Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām. No 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu, pilnveidojot līdzšinējo pieeju.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Kā celt trauksmi Sabiedrības integrācijas fonda darbiniekiem?

Ikviens Sabiedrības integrācijas fonda nodarbinātais var informēt par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kā celt trauksmi Sabiedrības integrācijas fondā kā kompetentajā institūcijā?

Ikviens iedzīvotājs var informēt Sabiedrības integrācijas fondu par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes kompetences jomās. 

 Trauksmes cēlēja ziņojumu Sabiedrības integrācijas fondā var iesniegt:

  1. ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv;
  2. izmantojot vispārējos saziņas kanālus ar iestādi (pašrocīgi parakstītu, nosūtot pa pastu uz iestādes adresi - Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050 (vēlams Trauksmes cēlēja ziņojumu ievietot otrā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”) vai nosūtot Trauksmes cēlēja ziņojumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz iestādes e-pastu trauksme@sif.gov.lv vai nosūtot uz e-adresi (vēlams norādīt, ka tas ir “Trauksmes cēlēja ziņojums”);
  3. klātienē, iesniedzot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu Sabiedrības integrācijas fonda kontaktpersonai personīgi vai ziņojot mutvārdos (ziņotāja klātbūtnē Trauksmes cēlēja ziņojums tiek noformēts rakstveidā).

Tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv iespējams lejupielādēt Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu. Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa pieejama arī šeit:

Trauksmes cēlējs Trauksmes cēlēja ziņojumu paraksta pašrocīgi, ja to iesniedz papīra formātā . Trauksmes cēlējs Trauksmes cēlēja ziņojumu paraksta ar elektronisko parakstu, ja Trauksmes cēlēja ziņojums tiek nosūtīts uz e-pasta adresi  trauksme@sif.gov.lv.

Kas notiek pēc ziņojuma iesniegšanas?

Kad saņemts Trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, Trauksmes cēlēja ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi Trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par Trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Sabiedrības integrācijas fonda kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir:

Zane Stavicka, Administratīvā un finanšu departamenta juriste, e-pasts: zane.stavicka@sif.gov.lv

Prombūtnes laikā - Anna Kalēja, Administratīvā un finanšu departamenta personāla vadītāja, e-pasts: anna.kaleja@sif.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana pa e-pastu: trauksme@sif.gov.lv

 

 Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv

Inga Birzniece

Juriste
inga.birzniece [at] sif.gov.lv