Jaunumi Dažādības veicināšana
Foto avots: Pexels.com

Rit projekta “Dažādības veicināšana” otrais gads un vēlējāmies pastāstīt, kā mums iet izvirzīto mērķu īstenošanā.

KAS PAVEIKTS 2017.GADĀ?

2017.gada sākumā tika veikta padziļināta priekšizpēte par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu vajadzībām. Priekšizpēte atklāja šo personu portretu, sniedza padziļinātu raksturojumu, t.sk. sociālās atstumtības pazīmes un diskriminācijas pieredzi. Pamatojoties uz veikto priekšizpēti, noteikti efektīvākie un mērķtiecīgākie pakalpojumi, lai diskriminācijai pakļautās personām varētu palīdzēt apzināties un aizstāvēt savas tiesības, integrēties sabiedrībā un iekļauties sociālajā dzīvē.

2017.gada pavasarī tika veikta sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģijas izstrāde, kurā ir izpētīts esošais sabiedrības informētības un izpratnes līmenis par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem un identificēti efektīvākie mērķa grupu sasniegšanas veidi, kā arī noteikti radošie risinājumi un efektīvākie pasākumi sabiedrības izpratnes paaugstināšanas tolerances un sabiedrības saliedētības veicināšanā.

Esam iekustinājuši salīdzinoši jaunu tēmu Latvijā – dažādības vadība. Tiek piedāvāts darba devējiem apmācīt savus darbiniekus par pretdiskriminācijas, dažādības vadības un iecietības jautājumiem. Pieejamas 3 mācību programmas dažādām mērkauditorijām.

Tika aktualizēta dzimumu līdztiesības jautājumi, īpaši pievēršot uzmanību dzimuma aspekta perspektīvai budžeta veidošanā. Veikts Latvijā pirmais pētījums “Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos”, par kuru lielu interesi ir izrādījuši gan politiķi, politikas veidotāji un politikas īstenotāji, gan speciālisti, kas ikdienā saskaras ar budžeta veidošanas procesu, gan studenti, gan starptautiskie eksperti, t.sk. no Eiropas dzimumu līdztiesības institūta.

Sniegts sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums, un šie speciālisti ir bijuši kā padomdevēji un konsultanti, iedrošinātāji, atbalsta sniedzēji un aizstāvji vairāk kā 300 patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, palīdzējuši atrast problēmu risinājumus un iejusties Latvijas sabiedrībā. Pateicoties draugu, kolēģu, līdzcilvēku un nevalstisko organizāciju atsaucībai sarūpētas 53 dāvanas Ziemassvētkos bērniem no patvēruma meklētāju centra “Mucenieki” un arī ārpus tā.

KO DARĪSIM NĀKOŠGAD?

Plānots turpināt mācības, lai darba devējiem un to darbiniekiem palielinātu izpratni un kompetenci par dažādības vadības jautājumiem, kā arī lai attīstīt prasmi izturēties bez aizspriedumiem pret citādo. Plānots apmācīt vismaz 200 valsts pārvaldes, pašvaldību iestāžu, biedrību vai nodibinājumu, uzņēmumu vadītājus un speciālistus. Lai uzzinātu vairāk informācijas, iepazītos ar mācību programmām un iegūtu iespēju reģistrēties plānotajām mācībām, skatiet mācību aktivitāšu “Skatu punkti” mājaslapu.

Plānojam veikt vairākus iepirkumus, lai nodrošinātu motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, lai novērtētu motivācijas programmas ietekmi uz mērķa grupas situācijas uzlabošanos, kā arī lai nodrošinātu sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma pieejamību un nepārtrauktību patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Tiks izstrādāti objektīvi un vienojoši kritēriji, kas dos iespēju pārvaldīt un izcelt gan dažādu uzņēmumu, gan valsts un pašvaldību institūciju, gan nevalstisko organizāciju darba vides atvērtību un piemērotību dažādībai, kā arī plānots apkopot labās prakses piemērus un izteikt atzinību tiem darba devējiem, kuri ievieš dažādības vadības principus, atzīst dažādības vadības pozitīvo ietekmi uz darba vidi.

Sabiedrības informēšanā plānojam uzsākt ilgtermiņa sociālo kampaņu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību diskriminācijas, tolerances un nevienlīdzīgas attieksmes jautājumiem.

Ikviens no iepriekš minētajiem darbiem ir ārkārtīgi svarīgs, lai veicinātu toleranci un diskriminācijas mazināšanu. Dažādības veicināšana ir plaša joma un pie tās ir jāstrādā pastāvīgi.

Izsakām pateicību mūsu pakalpojuma sniedzējiem:

SIA “Oxford Research Baltics” un “Oxford Research AB”

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts

Organizācijas attīstības centrs Spring Valley

SIA “Turn Digital”

Biedrība "Patvērums "Drošā māja""

Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences"

SIA "Safege Baltija", SIA "Comperio" un SIA "Prospero".

 

Paldies!

 

Projekta “Dažādības veicināšana” vienība un Co