Statuss:
Projekta statuss
dažādība

Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros tiek īstenots projekts "Dažādības veicināšana" (Nr.9.1.4.4./16/I/001). 

Projektu īsteno: Sabiedrības integrācijas fonds 

Sadarbības partneri: 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Nodrošinājuma valsts aģentūra - sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu. 

Sociālā mentora pakalpojumi Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek sniegti sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem. 

Izmēģinājumprojekts atbalsta pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām (Rīgas, Liepājas un Valmieras valstspilsētu pašvaldības). 

Projekta mērķis: 
Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību. 

Mērķa grupas: 

  • cilvēki, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ; 

  • darba devēji un to darbinieki; 

  • patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu; 

  • personas, kuras pakļautas sociālās atstumtības riskam – bezpajumtnieki; 

  • Ukrainas civiliedzīvotāji. 

Projekta pieejamais kopējais finansējums ir 7 688 672.00 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 6 535 371.20 euro un valsts budžeta finansējumu 1 153 300.80 euro.

Projekta īstenošana paredzēta no 2016.gada 4.janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.  

KAS PAVEIKTS 2017.GADĀ?

KAS PAVEIKTS 2018. GADĀ?

KAS PAVEIKTS 2019. GADĀ?

KAS PAVEIKTS 2020. GADĀ?

KAS PAVEIKTS 2021. GADĀ?

KAS PAVEIKTS 2022. GADĀ?

KAS PAVEIKTS 2023. GADĀ?

Jaunumi

Aktuālā informācija par projektu.
Skatīt vairāk

Informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība"

Sabiedrības informēšanas pasākumi par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.
Skatīt vairāk

Kustība "Dažādībā ir spēks"

Atbalsta pasākumi darba devējiem iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai.
Skatīt vairāk

Mācību programma "Skatu punkti"

Atbalsta pasākumi darba devējiem par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.
Skatīt vairāk

Motivācijas programma

Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu (galvenokārt personu, kuras tiek diskriminētas dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības dēļ) integrāciju sabiedrībā, iesaistīšanos nodarbinātībā, izglītībā vai kvalifikācijas ieguvē.
Skatīt vairāk

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu

Atbalsts starptautiskās aizsardzības saņēmējiem problēmu risināšanā un integrācijā jaunā vidē.
Skatīt vairāk

Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā

Lai pilnveidotu nacionālās politikas novērtēšanas instrumentus un vērstu uzmanību uz budžeta veidošanas ietekmi uz sieviešu un vīriešu situācijas izmaiņām, izmēģinājumprojekta laikā tika analizēta dzimuma aspekta integrēšanas pieeja budžeta veidošanas procesos.
Skatīt vairāk

Sociālā mentora atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem

Praktisks atbalsts, veidojot Ukrainas civiliedzīvotājiem izpratni par dzīvi Latvijā un tās sabiedrībā, palīdzot reālās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, kā arī sniedzot atbalstu ikdienas situāciju risināšanā.
Skatīt vairāk

Sanita Lāce

Nodaļas vadītāja
sanita.lace [at] sif.gov.lv