Statuss:
Projekta statuss
dažādība

Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros tiek īstenots projektu "Dažādības veicināšana" (Nr.9.1.4.4./16/I/001).

Projektu īsteno:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Nodrošinājuma valsts aģentūru, kā arī izmēģinājumprojektu atbalsta pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām (Rīgas, Liepājas un Daugavpils valstspilsētu pašvaldības).

Projekta mērķis:
Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.

Mērķa grupas:

  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupas:

- personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem dzimuma dēļ, tai skaitā personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, viena vecāka ģimenes pārstāvji;
- personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem vecuma dēļ (personas pēc 50 gadu vecuma (50+));
- personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni;
- personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem etniskās piederības dēļ, tai skaitā romu tautības pārstāvji un citas etniskās minoritātes.

  • darba devēji un to darbinieki;
  • patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu;
  • personas, kuras pakļautas sociālās atstumtības riskam – bezpajumtnieki.

Projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 7 675 552 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums- 6 524 219 euro un valsts budžeta finansējums - 1 151 333 euro.

​​​​​​​​​​​​​​Projekta īstenošana paredzēta no 2016.gada 4.janvāris līdz 2023. gada 31. decembrim. 

KAS PAVEIKTS 2017.GADĀ?

KAS PAVEIKTS 2018. GADĀ?

KAS PAVEIKTS 2019. GADĀ?

KAS PAVEIKTS 2020. GADĀ?

KAS PAVEIKTS 2021. GADĀ?

Jaunumi

Aktuālā informācija par projektu.
Skatīt vairāk

Informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība"

Sabiedrības informēšanas pasākumi par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.
Skatīt vairāk

Kustība "Dažādībā ir spēks"

Atbalsta pasākumi darba devējiem iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai.
Skatīt vairāk

Mācību programma "Skatu punkti"

Atbalsta pasākumi darba devējiem par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.
Skatīt vairāk

Motivācijas programma

Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu (galvenokārt personu, kuras tiek diskriminētas dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības dēļ) integrāciju sabiedrībā, iesaistīšanos nodarbinātībā, izglītībā vai kvalifikācijas ieguvē.
Skatīt vairāk

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu

Atbalsts starptautiskās aizsardzības saņēmējiem problēmu risināšanā un integrācijā jaunā vidē.
Skatīt vairāk

Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā

Lai pilnveidotu nacionālās politikas novērtēšanas instrumentus un vērstu uzmanību uz budžeta veidošanas ietekmi uz sieviešu un vīriešu situācijas izmaiņām, izmēģinājumprojekta laikā tika analizēta dzimuma aspekta integrēšanas pieeja budžeta veidošanas procesos.
Skatīt vairāk

Ilze Dūmiņa

Nodaļas vadītāja
ilze.dumina [at] sif.gov.lv