Statuss:
Projekta statuss
tiesa

 

CALDER logo ansamblis

Projekta mērķis ir novērst un izskaust rasismu, ksenofobiju un citas neiecietības formas un to izpausmes, it sevišķi naida noziegumus un naida runu. Projekta apakšmērķi ir efektīvas sadarbības nodrošināšana starp valsts un tiesību aizsardzības institūcijām, nolūkā efektīvi risināt ar rasismu, ksenofobiju, homofobiju un citām neiecietības formām saistītos naida noziegumus un naida runu, kā arī efektīvāka naida noziegumu un naida runas tiesiskā regulējuma piemērošana nolūkā nodrošināt labāku naida noziegumu upuru aizsardzību. 

Projektu īsteno sadarbojoties Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultāte, Sabiedrības integrācijas fonds, Tiesu administrācija, Valsts policija un Latvijas Republikas Prokuratūra.  

Projektā paredzētie pasākumi: 

  • pētījums par starptautiskajām saistībām un standartu naida noziegumu jomā, Latvijas tiesisko regulējumu un tā atbilstību starptautiskajām prasībām, Latvijas tiesu prakses naida noziegumu jomā analīze; 

 

  • projekta partneru darbinieku ekspertīzes/kapacitātes celšana par to, kā uzlabot valsts iestāžu reakciju uz rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem valsts, reģionālā un vietējā līmenī; 

  • neformālās izglītības mācības par diskriminācijas, naida runas, rasisma, ksenofobijas un citu netolerances formu identificēšanu, novēršanu un apkarošanu juridisko profesiju pārstāvjiem (tiesneši, advokāti, prokurori); tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem (valsts un pašvaldības policijas darbinieki), Sabiedrības integrācijas fonda darbiniekiem; 

  • starptautiska konference par diskriminācijas identificēšanu, novēršanu un apkarošanu, tai skaitā tiesu praksi. 

Projekta ilgums ir 24 mēneši (01.02.2021.-31.01.2023.) un kopējais finansējums 171,943.65 EUR, no kuriem Eiropas Komisija sedz 80% jeb 137,554.91 EUR. 

Sanita Lāce

Departamenta direktora vietniece
sanita.lace [at] sif.gov.lv