinātu Sabiedrības integrācijas fonda virsmērķu un mērķu sasniegšanu, 2022.gadā apstiprināta Sabiedrības integrācijas fonda stratēģija 2022.-2024.gadam.

Sabiedrības integrācijas fonda stratēģijas mērķu karte 2022.-2024.gadam ir dokuments, kurā noteiktas prioritātes, darbības virzieni, sasniedzamie mērķi, veicamie uzdevumi visās Sabiedrīobas integrācijas fonda kompetences jomās, kas īstenojami pieejamā finansējuma ietvaros. 

Sabiedrības integrācijas fonda darbības stratēģijas 2022.-2024.gadam mērķu un rezultātu identificēšanā, kas veido pamatu un nosaka turpmāko rīcību saliedētas sabiedrības un nevaldības organizāciju attīstībai turpmākajos gados, tika ņemta vērā virkne nacionālajā un nozaru līmenī izstrādāto politikas plānošanas dokumentu, kā arī nozaru konsultatīvo padomju rekomendācijas. Tajā noteiktās prioritātes un uzdevumi turpmāk tiks ņemti vērā izstrādājot ikgadējo Sabiedrības integrācijas fonda darba plānu.